1. تجزیه تغییر شدت انرژی در بخش صنعت ایران: رویکرد تابع مسافت

حدیث اسدی ملک آبادی؛ عزیز مراسلی

دوره 8، شماره 29 ، زمستان 1397، صفحه 1-25

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2019.9915

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و تابع مسافت خروجی به تجزیه تغییر شدت انرژی به چهار جزء؛ تغییر کارایی فنی، تغییر کارایی تکنولوژیکی، نسبت موجودی سرمایه به انرژی و نسبت نیروی کار به انرژی در بخش صنعت ایران طی دوره 1383-1393، پرداخته شده است. برای این منظور از روش تحلیل پوششی داده‌های خروجی محور با فرض بازدهی ثابت نسبت ...  بیشتر

2. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ مسکن در اﻗﺘﺼﺎد نفتی اﯾﺮان ﺗﺤﺖ رویکرد DSGE

مرضیه پاک نیت؛ جاوید بهرامی؛ حسین توکلیان؛ سمیه شاه حسینی

دوره 8، شماره 29 ، زمستان 1397، صفحه 27-67

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2019.9916

چکیده
  با توجه نقش بانک‍‍ها به عنوان واسطه‌گران مالی در چرخه های اقتصادی و همچنین اهمیت بانکها در بازار پولی اقتصاد ایران، تبعات سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش مسکن در اقتصاد نفتی ایران که مستعد بروز بیماری هلندی است دغدغه‌ی مطالعه حاضر است. بدین منظور برای بررسی موضوع، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی طراحی شده‌است. نتایج حاصل ...  بیشتر

3. امکان سنجی تشکیل هاب گازی در ایران با استفاده از رویکرد SWOT

طاهره رضایی؛ عاطفه تکلیف؛ عبدالرسول قاسمی

دوره 8، شماره 29 ، زمستان 1397، صفحه 69-102

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2019.9917

چکیده
  رشد مصرف انرژی در جهان به ویژه تقاضای فزاینده سوخت‌های فسیلی از یک سو و توجه به ملاحظات زیست محیطی از سوی دیگر، چشم انداز افزایش قابل ملاحظه ای را برای تقاضای گاز طبیعی ایجاد کرده است. وجود شرایط ویژه در صنعت گاز کشور ما نظیر در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر گازی جهان، موقعیت ژئوپلتیکی ممتاز، دسترسی به آب‌های آزاد و زیرساختهای لازم ...  بیشتر

4. شبیه‎سازی ترازنامه ‌انرژی ایران برای سال 1420 و طراحی سناریو‌های مدیریت طرف تقاضا و عرضه با استفاده از مدل‌ساز LEAP

شاکر محمدی؛ علی امامی میبدی؛ افشین جوان؛ امیرحسین فاکهی

دوره 8، شماره 29 ، زمستان 1397، صفحه 103-129

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2019.9918

چکیده
  نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت در بخش انرژی و بهره‌گیری از ابزارهای طراحی سیاست‌گذاری در این بخش از موضوعات مهم و راهبردی کشور به شمار می‌رود. هدف اصلی در این مقاله اندازه‌گیری مقدار عرضه و تقاضای انرژی در بازة زمانی 1420-1393 در سناریو مرجع و سناریو‌های سیاست‌گذاری و محاسبة میزان صرفه‌جویی نفت و گاز تحت سناریوهای جدید مدیریت عرضه (بخش ...  بیشتر

5. ارزیابی مقایسه‌ای عامل ریسک شرکت ملی نفت ایران در قراردادهای IPC، بیع‌متقابل و مشارکت در تولید

رضا عیوضلو؛ محمد صیادی؛ مسعود خادمی

دوره 8، شماره 29 ، زمستان 1397، صفحه 131-169

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2019.9919

چکیده
  قراردادهای نفتی به عنوان اولین حلقه ارتباط بین دولت‌ها و شرکت‌های نفتی از اهمیت خاصی در تسهیم ریسک بین طرفین قرارداد برخوردار است. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی مقایسه‌ای میزان ریسک (ریسک هزینه‌، ریسک تولید و ریسک قیمت) شرکت ملی نفت ایران در ترتیبات قراردادی بیع‌متقابل، قرارداد نفتی ایران (IPC) و مشارکت در تولید و در ...  بیشتر

6. تحلیل حساسیت متغیرهای اصلی جریان نقدی در قرارداد IPC و مقایسه آن با قرارداد بیع متقابل مطالعه موردی: میدان دارخوین

امیر عباس فرنودی؛ محمد مهدی عسگری؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ علی طاهری فرد

دوره 8، شماره 29 ، زمستان 1397، صفحه 171-193

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2019.9920

چکیده
  در این مقاله نرخ بازگشت سرمایه و عوامل ریسکی که شرکت­های بین المللی، در قراردادهای نفتی IPC با آن مواجه می­شوند، بررسی شده و به طور خاص برای قرارداد میدان دارخوین مدلسازی شده است. بدین منظور مهم­ترین عوامل ریسکی که می­تواند منجر به کاهش نرخ بازده پیمانکار در این قراردادها شود، نظیر قیمت نفت، سطح تولید، هزینه­های سرمایه­ای، ...  بیشتر