شبیه‎سازی ترازنامه ‌انرژی ایران برای سال 1420 و طراحی سناریو‌های مدیریت طرف تقاضا و عرضه با استفاده از مدل‌ساز LEAP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

3 تحلیل‌گر مدل‌سازی انرژی، دبیرخانه اوپک

4 کارشناس انرژی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور

چکیده

نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت در بخش انرژی و بهره‌گیری از ابزارهای طراحی سیاست‌گذاری در این بخش از موضوعات مهم و راهبردی کشور به شمار می‌رود. هدف اصلی در این مقاله اندازه‌گیری مقدار عرضه و تقاضای انرژی در بازة زمانی 1420-1393 در سناریو مرجع و سناریو‌های سیاست‌گذاری و محاسبة میزان صرفه‌جویی نفت و گاز تحت سناریوهای جدید مدیریت عرضه (بخش تبدیل انرژی) و تقاضا نسبت به سناریو مرجع است. نتایج حاصل از مدل‌سازی در زیر بخش‌های مختلف انرژی بیانگر رشد فزایندة تقاضای انرژی از 1321 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1393 به 3/2471 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1420 می‌باشد. با تعریف سناریوهای جدید و اتخاذ سیاست‌های مدیریت سمت تقاضا و عرضه، مقدار صرفه‌جویی در تولید نفت خام در سال افق برنامه‌ریزی به 119/702 میلیون بشکه معادل نفت خام می‌رسد که از میزان صادرات نفت خام سال پایه بیشتر بوده که می‌تواند به سرجمع صادرات نفت خام در سال افق برنامه‌ریزی اضافه شود. این نتیجه‌گیری حرکت به سمت بهره‌گیری از سیاست‌های مدیریت تقاضا و عرضة انرژی (بخش تبدیل انرژی) و هم چنین جایگزین کردن انرژی‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی به جای سوخت‌های فسیلی را نمایان می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of Iran's Energy Balance and Designing Supply and Demand Management Scenarios for 2042 Using LEAP

نویسندگان [English]

  • Shaker Mohammadi 1
  • Ali Emami Meibodi 2
  • Afshin Javan 3
  • Amir Hossein Fakehi 4
2 Associate Professor, Allameh Tabataba`i University
3 Energy Modeling Engineer of the OPEC Secretariat
4 Energy expert of the country's fuel consumption optimization company
چکیده [English]

Importance of long-term planning in the energy sector and employing policy design tools are focal and strategic issues of the country. The main objective of this paper is to measure the supply (Energy Transformation) and demand of energy during the period of 2014-2042 according to the reference scenario and policy scenarios, and to calculate the amount of oil and gas savings under the new scenarios of supply and demand management of the reference scenario. The results of modeling below various energy sectors indicate that energy demand will increase from 1321 MBOE in 2014 to 2471.3 MBOE in 2042. By defining new scenarios and adopting demand and supply management policies, the amount of crude oil savings in the projected year is 702.6 MBOE, which is higher than the base year's crude exports. This result attributed to crude oil exports will be added in the planning horizon. This paper concludes that the move towards utilizing energy demand management and energy supply (Energy Transformation) policies, as well as replacing the renewable energy sources of wind and solar instead of fossil fuels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • Energy Balance
  • LEAP Modeler
  • Reference scenario
اشراقی، هادی، ملکی، عباس و وکیلی، علی (1392)، شبیه‌سازی تقاضا و عرضة حامل‌های انرژی تا سال 2035 در ایران با استفاده از مدلساز LEAP، پژوهش‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری انرژی، سال اول، شماره 3، صص 136-113.
امامی‌میبدی، علی (1389)، آزمون پایداری رشد در مورد منابع تجدیدناپذیر (بازبینی مدل هتلینگ) مطالعة موردی نفت اوپک، پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 42، صص 167-149
آمارنامه مصرف فرآورده‌های نفتی انرژی‌زا (1393)، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (https://www.cbi.ir)
تارنمای شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (https://www.ifco.ir)
تارنمای مرکز آمار ایران (https://www.amar.org.ir)
ترازنامه انرژی کشور (1393)
ترازنامه هیدروکربوری کشور (1394)
دفتر صنایع ماشین‌سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع و معادن(https://mimt.gov.ir)
صفاریان، علی و محمدی اردهالی، مرتضی (1378)، تدوین سیستم انرژی مرجع و توسعة مدل برنامه‌ریزی انرژی الکتریکی کشور، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال پنجم، شماره 19، صص 203-163.
قانون برنامه پنجم توسعه کشور
محمدی اردهالی، مرتضی، امیرنکوئی، کمال و صدری، آریا (1390)، بررسی اثر روش‌های مدیریت در بخش‌های تقاضا و عرضه بر برنامه‌ریزی انرژی بلندمدت در ایران، فصلنامه‌ مطالعات اقتصاد انرژی، سال هشتم، شماره‌ 31، صص 120-85
مرادی، محمد، احمدی، سمیه و عمیدپور، مجید (1392)، توسعة مدل تقاضای انرژی در سطح ملی با استفاده از مدل‌ساز LEAP، پژوهش‌های برنامه‌ریزی وسیاست‌گذاری انرژی، سال اول، شماره 3، صص 82-51.
Heap, C. (2011), LEAP User Guide, Stockholm Environment Institute. IEA (2012), World Energy Outlook 2011, International Energy Agency, Paris. International Energy Outlook, Energy Information Administration (EIA), (2011), Available on: https://www.iea.org
United State Energy Information Administration, (2017), International Energy Outlook2017. Washington, DC. http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/
Wang, Y., Gu, A., (2010). Recent Development of Energy Supply and Demand in China, and Energy Sector Prospects through 2030, Energy Policy, Vol.39, Issue.11, pp.6745-6759.
Yophy, H., Jeffrey, B.Y., Chieh- Yu, P., (2010). The Long- Term Forcaste of Taiwan ̓s Energy Supply and Demand: LEAP Model Application. Energy Policy, Vol.39, Issue.11, pp.6790-6803.