آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 965
تعداد پذیرش 91
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 672
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 513

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 276
تعداد مشاهده مقاله 914974
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 374603
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 78 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 397 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 39 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 22 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 494 روز
درصد پذیرش 9 %