سردبیر


دکتر علی امامی میبدی استاد، دانشکده اقتصاد، گروه انرژی،دانشگاه علامه طباطبائی،ایران

اقتصاد انرژی

 • emamiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود درخشان استادتمام، دانشکده اقتصاد، گروه انرژی،دانشگاه علامه طباطبائی،ایران

اقتصاد انرژی

 • derakhshanatu.ac.ir
 • 88726388

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدحسین مهدوی عادلی استاد تمام، گروه انرژی و توسعه،دانشگاه فردوسی مشهد،ایران.

اقتصاد صنعتی، اقتصاد انرژی

 • madeli_2001yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور زراء‌نژاد استاد تمام، دانشگاه شهید چمران اهواز

بهره‌وری نیروی انسانی، اقتصاد مالی

 • zarramgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی‌اصغر بانوئی استاد تمام، دانشکده اقتصاد، گروه توسعه و برنامه ریزی،دانشگاه علامه طباطبائی، ایران.

برنامه‌ریزی اقتصادی، اقتصاد منطقه‌ای

 • banouei7yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید آماده دانشیار، دانشکده اقتصاد، گروه انرژی،دانشگاه علامه طباطبائی،ایران.

اقتصاد محیط زیست، اقتصاد انرژی، اقتصادسنجی

 • amadehgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدعلی متفکرآزاد استادتمام، دانشکده اقتصاد، گروه اقتصاد اسلامی، دانشگاه تبریز،ایران.

اقتصاد کلان، اقتصاد انرژی

 • m.motafakkergmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مصطفی سلیمی فر استاد تمام، دانشکده اقتصاد،گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد،ایران.

اقتصاد کلان، اقتصاد انرژی، اقتصاد رفاه

 • mostafaum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدصادق قاضی زاده دانشیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید بهشتی

اقتصاد برق

 • ghazizadehpwut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترمهدی صادقی شاهدانی استاد. گروه انرژی، دانشگاه امام صادق،تهران،ایران.

 • m.mahdi.askarigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکترحسین توکلیان دانشیار دانشکده اقتصاد، گروه بازرگانی،دانشگاه علامه طباطبائی، ایران.

اقتصاد پولی و بانکی

 • hossein.tavakolianatu.ac.ir

مدیر مسئول


عباس شاکری هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی

 • shakeri.abbasgmail.com

اعضای هیات تحریریه


علی امامی میبدی استاد، دانشکده اقتصاد، گروه انرژی،دانشگاه علامه طباطبائی،ایران

اقتصاد انرژی

 • ali_meibodiyahoo.com

ویراستار انگلیسی


ارغوان عمرانی پور ویراستار انگلیسی مجلات

کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران ایران

 • arghavanomranigmail.com

ویراستار ادبی


مستانه جمشیدی دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

 • jamroudbariyahoo.com

صفحه آرا


نجمه قیصری صفحه آراء

 • najmeh.gheysariyahoo.com

کارشناس نشریه


زهرا رضائی کارشناس پژوهشی دانشگاه

 • zahrarezai30gmail.com