اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عباس شاکری

اقتصاد کلان، اقتصاد ایران استاد تمام دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

shakeriatu.ac.ir

سردبیر

دکتر مسعود درخشان

اقتصاد انرژی استادتمام، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

derakhshan7495gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مسعود درخشان

اقتصاد انرژی استادتمام، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

derakhshanatu.ac.ir
88726388

دکتر محمدحسین مهدوی عادلی

اقتصاد صنعتی، اقتصاد انرژی استاد تمام، دانشگاه فردوسی مشهد

madeli_2001yahoo.com

دکتر منصور زراء‌نژاد

بهره‌وری نیروی انسانی، اقتصاد مالی استاد تمام، دانشگاه شهید چمران اهواز

zarramgmail.com

دکتر علی امامی میبدی

اقتصاد انرژی استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

emamiatu.ac.ir

دکتر علی‌اصغر بانوئی

برنامه‌ریزی اقتصادی، اقتصاد منطقه‌ای استاد تمام، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

banouei7yahoo.com

دکتر حمید آماده

اقتصاد محیط زیست، اقتصاد انرژی، اقتصادسنجی دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

amadehgmail.com

دکتر قهرمان عبدلی

اقتصاد بین رشته ای، نظریه بازی ها استاد تمام، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

abdoliut.ac.ir

دکتر محمدعلی متفکرآزاد

اقتصاد کلان، اقتصاد انرژی استادتمام، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تبریز

m.motafakkergmail.com

دکتر مصطفی سلیمی فر

اقتصاد کلان، اقتصاد انرژی، اقتصاد رفاه استاد تمام، دانشکده اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

mostafaum.ac.ir

دکتر عباس شاکری

اقتصاد کلان، اقتصاد ایران استاد تمام، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

shakeriatu.ac.ir

دکتر محمدصادق قاضی زاده

اقتصاد برق دانشیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید بهشتی

ghazizadehpwut.ac.ir

دکترمهدی صادقی شاهدانی

استاد. دانشگاه امام صادق

m.mahdi.askarigmail.com

دکترحسین توکلیان

اقتصاد پولی و بانکی دانشیار دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی

hossein.tavakolianatu.ac.ir