سردبیر


دکتر علی امامی میبدی استاد، دانشکده اقتصاد، گروه انرژی،دانشگاه علامه طباطبائی،ایران

اقتصاد انرژی

مدیر مسئول


عباس شاکری حسین آباد هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور زراء‌نژاد استاد تمام، دانشگاه شهید چمران اهواز

بهره‌وری نیروی انسانی، اقتصاد مالی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود درخشان استادتمام، دانشکده اقتصاد، گروه انرژی،دانشگاه علامه طباطبائی،ایران

اقتصاد انرژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدحسین مهدوی عادلی استاد تمام، گروه انرژی و توسعه،دانشگاه فردوسی مشهد،ایران.

اقتصاد صنعتی، اقتصاد انرژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی‌اصغر بانوئی استاد تمام، دانشکده اقتصاد، گروه توسعه و برنامه ریزی،دانشگاه علامه طباطبائی، ایران.

برنامه‌ریزی اقتصادی، اقتصاد منطقه‌ای

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید آماده دانشیار، دانشکده اقتصاد، گروه انرژی،دانشگاه علامه طباطبائی،ایران.

اقتصاد محیط زیست، اقتصاد انرژی، اقتصادسنجی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدعلی متفکرآزاد استادتمام، دانشکده اقتصاد، گروه اقتصاد اسلامی، دانشگاه تبریز،ایران.

اقتصاد کلان، اقتصاد انرژی

  • m.motafakkergmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مصطفی سلیمی فر استاد تمام، دانشکده اقتصاد،گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد،ایران.

اقتصاد کلان، اقتصاد انرژی، اقتصاد رفاه

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدصادق قاضی زاده دانشیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید بهشتی

اقتصاد برق

  • ghazizadehpwut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترمهدی صادقی شاهدانی استاد. گروه انرژی، دانشگاه امام صادق،تهران،ایران.

اعضای هیات تحریریه


دکترحسین توکلیان دانشیار دانشکده اقتصاد، گروه بازرگانی،دانشگاه علامه طباطبائی، ایران.

اقتصاد پولی و بانکی

اعضای هیات تحریریه


علی امامی میبدی استاد، دانشکده اقتصاد، گروه انرژی،دانشگاه علامه طباطبائی،ایران

اقتصاد انرژی

ویراستار انگلیسی


ارغوان عمرانی پور ویراستار انگلیسی مجلات

کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران ایران

  • arghavanomranigmail.com

ویراستار ادبی


مستانه جمشیدی دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

  • jamroudbariyahoo.com

صفحه آرا


نجمه قیصری صفحه آراء

  • najmeh.gheysariyahoo.com

کارشناس نشریه


زهرا رضائی کارشناس پژوهشی دانشگاه

  • zahrarezai30gmail.com