ردیف
نام
نام خانوادگی
رتبه علمی
کشور
شهر
سمت/سازمان
publons
1 محسن ابراهیمی دانشیار ایران تهران دکتری نفت و گاز از دانشگاه علامه طباطبائی
 
2 مهدی
اخوان
سایر
ایران
تهران
دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی دانشگاه امام صادق
 
3 سمیه اعظمی دانشیار ایران کرمانشاه دانشگاه رازی  
4 سید ابوالقاسم امام زاده
استادیار ایران تهران دانشگاه صنعت نفت
 
5 حمید آماده دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه  اقتصادانرژی، کشاورزی و محیط زیست دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
6 علی امامی میبدی استاد ایران تهران عضو هیئت علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
7 مهران امیرمعینی استادیار ایران تهران معاون بازاریابی و عملیات گاز/امور بین الملل شرکت نفت  
8 علی اصغر
بانوئی استاد ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
9 محسن بختیار
سایر ایران تهران وزارت نیرو
 
10 مرتضی
بهروزی فر
استادیار ایران تهران هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی
 
11 فتح الله
تاری
استاد ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
12 عاطفه
تکلیف
استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
13
مصطفی
توان پور
استادیار
ایران
پاوه
   
14
حسین
توکلیان
دانشیار
ایران
تهران
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی publons
15 امیر جعفرزاده سایر ایران تهران دکتری دانشگاه علامه طباطبائی  
16 محمد
جلودار ممقانی
استاد ایران تهران عضو هیئت علمی گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی و رایانه ،دانشگاه علامه طباطبائی  
17 مستانه جمشیدی   ایران تهران دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی  
18
سیدمحمدمهدی
حاجی میرزائی
استادیار
ایران
تهران
عضو هیئت علمی موسسه مطالعات انرژی
 
19 کیومرث حیدری   ایران تهران رئیس گروه برق و انرژی پژوهشگاه نیرو
 
20
فرهاد
خدادکاشی
استاد
ایران
تهران
هیات علمی دانشگاه پیام نور
 
21 مرتضی
خورسندی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
22 موسی
خوش کلام
استادیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
 
23
آرین
دانشمند
استادیار
ایران
تهران
عضو هیئت علمی گروه  اقتصادانرژی، پژوهشکده علوم اقتصادی،دانشگاه علامه طباطبائی  
24 مسعود درخشان استاد ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد،دانشگاه علامه طباطبائی
 
25 جلال دهنوی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه علوم اقتصادی،دانشگاه الزهراء
 
26
حسین
رضائی
استادیار
ایران
  عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
 
27
علی اصغر
سالم
دانشیار
ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی publons
28 مصطفی سلیمی فر
استاد ایران تهران عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 
29 کیومرث
سهیلی دانشیار ایران کرمانشاه عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
 
30 سمیه شاه حسینی
استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
31
علی
صادقین
سایر
ایران
  دکتری اقتصاد نفت و گاز دانشگاه علامه طباطبائی
 
32 محمد صیادی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی  
33
رضا
طالبلو استادیار
ایران
تهران
عضو هیئت علمی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
34
علی
طاهری فرد
دانشیار
ایران
مشهد
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 
35 سیدکمیل طیبی استادیار ایران اصفهان عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان
 
36 سمانه عابدی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
37 قهرمان عبدلی دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه تهران
 
38 زهرا عزیزی استادیار ایران تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء
 
39 هدیه علی شیری
سایر ایران      
40 فرهاد فتح زاده
سایر        
41 علی فریدزاد
دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی publons
42 محمدحسن
فطرس استاد ایران همدان عضو هیئت علمی گروه اقتصاد،بوعلی همدان
 
43 عبدالرسول قاسمی
دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
44 علیرضا قاسمی جاوید
سایر ایران تهران دکتری قراردادهای بین المللی نفت و گاز
 
45 وحید قربانی پاشاکلائی
استادیار ایران شیراز پتروشیمی سبلان/کارشناس مالی
 
46 جواد کاشانی دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده حقوق علامه طباطبائی
 
47 عباس
کاظمی نجف آبادی
استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده حقوق علامه طباطبائی  
48 غلامعلی کشاورزحداد دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران  
49
روح الله
کهن هوش نژاد
استاد
ایران
تهران
عضو هیئت علمی  دانشگاه امام صادق
 
50 حبیب مروت
استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی ؛دانشگاه علامه طباطبائی  
51 محمدرضا منجذب دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی
 
52 داود منظور
دانشیار ایران   عضو هیات علمی گروه انرژی دانشگاه امام صادق
 
53 پریسا مهاجری استادیار ایران   عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
 
54 روح الله مهدوی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات انرژی سبحان
 
55 محمدحسین مهدوی عادلی استاد ایران مشهد عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 
56 میرحسین موسوی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه الزهراء
 
60 محمدجواد
ناخدا
سایر
ایران
تهران
کارشناس وزارت دارائی
 
61 زهرا نصراللهی استادیار ایران یزد عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
 
62 محمدجواد نوراحمدی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاهعلامه طباطبائی
 
63
محمد
نوروزی
سایر
    مرکز تحقیقات میان رشته ای علوم انسانی و اسلامی مرکز رشد دانشگاه
 
64
داریوش
وافی نجار
استادیار
ایران
تهران
هیات علمی و پژوهشگر بازار نفت و گاز
 
login