فعالیت دفتر فصلنامه

بدین وسیله به استحضار می رسد دفتر فصلنامه از اول مرداد ماه لغایت 31 مردادماه 1396 تعطیل می باشد.