نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)

2 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

در این مقاله نرخ بازگشت سرمایه و عوامل ریسکی که شرکت­های بین المللی، در قراردادهای نفتی IPC با آن مواجه می­شوند، بررسی شده و به طور خاص برای قرارداد میدان دارخوین مدلسازی شده است. بدین منظور مهم­ترین عوامل ریسکی که می­تواند منجر به کاهش نرخ بازده پیمانکار در این قراردادها شود، نظیر قیمت نفت، سطح تولید، هزینه­های سرمایه­ای، هزینه­های عملیاتی و دستمزد (پاداش) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل حساسیت جریان نقدی قراردادهای IPC نشان داد تاثیر این عوامل بر نرخ بازده پیمانکار در قراردادهای IPC در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل چندان قابل توجه نیست. مهم­ترین عامل ریسکی در قراردادهای بیع متقابل هزینه­های سرمایه ای است که به مقدار زیادی نرخ بازده پیمانکار را متأثر می­کند ولی در این قراردادها این ریسک به دلیل جبران هزینه اضافی توسط دولت تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده می­توان گفت در قراردادهای IPC نسبت به قراردادهای بیع متقابل نرخ بازده پیمانکار چندان تحت تاثیر عوامل ریسکی بررسی شده، نیست و در نتیجه ریسک شرکت بین المللی نفتی در این قراردادها کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The sensitivity analysis of main factors of IPC’s cash flow and its comparison to Buy back contracts case study: Darkhowein field

نویسندگان [English]

  • Amirabbas Farnoudi 1
  • Mahdi Sadeghi Shahedani 2
  • Ali Taheri Fard 2

1 Economics Faculty, Imam Sadiq university

2 Economics Faculty, Imam sadiq University

چکیده [English]

In this article the rate of return (ROR) and risk factors faced by international oil company (IOC), in IPC contract of Darkhowein oil field is modeled. For this purpose, we analyze the IPC contract specific risk factors that can contribute to a reduction in the rate of return for the international oil company including oil price, production level, capital cast, operating cost, and remuneration. The results of the cash flow risk analysis show the impact of these factors on the contractor's rate of return on IPC contracts is not significant in comparison to Buy-back contracts. The most important risk factor in Buy-back contracts is capital cast, which affects a large part of the contractor's returns, but in these contracts, this risk has been significantly reduced due to the government's additional compensation. In general, according to the results, it can be said that in IPC contracts, the contractor's return rate has not been heavily influenced by risk factors, and therefore the risk of the international oil company has fallen in these contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Oil Contract
  • Risk Analysis
  • Rate of Return
  • IPC
  • Darkhowein
حسن تاش، سیدغلامحسین و صبحی، ثمین (1388)، بررسی اثر نوسان قیمت نفت خام بر دریافتی طرفین قراردادهای نفتی (یک مطالعه موردی) ، فصلنامه مطالعات‌ اقتصاد انرژی،‌ دوره 6، شماره 22 ، صص 119-165.
صاحب هنر، حامد، طاهری فرد، علی، مریدی، فاضل و مهدوی، روح‌اله (1396)، ارزیابی مالی-اقتصاد قراردادهای جدید نفتی ایران: مطالعه موردی فاز سوم میدان دارخوین، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 28، صص 73-35.
ﻃﺎﻫﺮی ﻓﺮد، ﻋﻠﯽ و ﺳﻠﯿﻤﯽﻓﺮ، ﻣﺼﻄﻔﯽ (1393)، بررﺳﯽ ﺗﻮزﯾﻊ رﯾﺴﮏ در ﻧﺴﻞﻫﺎی اول، دوم و ﺳﻮم ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻊﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺮژی اﯾﺮان، ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره 9، صص 151- 174
ﺳﻼﻣﻲ، اﻣﻴﺮﺑﻬﺪاد (1389)، ﻣﺮوری ﺑﺮ روش ﺷﺒﻴﻪ‌ﺳﺎزی ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ، ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، دوره 3، ﺷﻤﺎره 8، صص 138 -117.
منظور، داوود، کهن هوش نژاد، روح الله و امانی، مسعود (1395)، ارزیابی مالی قراردادهای منتخب بیع متقابل نفتی و مقایسه آن با قراردادهای مشارکت در تولید، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، شماره 18، صص 179-217.
Farimani F.M., Mu X. and Taherifard A. (2017) The Distortionary Effect of Petroleum Production Sharing Contract: A Theoretical Assessment. In: Dörner K., Ljubic I., Pflug G., Tragler G. (eds) Operations Research Proceedings 2015. Operations Research Proceedings (GOR (Gesellschaft für Operations Research e.V.)). Springer, Cham.
Ghandi, Abbas and Cynthia Lin Lawell (2017), On the Rate of Return and Risk Factors to International Oil Companies in Iran's Buy-Back Service Contracts”, Energy Policy, Vol. 103, pp. 16–29
Hayashi, et al., (2010), Risk Mitigation in Petroleum Field Development by Modular Implantation, Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol.75, Issue.1-2, pp. 105-113.
Kerzner.H (2003), Project Management, 8th edition, Wiley, pp. 675-681.
Macmillan F., (2000), Risk Uncertainty and Investment Decision-Making in the Upstream Oil and Gas Industry, Ph.D. Thesis, University of Aberdeen