تجزیه تغییر شدت انرژی در بخش صنعت ایران: رویکرد تابع مسافت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه ایلام

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

چکیده

در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و تابع مسافت خروجی به تجزیه تغییر شدت انرژی به چهار جزء؛ تغییر کارایی فنی، تغییر کارایی تکنولوژیکی، نسبت موجودی سرمایه به انرژی و نسبت نیروی کار به انرژی در بخش صنعت ایران طی دوره 1383-1393، پرداخته شده است. برای این منظور از روش تحلیل پوششی داده‌های خروجی محور با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که اثر تغییر نسبت سرمایه به انرژی عامل مهم کاهش شدت انرژی در بخش صنعت کشور است. دیگر اجزاء، نسبت تغییر نیروی کار به انرژی، تغییر کارایی فنی و تغییر کارایی تکنولوژی موجب افزایش شدت انرژی اکثر صنایع بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decomposing energy Intensity change: A distance function approach

نویسندگان [English]

  • Hadis Asadi Malek Abadi 1
  • Aziz Moraseli 2
چکیده [English]

In this research, By using data envelopment analysis method and output distance functions to decomposes energy productivity change into four components; technical efficiency change, technological change, changes in capital to energy ratio and labor in energy ratio In the industrial sector of the country Iran during the period 2014-2004. To this end, the output-axis data envelope analysis method has been used with the assumption of constant returns to scale. The results show that the effect of changing the ratio of capital to energy is a major factor in reducing the of energy intensity in the industrial sector of the Iran, changes technological progress, changes labor- energy ratio and changes technical efficiency drove up energy intensity in most industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Intensity
  • Data Envelopment Analysis
  • Decomposition
بهبودی، داوود، میهن اصلانی نیا، نسیم و سجودی، سکینه (1394)، تجزیه شدت انرژی و بررسی عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد ایران، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال هفتم، شماره 26، صص 130-105.
ترازنامه انرژی (1393)، معاونت امور برق و انرژی، دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی.
شریفی، علی مراد، صادقی، مهدی، صادقی، مهدی، نفر و دهقان شبانی، زهرا (1387)، تجزیه شدت انرژی در صنایع ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال دهم، شماره 35، صص 110-79.
رشیدی‌زاده، مریم، جهانگرد، اسفندیار (1389)، تجزیه و تحلیل تغییر شدت انرژی در فعالیت­های اقتصاد ایران با رویکرد SDA، فصلنامه اقتصاد کاربردی، سال دوم، شماره 6، صص 67-91.
فرید‌زاد، علی (1394)، تحلیل تجزیه شدت انرژی در صنایع انرژی بر ایران با استفاده از روش شاخص لگاریتم میانگین دیویژیا با تؤکید بر رویکرد زمانی دو دوره­ای و زنجیره‌ای، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال چهارم، شماره 15، صص 117-87.
گلی، زینت و اشرفی، یکتا (1389)، بررسی شدت انرژی کشور و تجزیه آن با استفاده از شاخص ایده آل فیشر در ایران، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال هجدهم، شماره 54، صص 54-35.
مرکز آمار ایران، سالنامه آماری، 1393-1383.
مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از مقدار مصرف انرژی در کارگاه­های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، 1393-1383.
مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری کارگاه­های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، 1393-1383.
 Du, K., Huang, L. and Yang, Z. (2015). Understanding Industrial Energy Productivity Growth in China: a Production-Theoretical Approach, Energy Efficiency, Vol.8, Issue.3, pp.493-508.‏
Hall, R.E., Jones, C.I. (1999). Why Do Some Countries Produce so Much More Output Per Worker than Others?, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 114, pp.83–116.
Henderson, D.J., Tochkov, K. and Badunenko, O. (2007). a Drive Up the Capital Coast? Contributions to Post-Reform Growth across Chinese Provinces. Journal of Macroeconomics, Vol.29, pp.569–594.
Kim, K.U., and Hwang, S.J. (2015). A Decomposition Analysis of Energy Productivity Change in Korean Manufacturing Industries: A Distance Function Approach, Environmental and Resource Economics Review, Vol. 24, Issue.2, pp. 411-433.
Li, M. (2010). Decomposing the Change of CO 2 Emissions in China: a Distance Function Approach", Ecological Economics, Vol.70, Issue.1, pp.77-85.
Seigel, I.H. (1945). The ‘‘Ideal’’ Index-Number Formula, J Am Statist Assoc, Vol. 40, pp. 520–523.
Shephard, R.W. (1970). Theory of Cost and Production Functions, Princeton University Press, New Jersey.‏
Wang, C. (2007). Decomposing Energy Productivity Change: a Distance Function Approach, Energy, Vol.32, Issue.8, pp. 1326-1333.‏
Wang, C. (2011). Sources of Energy Productivity Growth and its Distribution Dynamics in China, Resource and Energy Economics, Vol.33, Issue.1, pp.279-292.‏
Wang, C. (2013). Changing Energy Intensity of Economies in the World and its Decomposition, Energy Economics, Vol.40, pp.637-644.