ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ مسکن در اﻗﺘﺼﺎد نفتی اﯾﺮان ﺗﺤﺖ رویکرد DSGE

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

با توجه نقش بانک‍‍ها به عنوان واسطه‌گران مالی در چرخه های اقتصادی و همچنین اهمیت بانکها در بازار پولی اقتصاد ایران، تبعات سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش مسکن در اقتصاد نفتی ایران که مستعد بروز بیماری هلندی است دغدغه‌ی مطالعه حاضر است. بدین منظور برای بررسی موضوع، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی طراحی شده‌است. نتایج حاصل از مدل که مؤید بروز بیماری هلندی به هنگام تکانه مثبت نفتی است، سرمایه‌گذاری بانک‌ها دربخش مسکن را در شرایطی مورد‌ قبول و سودآور نشان می‌دهد که تولید در اقتصاد در حال رشد بوده و میزان تسهیلات اعطایی افزایش یافته باشد. تکانه مثبت بهره‌وری نیروی کار در بخش تولید و تکانه سیاست پولی، اقتصاد را در شرایطی قرار می‌دهند که تولید در اقتصاد افزایش یافته و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش مسکن سودآور شود. اما در فضایی که تولید افت کرده و میزان تسهیلات اعطایی بانکها کاهش می‌یابد، همانند زمانی که اقتصاد با تکانه مثبت بهره‌وری نیروی کار در بخش مسکن و یا تکانه مثبت درآمدهای نفتی مواجه می‌شود، انجماد دارایی بانکها در بخش مسکن توصیه نمی‌گردد و علاوه براینکه اقتصاد و تولید را بامشکل مواجه می‌سازد، با کاهش سود و افت در سرمایه بانک‌ها، آنها را در معرض بحران قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Banks Engagement in Housing Investment and its relation in Iran's Economy based on DSGE Approach

نویسندگان [English]

  • marzieh pakniyat 1
  • Javid Bahrami 2
  • Hossein Tavakolian 3
  • Somayeh Shahhosseini 3
1 Allameh Tabataba'i University, Faculty of Economics
چکیده [English]

Banks as financial intermediaries play an important role in facilitating the economic cycle. The implications of the bank’s investment in the housing sector in Iran's economy, which is prone to Dutch disease, is a concern of the present study and we have designed a Keynesian dynamic stochastic general equilibrium model for it. The results of the model, which confirm the Dutch disease during a positive oil shock, suggest that banks' investment in the housing sector when production in the economy is growing and the amount of concessional facilities has increased, is a well-accepted and profitable. The positive shock of labor productivity in the manufacturing sector and the shock of monetary policy will put the economy in a position where production in the economy will increase and banks' investment in the housing sector will be profitable. But in a space where production is declining and the size of the granting of bank facilities is decreased, as the economy faces a positive shock to labor productivity in the housing sector or a positive shock to oil revenues, the freezing of banks' assets in the housing sector has not been favorable and, furthermore, putting them at risk by reducing profits and falling capital in banks.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • DSGE Models
  • Dutch disease
  • Housing sector
  • Oil
ابوالحسنی، اصغر، ابراهیمی، ایلناز، پورکاظمی، محمدحسین و بهرامی‌نیا، ابراهیم(1395). اثر تکانه‌های پولی و تکانه‌های نفتی بر تولید و تورم بخش مسکن در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی. فصلنامه پژهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال هفتم شماره 25. صص 132-113.
شاه‌حسینی، سمیه و بهرامی، جاوید(1392). نوسانات اقتصاد کلان و ساز و کار انتقال پولی در ایران (رویکرد DSGE). پژوهش‌های اقتصادی، سال شانزدهم، شماره 60. صص 49-1.
غلامی، احمد و عباسی‌نژاد، حسین(1396). اهمیت اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر بخش بانکی ایران در تبیین نوسانات اقتصادی، رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی». فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال هفتم شماره25. صص110-85.
محمدی، تیمور و میرابی‌زاده، معصومه(1395). تحلیل اثر درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران: مدل تعادل عمومی تصادفی پویا. اقتصاد مقداری، سال سیزدهم، شماره 4، صص110-85.
پروین، سهیلا، ابراهیمی، ایلناز و احمدیان، اعظم (1393). تحلیلی بر تأثیر تکانه‌های ترازنامه‌ای نظام بانکی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران (رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی). پژوهشنامه اقتصادی، سال چهاردهم، شماره 52. صص186-149.
حیدری، حسن و ملابهرامی، احمد(1395). «تأثیر تکانه‌های اعتباری بر پویایی متغیرهای عمده مالی و کلان اقتصادی ایران در قالب یک مدل DSGE، فصلنامه پژوهش و سیاستهای اقتصادی، سال 24، شماره80، صص118-85.
دمیری، فاطمه، اسلاملوییان، کریم، هادیان، ابراهیم و اکبریان، رضا (1396). تأثیر تکانه نفتی بر تراز تجاری و متغیرهای کلان اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال ششم، شماره 23. صص60-35.
سعیدپور، لسیان، حیدری، حسن و فعال‌جو، حمیدرضا (1397). تأثیر تکانه‌های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در رژیمهای نوسانی مختلف: رهیافت مارکوف سوئیچینگ.DSGE». فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال هفتم، شماره 25، صص83-55.
Agénor, P-R. Alper, K. and Pereira da Silva, L.P. (2012). Capital Requirements and Business Cycles with Credit Market Imperfections", Journal of Macroeconomics, Vol. 34, Issue.3, pp.687-705.
Angelini, P.  Neri, S. and Panetta, F. (2014). The Interaction between Capital Requirements and Monetary Policy, Journal of money, credit and Banking, Vol.46, Issue.6, pp.1073–1112.
Basu, S. Gottschalk, J. Schule, Werner, S. Vellodi, N. and Yang, S. (2013). The Macroeconomic Effects of Natural Resource Extraction: Applications to Papua New Guinea, International Monetary Fund, No.13-138.
Benkhodja, M. (2011). Monetary Policy and the Dutch Disease in a Small Open Oil Exporting Economy. Working Paper GATE-CNRS.
Benkhodja, M.T. (2014). Monetary Policy and the Dutch Disease Effect in an Oil Exporting Economy. International Economics, Vol.138, pp.78–102.
Bernanke, B. and Gertler, M. (1989). Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations.The American Economic Review, Vol.79, Issue.1, pp.14–31.
 
Christiano, L. J. Motto, R. and Rostagno, M. (2003). The Great Depression and the Friedman-Schwartz Hypothesis. Journal of Money, Credit, and Banking, Vol.35, Issue.6, pp.1119–1197.
Christiano, L. J. Motto, R. and Rostagno, M. (2010). Financial Factors in Economic Fluctuations. European Central Bank.Working Paper Series 1192.
Corden, W. and Neary, J. (1982) Booming Sector and de-Industrialisation in a Small Open Economy. The Economic Journal, Vol.92, Issue.368, pp.825–848.
Dib, A. (2010). Banks, Credit Market Frictions, and Business Cycles". Technical report, Bank of Canada Working Paper, No.24.
Dixit, A. K. and Stiglitz, J. E. (1977). Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity.The American Economic Review,Vol.67, Issue.3, pp.297–308.
Falagiarda, M. and Saia, A. (2013). Credit, Endogenous Collateral and Risky Assets: A DSGE Model. Quaderni-Working Paper DSE.
Fernández-Villaverde, J. Rubio-Ramirez, J. F. and Schorfheide, F. (2016). Solution and Estimation Methods for DSGE Models. In Handbook of Macroeconomics, Vol. 2, pp. 527–724.
Gerali, A. Neri, S. Sessa, L. and Signoretti, F. M. (2010). Credit and Banking in a DSGE Model of the Euro Area. Journal of Money, Credit and Banking, Vol.42, pp.107–141.
Hollander, H. and Liu, G. (2016). The Equity Price Channel in a New-Keynesian DSGE Model with Financial Frictions and Banking". Economic Modelling, Vol.52, pp.375–389.
Iacoviello, M. (2005). House Prices, Borrowing Constraints, and Monetary Policy in the Business Cycle. The American Economic Review, Vol.95, Issue.3, pp.739–764
Kim, J. (2000). Constructing and Estimating a Realistic Optimizing Model of Monetary Policy. Journal of Monetary Economics, Vol.45, Issue.2, pp.329–359.
Kiyotaki, N. and Moore, J. (1997). Credit Cycles. The Journal of Political Economy, Vol.105, Issue.2, pp.211–248.
ToddKnoop, A. (2008). Crises and Crashes ،Panics، Macroeconomics: Financial Modern. Wiley Press.
Liu, Z. Wang, P. and Zha, T. (2013). Land-Price Dynamics and Macroeconomic Fluctuations. Econometrica, Vol.81, Issue.3, pp.1147–1184.
Neary, J. P. and Wijnbergen, S. V. (1985). Natural Resources and the Macroeconomy, A theoretical framework. MIT Press.
Plosser, C. I. (1989). Understanding Real Business Cycles. Journal of Economic Perspectives, Vol.3, Issue.3, pp.51–77.
Rotemberg, J. J. (1982). Monopolistic Price Adjustment and Aggregate Output. The Review of Economic Studies, Vol.49, Issue.4, pp.517–531.
Smets, F. and Wouters, R. (2007). Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach. The American Economic Review, Vol.97, Issue.3, pp.586–606.
Tovar, C. E. (2009). DSGE Models and Central Banks. Open-Assessment E-Journal, Vol.3, pp. 1-33.