دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 1-206 
7. بررسی لزوم تداوم استراتژی‌های تجدید ساختار صنعت برق ایران

صفحه 129-161

علی‌نقی مصلح‌شیرازی؛ احمد طالب‌نژاد؛ نرگس زمانی