دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 1-206 
4. برآورد تابع تقاضای برق خانگی در ایران با استفاده از داده‌های تابلویی استانی

صفحه 69-92

سیدعبدالمجید جلایی؛ سعید جعفری؛ صالح انصاری لاری


7. بررسی لزوم تداوم استراتژی‌های تجدید ساختار صنعت برق ایران

صفحه 129-161

علی‌نقی مصلح‌شیرازی؛ احمد طالب‌نژاد؛ نرگس زمانی