دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 1-287 
5. پتانسیل طراحی مدل قیمت‌گذاری گازهای همراه نفت با تأکید بر فروش این گازها به واحدهای NGL

صفحه 187-225

10.22054/jiee.2017.7314

علی طاهری فرد؛ روح الله مهدوی؛ حامد صاحب هنر؛ محمدعلی خاکپور؛ جواد کی پور