بررسی وجود حباب‌های قیمت در بازار نفت ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه یزد

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در اقتصاد ایران، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، باعث اهمیت قیمت نفت شده است؛ به طوریکه قیمت نفت یکی از ارکان مهم سیاستگذاری است. وجود حباب‌ در بازار نفت، اهمیت قیمت نفت را دوچندان می‌کند زیرا در این شرایط قدرت تصمیم‌گیری برای سیاستگذار دشوار می‌شود. هدف این مطالعه بررسی وجود حباب قیمتی در بازار نفت ایران با استفاده از آزمون‌های ریشه واحد بازگشتی (GSADF، RADF، SADF) است. روش‌های به‌کار‌رفته استراتژی مناسبی برای تاریخ‌گذاری زمان شروع و پایان حباب فراهم می‌کند. یافته‌های پژوهش حاکی از همپوشانی تقریبی این آزمون‌ها و یکسان بودن نسبی نتایج آنهاست. نتایج حاصل از آزمون GSADF حاکی از وجود به‌طور میانگین 7 حباب در بازه زمانی 01/1980 تا 03/2014 است که بیشترین دوره حباب (تقریباً 15 ماه) مربوط به بازه زمانی 06/2007 تا 09/2008 و کمترین دوره حباب (تقریباً 1 ماه) مربوط به بازه زمانی 02/2012 تا 03/2012 است. همچنین، نتایج مؤید آن است که قیمت نفت شامل دو جزء قیمت پایه و حباب است؛ که تاریخ حباب‌های آن منطبق با وقایع خاص در بازارهای مالی و سیاست است. یافته‌های این پژوهش برای کشف دلایل وقوع حباب و مهار آثار آن بر اقتصاد، بسیار حائز اهمیت است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Existence of Price Bubbles in Oil Market of Iran

نویسندگان [English]

  • Omolbanin Jalali 1
  • Madjid Hatefi Madjumerd 2
1 Ph.D Candidate, University of Yazd
2 Ph.D Candidate, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

The government budget dependency on oil revenues, in Iranian economy, make the oil price important; so the oil price is one of the most important pillars of the policy for policymakers. The existence of bubble in the oil market makes oil prices more important than before because in these conditions, decision-making is difficult for policy makers. The purpose of this study is applying a recursive unit root tests (GSADF, RADF, SADF) to investigate whether there exist multiple bubbles in Iranian crude oil market. The method delivers a consistent date stamping strategy for origination and termination of bubbles. Our results indicate that these tests are approximately overlapped and their results are relatively the same. The results of GSADF test indicate that there exists 7 bubbles in the period of 01/1980 to 03/2014, in which an average  of the bubbles period (almost 15 months) is from 06/2007 to 09/2008 and the lowest bubble period (approximately 1 month) is from 02/2012 to 03/2012.
Specifically, the results show that oil price contains the fundamentals and bubble components; the dates of the bubbles correspond to specific events in the politics and financial markets. These findings have important implications to recognize the cause of bubbles and take corresponding measures to reduce the impact on the real sector of economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil
  • Single and Multiple Bubbles
  • Mildly Explosive Behavior
  • Rolling Window ADF
  • Generalized Sup ADF