دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 1-223 
4. اثر قیمت بنزین بر شدت انرژی: مطالعه تطبیقی ایران و ترکیه

صفحه 99-127

10.22054/jiee.2016.7171

زهرا کریمی موغاری؛ شهریار زروکی؛ حمیدرضا تقی‌پور خوئینی