دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 1-231 
2. اثر کیفیت زیر ساخت اجتماعی بر رشد اقتصادی در یک اقتصاد غنی از طبیعی: مورد ایران

صفحه 20-60

محبوبه جعفری؛ کریم اسلاملوئیان؛ ابراهیم هادیان؛ علی حسین صمدی