دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، پاییز 1396 
3. تعیین قیمت بهینه برق: مطالعه موردی شرکت توانیر

صفحه 57-88

10.22054/jiee.2018.8973

فرهاد رهبر؛ کیومرث حیدری؛ هادی قهرمانی ساعتلو