دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، پاییز 1394 (پائیز) 
6. ارزیابی شدت انرژی و اثر تکنولوژی تولید بر کارایی تقاضای صنعتی انرژی (مورد ایران)

صفحه 209-242

10.22054/jiee.2015.1898

سید نظام الدین مکیان؛ علی نوروزی؛ ابو طالب کاظمی؛ محمد نبی شهیکی تاش؛ پروانه زنگی آبادی