ارزیابی اثرات سیاست‌های سرمایه‌گذاری درآمد نفتی بر متغیرهای عملکرد اقتصادی در ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد نفت و گاز دانشگاه علامه طباطبائی،

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

DSGE و با لحاظ ویژگیهای از قبیل نیازهای توسعه زیرساختی و وجود ویژگی ناکاراییهای سرمایهگذاری عمومی و مقایسه آن با مدل مبتنی بر فرضیه درآمد دائمی (PIH) است. یافتههای تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی نشان میدهد، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاهمدت شده است، هرچند که در میانمدت به دلیل انتقال تکانههای نفتی به بخش تقاضا تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می‌شود. با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با افزایش مواجه می‌شود. به دلیل ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران از جمله گسترده بوده فعالیتهای غیرمولد در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تأثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافتههای تحقیق همچنین نشان میدهد با کاهش ناکارایی سرمایهگذاری دولتی، سرمایهگذاری درآمدهای نفتی اثرات مثبت بیشتری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید بخش دولتی دارد. همچنین یافته‌ها حکایت از آن دارد که اجرای سیاست مالی مبتنی بر سناریو PIH اثرات به مراتب بهتری در مقایسه با سناریو تداوم وضعیت فعلی بر روی متغیرهای اقتصاد کلان ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Effects of Oil Revenue Investment Policies on Macroeconomics Variables in Iran: the Stochastic Dynamic General Equilibrium Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sayadi 1
  • Javid Bahrami 2
چکیده [English]

The main objective of this study was to evaluate the effects of oil revenue, productivity and money growth rate shocks in macro-economic variables, in the context of a DSGE model with features such as the needs of infrastructure development and the existence of public investment inefficiencies and its comparison with Permanent Income Hypothesis (PIH model). The results show that  oil revenue shock has increased consumption, government current and capital spending and has reduced inflation in the short run, although has increased in the medium term due to the demand side push. The results revealed that the National Development Fund and consequently the Fund's concessional facilities to the private sector has been raised. In addition, because of the structure of the economy that was largely unproductive and the government activity in the economy would lead to crowding out effect, the oil revenue growth has little effect on the growth of non-oil producing sector. More over, each of the productivity and monetary shocks in the model has resulted the same theoretical expectations. Results also show that the implementation of fiscal policy based on PIH Scenario has better effects on macroeconomic variables in comparison with the business as usual scenario.