نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وزارت امور اقتصادی و دارایی

2 گروه اقتصاد انرژی دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده اقتصاد تهران ایران

3 اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران

چکیده

نگرانی‌های زیست محیطی و گرمایش کره زمین، تداوم استفاده از سوختهای فسیلی به ویژه نفت را با چالش مواجه نموده است. IPCC برای دستیابی به هدف محدود کردن افزایش دما به زیر 5/1درجه سلسیوس نسبت به دوران قبل از صنعتی شدن سناریوهایی با درنظر گرفتن کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و افزایش مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر تدوین کرده است. این موضوع برای اقتصادهای متکی بر درآمدهای نفتی اوپک، تهدیدی جدی بشمار می‌آید. به منظور بررسی آثار این سناریوها، توابع عرضه و تقاضای نفت با استفاده از مدل VECM برآورد گردید. یافته‌ها حاکی از آن است که تابع عرضه نفت با قیمت واقعی نفت رابطه مستقیم داشته و در بلند مدت ضریب آن برابر با 0.1391 می‌باشد. همچنین با افزایش یک درصد تولید کشورهای غیر اوپک، عرضه نفت اوپک به میزان 0.7323 درصد افزایش خواهد یافت. کشش قیمتی تقاضا در بلند مدت برابر با منفی 0.077 است. کشش تولیدات صنعتی کشورهای پیشرفته و نوظهور به ترتیب برابر با 0.7756 و 0.6241 برآورد شده و اثر مثبت معناداری بر تولید نفت اوپک دارد. بر اساس ضرایب برآوردی تغییرات عرضه اوپک در بدبینانه ترین سناریو ipcc 40 درصد کاهش در سال 2030 و 94 درصد کاهش در سال 2050 نسبت به سال 2010 خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An analysis of crude oil supply and demand in oil-exporting countries OPEC and the impact of suggested policies by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

نویسندگان [English]

  • Zinat Goli 1
  • Hamid Amadeh 2
  • taymoor mohamadi 3

1 Minestry of economic affairs and finance

2 energy Economic Department, allameh tabatabai' univerrsity, tehran iran

3 theoretical economics department, economic faculty allame tabaai,' university

چکیده [English]

Environmental concerns and global warming have posed a challenge to the continued use of fossil fuels, especially oil. In order to achieve the goal of limiting the temperature increase to below 1.5 degrees Celsius compared to the pre-industrial era, the IPCC has developed scenarios considering the reduction of fossil fuel consumption and the increase in the use of renewable energy. This issue poses a serious threat to economies heavily reliant on oil exports, such as OPEC. To examine the effects of these scenarios, supply and demand functions for oil were estimated using the VECM model. The findings indicate that the oil supply function has a direct relationship with the real oil price, with a long-term coefficient of 0.1391. Additionally, one percent increase in the production of non-OPEC countries will lead to a 0.7323 percent increase in OPEC oil supply. The price elasticity of demand in the long term is estimated to be -0.077. The elasticity of industrial production in advanced and emerging countries is estimated 0.7756 and 0.6241, respectively. Based on the estimated coefficients, the changes in OPEC supply in the most pessimistic IPCC scenario will be 40% reduction in 2030 and 94% reduction in 2050 compared to 2010.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Crude oil demand"؛ Crude oil supply"؛
  • "؛ Renewable energies"؛
  • "؛ vector error correction model (VECM)"