• سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های فوق‌الذکر در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی
تدوین راهبردهای بهبود فرآیند تولید صیانتی از میدان نفتی‌پارسی

سمانه عابدی؛ خسرو رضایی میرقاید

دوره 10، شماره 40 ، مهر 1400، ، صفحه 95-124

https://doi.org/10.22054/jiee.2022.67608.1913

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف آسیب‌شناسی تولید صیانتی از میدان نفتی پارسی و ارائه راهکارهای بهبود فرآیند آن انجام شده است. برای این منظور از رویکرد سوات و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌های تکمیل‌شده توسط کارشناسان و متخصصین شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در سال 1400 بهره گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که وضعیت تولید صیانتی از میدان ...  بیشتر