نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مطالعه حاضر باهدف آسیب شناسی تولید صیانتی از میدان نفتی پارسی و ارائه راهکارهای بهبود فرآیند آن انجام‌شده است. برای این منظور از رویکرد سوات و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌های تکمیل‌شده توسط کارشناسان و متخصصین شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در سال 1400 بهره‌گرفته‌شده است. نتایج بیانگر آن است که وضعیت تولید صیانتی از میدان نفتی پارسی بر اساس نمرات نهایی ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی به ترتیب با مقادیر 988/1 و 67/2 در وضعیت راهبردهای محافظه‌کارانه قرار دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که تخصص و کارایی نیروی کار و وجود دانش و فناوری لازم جهت استفاده از روش‌های ازدیاد برداشت مخزن محور به ترتیب با امتیازات 24/0 و 177/0 به‌عنوان مهم‌ترین نقاط قوت تعیین گردید. علاوه بر آن اصل و محور قرار نگرفتن مفهوم تولید صیانتی در عمل و عدم برنامه‌ریزی جامع و تخصصی منطبق با اهداف تولید صیانتی در تبدیل نفت بالقوه به بالفعل در سطح وزارتخانه به ترتیب با امتیازات 063/0 و 062/0 به‌عنوان مهم‌ترین نقاط ضعف شناسایی‌شده است. حمایت و تأکید اسناد بالادستی از تولید صیانتی و ملی بودن شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان دو فرصت مهم به ترتیب با امتیازات 228/0 و 224/0 تعیین‌شده‌اند. لازم به ذکر است محدودیت‌های مقررات و برنامه‌های وزارتی و وجود برخی مفاد ضد صیانتی قراردادهای نفتی به ترتیب با امتیازات 057/0 و056/0 به‌عنوان اصلی‌ترین تهدیدهای پیش رو در تولید صیانتی از میدان نفتی پارسی شناخته‌شده‌اند. لذا وجود مدیریت یکپارچه با محوریت تولید صیانتی و توجه به عوامل درونی و بیرونی موجب بهبود اجرای فرآیند تولید صیانتی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Strategic Formulation to Improve Conservation in the Production Process of Parsi Oil Field

نویسندگان [English]

  • samaneh abedi 1
  • Khosro Rezaei Mirghayed 2

1 allameh

2 Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The present research has been conducted with the aim of pathology of conservation in the production of the Parsi oil field and providing solutions for improved maintenance production process.For this purpose using the SWOT approach and analyzing the information collected from the questionnaires was completed by experts and specialists of theNISOC in1400.the results indicate that the production conditions of protection in the situation of conservative strategies based on the final scores of the internal and external Factor of SWOT matrix, which are1.988and2.67respectively.the results show that the expertise and efficiency of workforce and the existence of knowledge and technology required to use reservoir-based overdraft methods with scores of 0.24 and 0.177, respectively, are the most important strengths.Moreover lack of principle of safe production in practice due to reasons and lack of comprehensive and specialized planning in accordance with the goals of safe production to convert potential oil into actual at the ministry level with scores of0.063and0.062,respectively has been identified as the most important weaknesses.In addition,the support of upstream documents on the conservation in the production and the nationality of theNISOC with scores of0.228and0.224respectively were identified as important opportunities.It should be noted that the existence of restrictive regulations and programs of the Ministry and the existence of some anti-conservation in the production of oil contracts with scores of0.057and0.056, respectively are the main threats.therefore, the existence of integrated management with a focus on the conservation in the production and attention to internal and external factors could improves the conservation in the production process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: The Conservation in the Production
  • Maximum Efficiency Rate
  • SWOT Approach
  • Hydrocarbon Reservoir
  • Parsi Oil Field