1. سنجش اثر بازگشتی مصرف حامل‌های انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد داده - ستانده

علی فریدزاد؛ ُسحر نوروزی پیکانی؛ علی اصغر بانوئی

دوره 8، شماره 31 ، تابستان 1398، ، صفحه 115-150

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2019.12300

چکیده
  بهبود کارایی انرژی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت تقاضای انرژی، پدیده‌ای تحت عنوان اثر بازگشتی را به دنبال دارد که باعث می‌شود میزان صرفه‌جویی انرژی تحقق یافته ناشی از بهبود کارایی انرژی برابر میزان مورد انتظار نباشد. در این پژوهش با استفاده از رویکرد داده ـ ستانده مبتنی بر تحلیل تجزیه ساختاری به تجزیه تغییرات مصرف ...  بیشتر