بررسی قرارداد‌های نفتی بیع متقابل در چارچوب مدل مخاطرات اخلاقی مضاعف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

در مقاله پیش رو با استفاده از رویکرد مخاطرات اخلاقی مضاعف، قرارداد‌های بیع متقابل (نسل سوم) مدل‌سازی شده و با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس قرارداد بهینه در این حالت به دست آمده است. نتایج حاصل از مدل‌سازی ریاضی قرارداد بیع متقابل نشان می‌دهد قرارداد‌های بیع متقابل موقعیت بهینه اول و دوم مخاطرات اخلاقی مضاعف را ندارند زیرا این قراردادها نوعی قرارداد هزینه+پاداش می‌باشند و قطعی بودن مقدار دستمزد قبل از آغاز عملیات، انگیزه کافی برای کارگزار جهت ارائه سطوح تلاش بهینه را ارائه نمی‌دهد. در مدل مخاطرات اخلاقی مضاعف مقادیر بهینه با توجه به مطلوبیت انتظاری کارفرما و کارگزار به دست می‌آید. از آنجا که تولید ناشی از تلاش مشترک طرفین می‌باشد، برای نزدیک شدن به موقعیت بهینه، قرارداد باید بلندمدت بوده و به گونه‌ای طراحی می‌شود که هردو طرف در سود و زیان پروژه شریک هستند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Double Moral Hazard in Buy-Back Oil Contracts

نویسندگان [English]

  • Mohammadmahdi Askari
  • Hamidreza Maboudi
Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research is modeling third generation of buy back oil contracts by considering a double moral hazard and employing Cubb-Douglas production function. The result shows that buy-back oil contracts are not in the first best or second best in double moral situation. Ove to this type of contracts is a cost plus contract and the payoff of the contractor is fixed, in double moral hazard the production is affected by the level of action of both parties, for nearing to the optimum point. Hence, the contract should be the long-term and the pay off of the project should be shared between parties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buy-Back Oil Contracts
  • Double Moral Hazard
  • Cubb-Douglas Function