نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته علوم اقتصادی/ دانشگاه رازی/ کرمانشاه/ ایران

2 عضو هیئت علمی / گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استاد/ گروه اقتصاد/ دانشکده اقتصاد و حسابداری/ دانشگاه رازی/ کرمانشاه/ ایران

چکیده

یکی از اهداف اقتصاد سبز کاهش اثرات منفی زیست محیطی ناشی از استفاده از منابع طبیعی در اقتصادهای در حال توسعه است. بررسی جداسازی رشد اقتصادی از سوخت‏های فسیلی یک کار کلیدی می‏باشد که در مطالعات اندکی به این موضوع پرداخته‏ شده است..لذا هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر فرآیند جداسازی رشد اقتصادی از سوخت‏های فسیلی می‏باشد. در مطالعه حاضر روش برآورد مدل بر اساس داده‌های تلفیقی است.که در بازه زمانی (2020-2000) و برای «کشورهای در حال توسعه (ایران، برزیل، هند و چین) و کشورهای توسعه‏یافته (آمریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه)» انجام شده است.مدل‌های برآورد شده با توجه به فرضیه‌های پژوهش به صورت مدل‌های رگرسیون خطی چند متغیره ارائه شده‌اند.بر اساس نتایج بدست آمده، فرضیه اول با توجه به نتایج مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم‏یافته، متغیر آزادی اقتصادی دارای رابطه‌ مثبت و معنی‌دار با متغیر وابسته (نرخ رشد اقتصادی) است.بنابراین برای هر دو گروه از کشورها در سطح اطمینان 95% آزادی اقتصادی بر فرآیند جداسازی رشد اقتصادی از سوخت‏های فسیلی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reviewing the Impact of Economic Freedom on the Process of Separating Economic Growth from Fossil Fuels

نویسندگان [English]

  • Mohsen Kakakhani 1
  • Mojaba Almasi 2
  • kiomars sohaili 3

1 M. A. (Economics)/ Razi University/ Kermanshah/ Iran

2 Member of Scientific Board / Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.

3 Professor/ Department of Economics/ Faculty of Economics and Accounting/ Razi University/ Kermanshah/ Iran.

چکیده [English]

One of the goals of the green economy is to reduce the negative environmental effects caused by the use of natural resources in developing economies. Investigating the separation of economic growth from fossil fuels is a key task that has been addressed in few studies. Therefore, the main purpose of this research is to investigate the effect of economic freedom on the process of separating economic growth from fossil fuels. In this study, the method of estimating the model is based on panel data, which is in the period (2000-2020) and for "developing countries (Iran, Brazil, India and China) and developed countries (America, England, Germany and France)" has been done. The estimated models are presented in the form of multivariate linear regression models according to the research hypotheses. Based on the obtained results, the first hypothesis according to the results of the fixed effects model and the generalized least squares method, the economic freedom variable had a positive and significant relationship with the dependent variable (economic growth rate). Therefore, for both groups of Countries at the 95% confidence level, economic freedom had a positive and significant effect on the process of separating economic growth from fossil fuels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Freedom
  • Economic Growth
  • Fossil Fuels
  • Renewable Energy