نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه الزهرلا

چکیده

انرژی همواره نهاده‌ای پرکاربرد در بخش تولید و مورد استفاده در توزیع و مصرف بسیاری از کالاها و خدمات است که بایستی مورد استفاده بهینه قرار گیرد. یکی از شاخص‌های نمایانگر استفاده بهینه از نهاده انرژی، شاخص شدت انرژی است. بدیهی است که هر چقدر شدت انرژی کمتر باشد به این معنی است که برای هر واحد تولید کالاها و خدمات، انرژی کمتری استفاده شده است. عوامل متعددی را می‌توان نام برد که بر شدت انرژی اثرگذار هستند که نوآوری یکی از کلیدی‌ترین آنها است. از اینرو هدف مقاله حاضر عبارت از بررسی تاثیرگذاری عوامل متعدد بر شدت انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره 2020-2010 با تاکید بر نوآوری و دو زیرشاخص آن است. برای دستیابی به هدف تحقیق از الگوی داده‌های تابلویی (پنل دیتا) برای 13 کشور منتخب منا و روش برآورد GMM استفاده شده است. یافته‌های برآورد مدل‌های سه‌گانه تحقیق نشان می‌دهند که تاثیر متغیرهای کنترل شامل "مخارج مصرف نهایی دولت"، "قیمت انرژی" و "درجه باز بودن تجاری" بر شدت انرژی منفی و معنی‌دار است. یافته‌های برآورد مدل اول حاکی از تاثیر منفی و معنی‌دار شاخص کلی نوآوری بر شدت انرژی بوده و نتایج برآورد مدل‌های دوم و سوم نیز به ترتیب بیانگر تاثیر منفی و معنی‌دار زیرشاخص‌های نوآوری (فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی مالی) بر شدت انرژی کشورهای منتخب در دوره مورد بررسی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Energy Intensity of Selected MENA Countries with an Emphasis on Innovation

نویسندگان [English]

  • musa khoshkalam khosroshahi 1
  • zahra moradi 2

1 alzahra university

2 alzahra university

چکیده [English]

Energy is always a widely used input in the production sector and used in the distribution and consumption of many goods and services, which should be used optimally. One of the indicators showing the optimal use of energy input is the energy intensity index. Obviously, the lower the energy intensity, it means that less energy has been used for each unit of production of goods and services. Several factors can be mentioned that affect energy intensity, of which innovation is one of the key ones. Therefore, the purpose of this article is to investigate the influence of several factors on energy intensity in selected countries of the MENA region during the period of 2010-2020, with an emphasis on innovation and its two sub-indices (Information and communication technology and Access to finance). To achieve the goal of the research, the panel data model (panel data) for 13 selected MENA countries and the GMM estimation method have been used. The results show that the influence of control variables including "government final consumption expenditure", "energy price" and "trade openness" on energy intensity is negative and significant. The estimation findings of the first model indicate a negative and significant effect of the overall innovation index on energy intensity, and the estimation results of the second and third models also indicate a negative and significant effect of the innovation sub-indices (information and communication technology and financial access) on the energy intensity of the selected countries in the period. is under investigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Intensity
  • Innovation Indicators
  • MENA region