نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم ادرای و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مطالعه حاضر آثار آستانه‌ای دو متغیر ساختار مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی سرانه بر انتشار کربن را طی دوره زمانی 2002 الی 2019 برای 37 کشور منتخب (با سطح درآمد متوسط به‌ بالا) با استفاده از رویکرد غیرخطی الگوهای رگرسیونی انتقال ملایم پانلی موردمطالعه قرار داده است. برای این منظور، دو مدل مجزا با لحاظ نمودن دو متغیر انتقال ساختار مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی سرانه برآورد شده است. نتایج حاصله بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای موردمطالعه در هر دو الگو دلالت می‌کند. نتایج برآورد هر دو الگو مبین آن است که تولید ناخالص داخلی سرانه (در حالت آستانه‌ای ساختار مصرف انرژی) و ساختار مصرف انرژی (در حالت آستانه‌ای تولید ناخالص داخلی سرانه) دارای اثری مثبت بر انتشار کربن می‌باشند. همچنین شهرنشینی و بازبودن تجاری در هر دو مدل دارای اثری مثبت بر انتشار کربن هستند. بدین ترتیب، نتایج نشان می‌دهند که افزایش کارایی در ساختار مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی سرانه می‌تواند منجر به کاهش قابل توجهی در انتشار کربن گردد. این یافته‌ها نه‌تنها بر اهمیت بهینه‌سازی سیاست‌های انرژی، بلکه به نقش کلیدی تغییرات در ساختار اقتصادی در مدیریت انتشار گازهای گلخانه‌ای اشاره دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the Threshold Effects of Energy Consumption Structure and GDP per capita on Carbon Emissions in the Environment: A Panel Smooth Transition Regression (PSTR) Approach

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Ghaem Zabihi 1
  • Rasta Kamalian 1
  • Fatemeh Akbari 2
  • Ali Akbar Naji Meidani 3

1 Ph.D. Candidate in Economics, Department of Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 M.A student in Economics, Department of Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Associate Professor, Department of Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

The current study has studied the threshold effects of energy consumption structure and GDP per capita variables on carbon emissions from 2002 to 2019 for 37 selected countries (with middle to high-income levels) using the non-linear approach of Panel Smooth Transition Regression Models. For this purpose, two separate models have been estimated by considering energy consumption structure transfer and GDP per capita variables. The results indicate a non-linear relationship between the studied variables in both models. The estimation results of both models show that GDP per capita (in the threshold state of energy consumption structure) and energy consumption structure (in the threshold state of GDP per capita) positively affect carbon emissions. Also, urbanization and trade openness have a positive effect on carbon emissions in both models. Thus, the results show that increasing efficiency in energy consumption and GDP per capita structure can significantly reduce carbon emissions. These findings point to the importance of optimizing energy policies and the crucial role of changes in the economic structure in managing greenhouse gas emissions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Consumption Structure
  • GDP Per Capita
  • Carbon Emissions
  • Panel Smooth Transition Regression (PSTR)