نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 گروه اقتصاد دانشکده، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 گروه آموزشی آمار، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در این پژوهش اثر شوک قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام ایران با رویکرد نوین چندک بر چندک ارزیابی شده است. بدین منظور ابتدا با روش خودرگرسیون برداری ساختاری، شوک قیمت نفت محاسبه شده است سپس با استفاده از رویکرد چندک بر چندک اثر شوک قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران بررسی شده است. جامعه آماری، داده‌های مربوط به متغیرهای نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس ایران و نمونه آماری شامل 200 مشاهده از داده‌های ماهانه مربوط به متغیرهای نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس ایران طی دوره زمانی 12: 1401 – 1: 1385 می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اثر شوک قیمت نفت بر بازار سهام ایران، در طول چندک‌های مختلف بازده بازار سهام ایران متفاوت می‌باشد. زمانی که بازار سهام صعودی است، یک شوک منفی قیمت نفت اثر بزرگ‌تری بر بازدهی بازار سهام دارد. همچنین در حالت عادی بازار سهام؛ شوک‌های مثبت قیمت نفت، یک اثر منفی بزرگ بر روی بازدهی بازار سهام دارد. با توجه به این مشاهدات نتیجه گرفته می-شود که رابطه بین قیمت نفت و بازده بازار سهام می‌تواند به ماهیت شوک‌های قیمت نفت و میزان عملکرد بازار سهام بستگی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Oil Price Shocks on Iranian Stock Market’s Return using Quantile on Quantile Model

نویسندگان [English]

  • Asghar Vahedi 1
  • Esmaiel Abounoori 2
  • parviz malekzadeh 3

1 Semnan University

2 Professor of Econometrics & Social Statistics, Department of Economics, Semnan University, Semnan, Iran

3 Department of Statistics, Faculty of Mathematics, Statistics and Computer Science University of Semnan, Semnan, Iran

چکیده [English]

In this research, the effect of oil price shock on the return of the Iranian stock market has been evaluated using a new quantile-on-quantile approach. To do this, first, the oil price shock has been calculated using the structural vector Autoregression method, then the effect of the oil price shock on the return of the Iranian stock market has been investigated using the quantile-on-quantile approach. The statistical population consists of the data related to oil variables and the stock price index of the Iranian stock market. The statistical sample includes 200 observations of the monthly data related to the oil variables and the stock price index of the Iranian stock market during the period of 1385: 1 -1401: 12. The results of this research show that the effect of the oil price shock on the Iranian stock market varies across different quantiles of the Iranian stock market returns. A negative oil price shock has a larger effect on stock market returns when the stock market is bullish. Also, in the normal state of the stock market; Positive oil price shock have a large negative effect on stock market returns. Based on these observations, it is concluded that the relationship between oil price and stock market returns can depend on the nature of oil price shocks and the performance of the stock market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Price Shock
  • Stock Market&rsquo؛ s Return
  • Quantile on Quantile Regression
  • Structural Vector Autoregression Method