نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد اسلامی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری پردیس ارس دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی اثر سرمایه گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران بوده است. در این راستا از اطلاعات آماری مربوط به دوره زمانی 1370-1400 استفاده شد. برای این منظور از روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده گردید. اطلاعات مورد استفاده در این مقاله از بانک مرکزی ایران و همچنین وزارت نیرو گردآوری شده است. چارچوب نظری مطالعه حاضر بر اساس مدل های سرمایه گذاری، بهینه یابی و تعادل بین بخشی خواهد بود. در این مطالعه اثرات سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدید پذیر از طریق بنگاه‌های دولتی و خصوصی در مدل گنجانده شده است. نتایج بدست آمده از شوک سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر بیانگر این بود که سرمایه گذاری در این بخش بیشترین تاثیر را بر رشد ارزش افزوده اقتصادی در بخش صنعت، خدمات، کشاورزی و نفت و گاز داشته است. همچنین نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع است که در راستای افزایش در رفاه اجتماعی و دستیابی به توسعه اقتصادی یک دوره سرمایه گذاری 4 ساله با رشد 50 درصدی در حوزه زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر در کشور لازم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of investing in renewable energy on macroeconomic variables

نویسندگان [English]

  • Yazdan Gudarzi farahani 1
  • Zoleikha Morsali Arzanagh 2
  • Mohsen Mehrara 3

1 استادیار گروه اقتصاد اسلامی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری پردیس ارس دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران

چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the effect of investment in the renewable energy on Iran's macroeconomic variables. In this regard, statistical information related to the period 1991-2022 was used. For this purpose, the stochastic dynamic general equilibrium method was used. The information used in this article was collected from the Central Bank of Iran and the Ministry of Energy. The theoretical framework of the present study will be based on investment models, optimization and inter-sectoral balance. In this study, the effects of investment in the field of renewable energy through public and private companies are included in the model. The results obtained from the investment shock in the field of renewable energy indicated that investment in this sector had the greatest impact on the growth of economic added value in the industry, services, agriculture and oil and gas sectors. Also, the obtained results indicate that in order to increase social welfare and achieve economic development, a 4-year investment period with a 50% growth in the field of renewable energy infrastructure in the country is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • renewable energy
  • economic development
  • infrastructure
  • economic growth
  • dynamic stochastic general equilibrium model