نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش اقتصاد دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد-اقتصادسنجی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

عدم امنیت، وابستگی‌های سیاسی، ایجاد و افزایش مشکلات زیست‌محیطی از مهم‌ترین علل در تغییر رویکرد منابع تأمین انرژی از سوخت‌های فسیلی به منابع انرژی تجدیدپذیر می‌باشد. این تغییر رویکرد نیاز به افزایش در سطح حمایت‌های مالی و افزایش در سطح تکنولوژی در استحصال انرژی‌های تجدیدپذیر دارد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر روش‌های مختلف تأمین مالی پروژه‌های انرژی‌ تجدید‌پذیر از قبیل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مخارج تحقیق و توسعه و توسعه بازار مالی بر میزان مصرف انرژی‌های‌ تجدید‌پذیر برای 26 کشور درحال طی دوره زمانی 2019-2008 است. نتایج حاصل از به‌کارگیری تکنیک حداقل مربعات تعمیم یافته شدنی (FGLS) حاکی از این است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مخارج تحقیق و توسعه اثر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی‌های تجدید پذیر دارند در حالی‌که توسعه بازارهای مالی تاثیر معناداری بر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر ندارد. با توجه به نتایج از آنجایی‌که روش‌های تعریف شده تأمین مالی اثر نامطلوبی بر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر ندارند، توصیه می‌شود دولت در جهت تأمین شاخصه‌های رفاه ملت از جمله کیفیت زیست محیطی، قوانین دربرگیرنده این روشهای تأمین مالی را در اهم برنامه و حمایت خود قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Financing Renewable Energy Projects: A Case Study of Selected Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Farahati 1
  • Leyla Salimi 2
  • Mehdi Gholizadeh Eratbeni 2

1 Assistant Professor of Economics, Semnan University, Semnan, Iran

2 Ph.D. Student in Economics-Econometrics, Department of Economics, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

Lack of security, political affiliations, formation, and upsurge of environmental problems are the most significant reasons for altering the approach of energy supply sources from fossil fuels to renewable energy sources. This alteration in approach necessitates a growth in the level of financial support and a rise in the technology level in extracting renewable energies. The purpose of this study is to investigate the effect of diverse methods of financing renewable energy projects, such as foreign direct investment, research and development expenses, and financial market development on the amount of renewable energy consumption for 26 developing countries from 2008 to 2019. The results of the Feasible Generalized Least Squares (FGLS) technique show that foreign direct investment and research and development expenditures have a positive and significant effect on the consumption of renewable energy, while the development of financial markets does not have a significant effect on the consumption of renewable energy. Based on the results, since the defined methods of financing do not have an adverse effect on renewable energy consumption, it is recommended that the government, to guarantee the indicators of the nation's welfare, including environmental quality, put the laws covering these financing methods in the main plan and support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renewable Energy
  • Foreign Direct Investment
  • Research and Development Expenditures