نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی گرایش مالی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 استادیار، گروه علوم اقتصادی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

این مقاله با هدف ارائه مدل توسعه صنعتی و تجاری در صنعت نفت و گاز ایران در شرکت نفت و گاز گچساران انجام گرفت. مقاله حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی ـ توسعه‌ای است و از منظر روش گردآوری داده‌ها، یک پژوهش‌های پیمایشی ـ مقطعی است. برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح آمیخته اکتشافی استفاده گردید. جامعه مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران با سابقه شرکت نفت و گاز گچساران است. نمونه‌گیری به روش نمونه‌گیری نظری صورت پذیرفته و با 11 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شده است. جامعه آماری بخش کمی نیز شامل کارشناسان شرکت نفت و گاز گچساران است که با فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید. با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده حجم نمونه مورد نیاز تأمین شد. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته و پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. مقوله‌های زیربنایی توسعه صنعتی و تجاری در صنعت نفت و گاز ایران با روش گراندد تئوری در نرم‌افزار Maxqda 20 شناسایی شد. مدل نهایی با روش حداقل مربعات جزئی در نرم‌افزار Smart PLS 3 اعتبارسنجی گردید. نتایج نشان داده است شاخص‌های مالی و اقتصادی بر توسعه قابلیت‌های انسانی، فنی و مدیریتی تأثیر می‌گذارند. این قابلیت‌ها نیز بر راهبردهای تجاری‌سازی تأثیر می‌گذارند. در این رابطه فضای قانونی و سیاسی کشور بستر لازم را فراهم می‌آورد و ریسک‌پذیری صنعت نقش مداخله‌گر را ایفا می‌کند. در نهایت راهبردهای تجاری‌سازی به توسعه صنعتی و تجاری منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Industrial and Commercial Development Model in the Country's Oil and Gas Industry, Focusing on Financial and Economic

نویسندگان [English]

  • Eshagh Zarrin 1
  • Foroozan Baktash 2
  • Seyyed Rasoul Aqadavoud 3

1 Ph. D. Student, Department of Industrial Management (Finance), Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Economics, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran

چکیده [English]

This article was done with the aim of presenting the industrial and commercial development model in the country's oil and gas industry in Gachsaran Oil and Gas Company. The current article is an applied-developmental research in terms of its purpose, and it is a survey-cross-sectional research from the point of view of the data collection method. A mixed exploratory design was used to achieve the goal of the research. The community of participants in the qualitative section includes managers with experience in Gachsaran Oil and Gas Company. Sampling was done by theoretical sampling method and theoretical saturation was achieved with 11 interviews. The statistical population of the quantitative part also includes the experts of Gachsaran Oil and Gas Company, which was estimated to be 384 people using Cochran's formula. The required sample volume was provided by a simple random sampling method. A semi-structured interview and a researcher-made questionnaire were used to collect data. The basic categories of industrial and commercial development in the country's oil and gas industry were identified by the grounded theory method in Maxqda 20 software. The final model was validated by the partial least squares method in Smart PLS 3 software. The results have shown that financial and economic indicators affect the development of human, technical and managerial capabilities. These capabilities also affect commercialization strategies. In this regard, the legal and political atmosphere of the country provides the necessary platform and the risk-taking of the industry plays the role of an interventionist. Finally, commercialization strategies lead to industrial and commercial development

کلیدواژه‌ها [English]

  • industrial development
  • commercial development
  • oil and gas industry
  • financial and economic indicators
آذر، عادل؛ خسروانی، فرزانه و جلالی، رضا. (1398). تحقیق در عملیات نرم، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
اربابی، هانی؛ اظهری، فاطمه و عزیزی، مجتبی. (1400). قابلیت‌های سازمانی برای ارتقای توسعه پایدار در سازمان‌های طرح محور صنعت نفت و گاز ایران. پژوهش‌های مدیریت، 11 (1)، 22-1.
اسماعیلی، محمد؛ قاصی، ‌سروش و منطقی، منوچهر. (1400). الگوی توسعه صنعتی در صنعت قطعه‌سازی خودرو: بینش‌هایی برای درک واقعیت کنونی. بهبود مدیریت، 15 (۵۱)، 147-125.
آقاموسی، رضا. آزاد، ناصر؛ اکبر، محسن و عزیززاده، نادره. (1400). ارائه الگوی رشد پویای سهم بازار ایران از تجارت منطقه‌ای گاز از منظر استراتژیک و اولویت‌بندی عوامل با رویکرد تحلیل شبکه ترکیبی. مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، 17(68 )، 139-107.
اولیایی، کاظم و موسوی، زهره. (1400). طراحی نظام جامع برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری استراتژیک در صنعت حفاری نفت و گاز. مطالعات راهبردی صنعت نفت، 12 (50)، 62-43.
پورعلی، مهدی؛ طبیبی، جمال و رضایی، کمال. (1399). تأثیر توسعه صنعت نفت و گاز بر تحولات فرهنگی منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی و پالایشگاه نفت آبادان. آینده‌پژوهی مدیریت، 31 (120)، 39-29.
حبیبی، آرش و جلال‌نیا، راحله. (1402). حداقل مربعات جزئی. تهران: نارون.
حسینی، عبدالله و عاقلی، لطفعلی. (1400) توسعه درون‌زای صنعتی در ایران و کشورهای منتخب. مدل‌سازی اقتصادی، 15 (53)، 72-49.
درخشانی، کاوه ومحنت، یوسف. (1399). رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه صنعتی: مطالعه موردی استان لرستان. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 10 (39)، 148-133.
رافعی، میثم و صیادی، محمد. (1397). سیاست مالی دولت و رفاه اجتماعی در ایران با تأکید بر شاخص آمارتیاسن. مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 8 (23)، 168-151.
رحیم‌دوست، الهه. (1401). راهبردهای حمایت از تولید داخلی تجهیزات و قطعات کلیدی در صنعت نفت و گاز. امنیت اقتصادی، 10 (۹۸)، 10-4.
سمالی، محمد؛ ملا، صابر و محمودی، علی. (1402). ارزیابی نقش مضامین زیرساخت‌های حیاتی صنعت در تقویت قابلیت‌های راهبردهای توسعه پایدار صنعت نفت و گاز. توسعه تکنولوژی صنعتی، 21 (51)، 54-33.
صفاری، سارا؛ صادقی، حسن و فرهنگی، اکبر. (1400). توسعه شرکت‌های طراحی صنعتی کشور براساس ارائه مدل ساختاری تبلیغات. معماری و شهرسازی ایران، 12 (21)، 156-14.
طبیبی، جمال؛ پورعلی، مهدی و رضایی، اکبر. (1401). طراحی و ارائه الگو جهت سنجش تأثیر توسعه صنعت نفت و گاز بر ابعاد فرهنگ عمومی. مدیریت فرهنگی، 16 (56)، 100-85.
عزیززاده، نادره؛ آقاموسی، رضا و آزاد، ناصر. (1401). الویت‌بندی عوامل استراتژیک رشد پویای تجارت گاز ایران در تعاملات منطقه‌ای. مطالعات روابط بین‌الملل، 14(54)، 119-91.
عصاریان، سپیده؛ فرخانی، هدایت و قربانی، مجید. (1401). مطالعه تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامنلا. مطالعات حقوق انرژی، 8(1)، 171-155.
فخری، حسن و میرزایی، حسین. (1401). مطالعه کیفی پیامدهای اقتصادی صنعت نفت و گاز در سرخس از نگاه ذی‌نفعان محلی. جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، 11(1)، 147-117.
قاسم‌زاده، عباس؛ تاج‌بخش، محمود؛ جعفری، سیدمجتبی و فرح‌گل، پوریا. (1401). مطالعه اکتشافی نقش مدیریت اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز ایران. پژوهش‌های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار، 4(2)، 500-489
محمدی، رضا. (1402). بررسی حقوقی قراردادهای هوشمند در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی. پژوهش ملل، 27 (87)، 96-71.
مصطفائی، شعبان؛ خداداد کاشی، فرهاد و موسوی جهرمی، یگانه. (1399). تأثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر در استان‌های ایران. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 10 (38)، 60-45.
References
 
Cai, X., Abudu, H., & Lin, B. (2022). How upstream petroleum industry affects economic growth and development in petroleum producing-countries: Evidence from Ghana. Energy, 260, 125-139.
Charles, A. O., Mesagan, E. P., & Vo, X. V. (2023). The relevance of resource wealth in output growth and industrial development in Africa. Resources Policy, 82(1), 119-136.
Chengzao, J. I. A. (2021, August). China’s petroleum industrial upstream technological development and its future research areas. In Oil Forum,. 40(3), 229-243.
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business reseaICSh, 295(2), 295-33.
Dantas, T. E. T., de-Souza, E. D., Destro, I. R., Hammes, G., Rodriguez, C. M. T., & Soares, S. R. (2021). How the combination of Circular Economy and Industry 4.0 can contribute towards achieving the Sustainable Development Goals. Sustainable Production and Consumption, 26, 213-227.
Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., and Sarstedt, M. (2017). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). 2nd Ed., Sage: Thousand Oaks.
Heffron, R., Körner, M. F., Wagner, J., Weibelzahl, M., & Fridgen, G. (2020). Industrial demand-side flexibility: A key element of a just energy transition and industrial development. Applied Energy, 24(5), 1177-1199.
Holsti, O. R. (1969). Content analysis for the social sciences and humanities, Reading, MA: Addison-Wesley.
Jie, H., Khan, I., Alharthi, M., Zafar, M. W., & Saeed, A. (2023). Sustainable energy policy, socio-economic development, and ecological footprint: The economic significance of natural resources, population growth, and industrial development. Utilities Policy, 81 (3), 1267-1279.
Kader, M. H., & Mahmoud, M. F. (2021). Industrial Sustainable Cities in Egypt: A Comparative Analysis of Strategic Development Plans. Davo congress , 4(3), 1-27.
Martin, L., & Puertas, R. (2022). Sustainable energy development analysis: Energy Trilemma. Sustainable Technology and Entrepreneurship, 1(1), 485-500.
Olayinka, I. A., & Obere, F. (2023). Petroleum exploration and production in Nigeria: a blessing or a curse?. Olukayode Oladipo Amund Retirement Committee, 35(1), 1-12.
Schmidt, J. J., & Matthews, N. (2018). From state to system: Financialization and the water-energy-food-climate nexus. Geoforum, 91, 151-159.
Sharma, B., & Shrestha, A. (2023). Petroleum dependence in developing countries with an emphasis on Nepal and potential keys. Energy Strategy Reviews, 45, 31-53.
Strauss, A., & Corbin, J. M. (1997). Grounded theory in practice. Sage.
Strelkovskii, N., Komendantova, N., Sizov, S., & Rovenskaya, E. (2020). Building plausible futures: Scenario-based strategic planning of industrial development of Kyrgyzstan. Futures, 12(4), 988-994.
Zhang, J., Lee, C. C., & Hou, S. (2023). The impact of regional renewable energy development on environmental sustainability in China. Resources Policy, 80 (2), 254-269.
In Persian
Aghamoussi, R. Azad, N. Akbar, M & Azizzadeh, N. (2021). Presenting the dynamic growth model of Iran's market share of regional gas trade from a strategic perspective and prioritizing factors with a combined network analysis approach. Energy Economy Studies, 17(68), 107-139. [In Persian]
Arbabi, H. Azhari, F & Azizi, M. (2021). Organizational capabilities to promote sustainable development in plan-oriented organizations of Iran's oil and gas industry. Management Research, 11 (1), 1-22. [In Persian]
Asarian, S. Farkhani, H & Ghorbani, M. (2022). A comparative study of the sterilization of the upstream contracts of the oil and gas industry in the legal system of Iran and COMENLA. Energy Law Studies, 8(1), 155-171. [In Persian]
Azar, A. Khosravani, F & Jalali, R. (2019). research in soft operations. publications of Industrial Management Organization. [In Persian]
Azizzadeh, N. Aghamoussi, R & Azad, N. (2022). Prioritizing the strategic factors of the dynamic growth of Iran's gas trade in regional interactions. International Relations Studies, 14(54), 119-91. [In Persian]
Derakhshani Darabi, K & Jahtafar, Y. (2020). Ranking of factors affecting industrial development: a case study of Lorestan province. Economic Growth and Development Research, 10 (39), 133-148. [In Persian]
Esmaili, M. Qasi, S & Manteghi, M. (2021). The pattern of industrial development in the automotive parts industry: Insights to understand the current reality. Management Improvement, 15 (51), 125-147. [In Persian]
Fakhri, H & Mirzaei, H. (2022). A qualitative study of the economic consequences of the oil and gas industry in Sarkhes from the perspective of local stakeholders. Economic Sociology and Development, 11(1), 117-147. [In Persian]
Ghasemzadeh, A. Taj Bakhsh, M. Jafari, M & Farah Gol, P.(2022). An exploratory study of the role of economic management and attracting foreign investment in Iran's oil and gas industry. New Researches in Entrepreneurship Management and Business Development, 4(2), 489-500. [In Persian]
Habibi, A & Jalalnia, R. (2023). partial least squares. Tehran, Navaun. [In Persian]
Hosseini, A & Aqeli, L. (2021) endogenous industrial development in Iran and selected countries. Economic Modelling, 15(53), 49-72. [In Persian]
Mohammadi, R. (2022). Legal review of smart contracts in the field of oil and gas and petrochemicals. Research of Nations, 27 (87), 71-96. [In Persian]
Mustafai, Sh. Khodadadkashi, F & Mousavi Jahormi, Y. (2020). The effect of industrial development on poverty reduction in the provinces of Iran. Economic Growth and Development Research, 10 (38), 45-60.[In Persian]
Ouliai, K & Mousavi, Z. (2021). Designing a comprehensive planning and strategic policy system in the oil and gas drilling industry. Oil Industry Strategic Studies, 12 (50), 43-62. [In Persian]
Pourali, M. Tabibi, J & Rezaei, K. (2020). The impact of the development of the oil and gas industry on the cultural developments of South Pars Special Economic Zone and Abadan Oil Refinery. Management Futures, 31(120), 29-39. [In Persian]
Rafei, M & Sayadi, M. (2018). Government financial policy and social welfare in Iran with emphasis on Amartiasen index. Management, Economics and Accounting, 8(23), 151-168. [In Persian]
Rahimdoost, H. (2022). Strategies to support domestic production of key equipment and parts in the oil and gas industry. Economic Security, 10 (98), 10-4. [In Persian]
Safari, S. Sadeghi, H & Farhani, A. (2021). The development of industrial design companies in the country based on the presentation of the structural model of advertising. Architecture and Urbanism of Iran, 12 (21), 14-156. [In Persian]
Samali, M. Molla, S & Mahmoudi, A. (2022). Evaluating the role of critical industry infrastructure themes in strengthening the capabilities of sustainable development strategies of the oil and gas industry. Industrial Technology Development, 21 (51), 33-54. [In Persian]
Tabibi, J. Pourali, M & Rezaei, A .(2022). Designing and presenting a model to measure the impact of the development of the oil and gas industry on the dimensions of public culture. Cultural Management, 16(56), 85-100. [In Persian][1]