نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استادگروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی سطوح مختلف ریسک کشوری و نقش آن در رابطه بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی در کشور ایران، طی دوره زمانی (2021-1997) است. این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش علّی - تحلیلی بوده و روش جمع‌آوری اطلاعات نیز از نوع اسنادی - کتابخانه‌ای است. بعد از محاسبه مقدار آستانه هر متغیر، تأثیر مصرف انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی را با استفاده از فاصله آستانه ریسک‌های مختلف کشوری مورد تجزیه و تحلیل قراردادیم. نتایج حاکی از تأثیر غیرخطی مصرف انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی، تحت ریسک‌های مختلف کشور است. این پژوهش از اولین مطالعات درکشور ایران است که رابطه بین مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی را براساس رویکرد مبتنی بر ریسک مورد بررسی قرار داده است. با توجه به مدل رگرسیونی که در پژوهش حاضر تشریح شده است، این پژوهش پیشنهادهایی را در جهت تدوین برنامه راهبردی مناسب با هدف مشخص ساختن اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت، چشم‌انداز آینده، برای دست‌اندرکاران به عنوان نقشه راه ارائه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Country Risks on the Relationship between Renewable Energy Consumption and Economic Growth

نویسندگان [English]

  • Akbar Sheidaei habashi 1
  • Seyed Kamal Sadeghi 2
  • Davood Behboudi 2

1 Master's Student in Energy Economics, Tabriz University, Tabriz, Iran

2 Professor, Department of Economic Development and Planning, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate different levels of country risk and its role in the relationship between renewable energy consumption and economic growth in Iran, during the period (1997-2021). In terms of purpose, this research is of applied type and in terms of causal-analytical method, and the method of collecting information is of documentary-library type. After calculating the threshold value of each variable, we analyzed the effect of renewable energy consumption on economic growth using the threshold distance of different country risks. The results indicate the non-linear effect of renewable energy consumption on economic growth under different risks in the country. This research is one of the first studies in Iran that analyzed the relationship between renewable energy consumption and economic growth based on a risk-based approach. According to the regression model described in the current research, this research provides suggestions for developing a suitable strategic plan with the aim of specifying short-term and long-term goals, and future vision, as a road map for those involved.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political risk
  • financial risk
  • economic risk
  • economic growth
  • renewable energy