نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آیت‌الله بروجردی، بروجرد، ایران.

2 دانشیارگروه اقتصاد، دانشگاه آیت‌الله بروجردی، بروجرد، ایران.

3 استادیارگروه اقتصاد، دانشگاه آیت‌الله بروجردی، بروجرد، ایران.

چکیده

نوسانات نفتی به دلیل وابستگی زیاد اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت به درآمد حاصل از فروش نفت، می‌تواند بر کنش‌های اجتماعی افراد جامعه تأثیرگذار باشد. ازاین‌رو به نظر می‌رسد سرمایه اجتماعی به‌عنوان فرآیندی از نهادهای اجتماعی متأثر از رانت نفتی باشد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر رانت نفت بر سرمایه اجتماعی در کشورهای منتخب صادر کننده نفت عضو اوپک طی دوره 2020-2009 با بهره‌گیری از روش پانل آستانه‌ای می‌باشد. یافته‌ها حاکی از آن است که: حد آستانه نسبت رانت نفتی به تولید ناخالص داخلی 4/3 درصد برآورد شده است. که تا قبل از این حد آستانه، نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی تأثیری مثبت و معنی‌دار بر سرمایه اجتماعی داشته است اما پس از عبور از این حد آستانه، نسبت رانت نفت تأثیری منفی و معنی دار بر سرمایه اجتماعی داشته است. تورم نیز تأثیر غیرخطی بر سرمایه اجتماعی داشته است. اندازه دولت نیز تأثیر معنی‌داری بر سرمایه اجتماعی نداشته است. با توجه نتایج برآورد و اثرات مخرب سطوح بالای رانت نفت در تخریب سرمایه اجتماعی، لازم است مسیرهای انحراف منابع نفتی به سمت رانت‌جویی کنترل شود. یکی از این راهها خروج رانت نفت از دست دولت و انتقال آن به مردم است زیرا تجربه مدیریت دولتی نفت نشان داده است رانت نفت به جای تخصیص بهینه، بیشتر در جهت فعالیت‌های مخرب رانت‌جویانه هزینه شده است و لذا این موهبت الهی با سوء مدیریت دولت به نفرین تبدیل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of oil rent on social capital in OPEC member countries: Threshold panel approach

نویسندگان [English]

  • Zahra Dirkvand 1
  • Younes Nademi 2
  • Reza Maaboudi 3

1 Master of Economics, Department of Economics, Faculty of Humanities, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran

2 Corresponding Author, Associate Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Humanities, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran

3 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Humanities, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran

چکیده [English]

Due to the heavy reliance on oil revenue in oil-exporting countries, fluctuations in oil prices can impact the social behavior of individuals within society. As a result, it appears that social capital, as a process of social institutions, is affected by oil rent. The purpose of this research is to investigate the impact of oil rent on social capital in selected OPEC oil-exporting countries from 2009 to 2020 using the threshold panel method. The findings indicate that the threshold value for the ratio of oil rent to GDP is estimated at 3.4%. Prior to this threshold, the ratio of oil rent to GDP had a positive and significant effect on social capital; however, after surpassing this threshold, the ratio of oil rent had a negative and significant effect on social capital. Inflation also had a non-linear effect on social capital, while government size did not have a significant impact. Based on these results and the detrimental effects of high levels of oil rent on social capital, it is necessary to control methods that divert oil resources towards rent-seeking activities. One solution could be removing control over oil rent from governments and transferring it directly to citizens. Experience with government management of oil has shown that instead of optimal allocation, most funds have been spent destructively; therefore, mismanagement has turned this divine gift into a curse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Rent
  • Social Capital
  • OPEC
  • Threshold Panel
احدی، حدیث؛ نادمی، یونس؛ و خوچیانی، رامین. (1398). رانت نفت و فرار مغزها در کشورهای عضو اوپک، پژوهشنامه اقتصاد انرژی، (30)8 ، 22-1.
احمدیان یزدی، فرزانه؛ همایونی‌فر، مسعود؛ مهدوی عادلی، محمدحسین؛ فلاحی، محمدعلی و حسینی، سید محمد. (1396). توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اشکال مختلف سرمایه در ایران، اقتصاد پولی و مالی، (13) 24، 68-30.
بهبودی، داود؛ اصغرپور، حسین؛ باستان، فرانک و سیف، یزدان. (1392). تأثیر درآمدهای نفتی بر سرمایه اجتماعی در ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، (3)13، 190-124.
پارسایی، زهرا. (1395). بررسی اثر درآمدهای نفتی بر سرمایه اجتماعی در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اقتصادی.
پارسایی، زهرا؛ حسین پور، فاطمه؛ عبدالهیان، حمیدرضا و قاسمی ورنامخواستی، ابراهیم. (1399). بررسی اثر درآمدهای نفتی بر سرمایه اجتماعی در کشورهای تحصیل‌دار با رویکرد مرزهای نهایی، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، (65)16، 196-155.
پناهی، محمدحسین؛ و امینی، اشراف. (1390). دولت رانتی، اقتصاد دولتی، فرهنگ سیاسی و سرمایه اجتماعی ایران، تحقیقات سیاسی و بین‌المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، (7)2، 94-59.
توفیقی، حمید و یحیوی رازلیقی، حسین. (1395). تأثیر رانت نفت بر کیفیت نهادها در اقتصادهای نفتی، سیاست‌گذاری اقتصادی، (11)8، 21-40.
رنانی، محسن. (1387). نفت، سرمایه اجتماعی و امتناع توسعه، ویژه‌نامه سده نفت، روزنامه سرمایه.
رنانی، محسن و مویدفر، رزیتا. (1390). چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد: سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران، تهران: انتشارات نو.
شاه آبادی، ابوالفضل؛ رهنما، حمیده و امیدی، وحید. (1397). تأثیر متقابل درآمدهای نفتی با شاخص نهادی حکمرانی بر تشکیل سرمایه فیزیکی، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی اقتصادی سابق)، (3)15، 21.
عباسیان، عزت ا... ؛ مفتخری، علی و نادمی، یونس. (1396). اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی بر رفاه اجتماعی در ایران، رفاه اجتماعی، (64)17،34-11.
عباسی‌نژاد، حسین؛ رحمانی، تیمور و امیری، میثم. (1386)، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران، پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار، (7)7، 20-1.
فطرس، مسطوره. (1388). تحزیه و تحلیل تأثیر رانت نفت بر سرمایه اجتماعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اقتصادی.
کریمی راهجردی، اباذر؛ رنانی، محسن؛ عمادزاده، مصطفی و طیبی، سید کمیل. (1393). بررسی رابطه بین نوسانات درآمدهای نفتی و اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در ایران. اقتصاد و الگوسازی، 5 (شماره 19-20)، 79-109.
نادمی، یونس و زبیری، هدی.(1396). نفت و سرمایه انسانی: تفکری دوباره در مورد فرضیه نفرین منابع در ایران، پژوهشنامه اقتصاد انرژی، (23)6، 165-153.
یزدی، ابراهیم. (1390). بررسی درآمدهای نفتی بر سرمایه اجتماعی در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اقتصادی.
Auty, R. (2002). Sustaining development in mineral economies: the resource curse thesis. Routledge.‏
Bardhan, P. (2017). Corruption and development: a review of issues. Political corruption, 321-338.‏
Collier, P. and Hoeffler, A. (2009). Testing the neocon agenda: Democracy in resource-rich societies. European Economic Review, 53(3), 293-308.
Gylfason, T. (2006). Natural resources and economic growth: From dependence to diversification. Economic liberalization and integration policy: Options for Eastern Europe and Russia, 201-231.‏
Karl, T. L. (2007). Oil-led development: social, political, and economic consequences. Encyclopedia of energy, 4(8), 661-672.
Lane, P. R., & Tornell, A. (1996). Power, growth, and the voracity effect. Journal of economic growth, 1, 213-241.‏
Leite, M. C., and Weidman, J. (1999). Does Mother Nature corrupt? Natural resources, corruption, and economic growth. International Monetary Fund.
Masi, T., & Ricciuti, R. (2016). Oil discoveries and democracy (No. 2016/57). WIDER Working Paper.‏
Meissner, H. (2010). The resource curse and rentier states in the Caspian region: A need for context analysis.
Nademi, Y. (2018). The resource curse and income inequality in Iran. Quality and Quantity, 52(3), 1159-1172.
Nademi, Y. and Winker, P. (2022). Non-Linear effects of government size on inflation in OPEC Countries: A threshold panel approach. Iranian Economic Review, 26(1), 199-214.
Paldam, M. and Svendsen, G. T. (2000). An essay on social capital: looking for the fire behind the smoke. European journal of political economy, 16(2), 339-366.
Perez, C. and Claveria, O. (2020). Natural resources and human development: evidence from mineral-dependent African countries using exploratory graphical analysis. Resources Policy, 65, 101535.
Ross, M. L. (1999). The political economy of the resource curse. World politics, 51(2), 297-322.‏
Sachs, J. D. and Warner, A. (1997). Natural resource abundance and economic growth-revised version. Working Paper, Harvard University.
Stretesky, P. B., Long, M. A., McKie, R. E. and Aryee, F. A. (2018). Does oil and gas development increase crime within UK local authorities?. The Extractive Industries and Society, 5(3), 356-365.
In Persian
Abbasian, E., Moftakhari, A., & Nademi, Y. (2017). The Nonlinear Effects of Oil Revenues on Social Welfare in Iran. Refah-e-Ejtemaie. 17(64), 39-72. [In Persian]
Abbasinejad, H., Rahmani, T., & Amiri, M. (2007), Investigating the impact of social capital on Iran's economic growth, Sustainable Growth and Development Research, (7) 7, 1-20. [In Persian]
Ahadi, H., Nademi, Y. & Khochiany, R. (2019). Oil Rent and Brain Drain in the OPEC Oil Exporting Countries. Iranian Energy Economics, 8(30), 1-2110485. [In Persian]
Ahmadian Yazdi, F., Homayouni Far, M., Mahdavi Adeli, M. H., Falahi, M. A., & Hoseini, S. M. (2017). Investigating the Role of Financial Development on the Effects of Natural Resource Rents on other Kinds of Capital in Iran. Monetary & Financial Economics, 24(13), 30-68. [In Persian]
Behboudi, D. Asgharpur, H. A., Bastan, F. and Seif, Y. (2013). The Impact of Oil Revenues on Social Capital in Iran. QJER, 13 (3) ,109-124. [In Persian]Fotros, M. (2009). Analysis of the effect of oil rent on social capital, Master's thesis, Allameh Tabatabai University, Faculty of Economic Sciences. [In Persian]Hossein Panahi, M. H., & Amini, A. (2011). Rentier State, State Run Economy, Political Culture and Social Capital in Iran (1989-2005), Political and international research, 3(7), 59-94. [In Persian]
Karimi Rahjerdi, A., Renani, M., Emadzadeh, M. and Tayebi, S. K. (2015). Investigating the Relation between Oil Revenues Fluctuations and Government Size on Social Capital in Iran. Journal of Economics and Modeling, 5(19-20), 79-109. [In Persian]
Mehrara, M., Abrishami, H. and Zamanzadeh Nasr Abadi, H. (2010). Disasters or resources: A case study of OPEC member countries, Economics Research, 10(38), 205-233. [In Persian]
Nademi, Y. and Zobeiri, H. (2017). Oil and Human Capital: Rethinking about Resource Curse Hypothesis in Iran. Iranian Energy Economics, 6(23), 153-183. [In Persian]
Parsai, Z. (2017). The Effect Oil Rent on Social Capital, Master’s Thesis Firdausi University of Mashad, Faculty of Economic Scinces. [In Persian]
Parsai, Z., hosseinpour, F. abdollahian, H. and ghasemi, E. (2020). Investigating Effect of Oil Revenues on Social Capital in Oil Rentier Countries: An Extreme Bounds Analysis Approach ,16 (65) :155-196, Iran Energy Economic Research Journal, [In Persian]
Renani, M., & Moayedfar, R. (2012). Decline cycles of ethics and economics: social capital and development in Iran. New Publications, Tehran. [In Persian]
Shahabadi, A., Rahnama, H., & Omidi, V. (2018). The Interaction of Oil Revenue with the Governance Index on the Formation of Physical Capital. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 15(3), 21-42. [In Persian]
Tofighi, H. and Yahyavi Razlighi, H. (2016). The Effect of Oil rents on the Institutional Quality in Oil-Based Economies. The Journal of Economic Policy, 8(16), 21-40. [In Persian]
Yazdi, E. (2010). Investigating oil revenues on social capital in Iran, Master's thesis, Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Economic Science. [In Persian]