نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران، ایران

3 دانشیارگروه اقتصاد، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله ارزیابی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثر ردپای اکولوژیکی از دیدگاه اثر فردی و روند ذخایر کشورها و نو ع زمین در 113 کشور منتخب در حال توسعه با بهره گیری از روش پنل دیتا در دوره زمانی 2018-1992 است. نتایج نشان می‌دهد که افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه موجب افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای وانتشار دی‌اکسیدکربن وافزایش اثر ردپای اکولوژیکی شده است. با این وجود، افزایش ضریب نفوذ اینترنت سبب کاهش میزان انتشار دی‌اکسیدکربن و افزایش گازهای گلخانه‌ای و افزایش اثرردپای اکولوژیکی شده است. در کوتاه‌مدت رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست در این کشورها وجود دارد و رشد اقتصادی کیفیت محیط زیست را بدتر می‌کند و در بلندمدت شواهدی از درستی فرضیه کوزنتس مشاهده می‌شود. تحلیل‌های پویا نشان داد که به‌کارگیری فاوا بر بهبود محیط زیست مؤثر بوده است و این اثرگذاری حداقل به مدت یک دهه تداوم می‌یابد. البته شوک‌های فناوری اثر آنی بر بهبود برخی شاخص‌های محیط زیست دارند و دامنه اثرگذاری بر برخی شاخص‌ها در بلندمدت ظاهر می‌شود. با توجه به این که این کشورها در تولید فاوا مزیت نسبی ندارند ولی می‌توانند با بهره مندی از کاربری فاوا از مزیت اقتصادی و محیط زیستی آن بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Dynamics of Information and Communication Technology and Environmental Degradation (evidence from developing countries)

نویسندگان [English]

  • Maryam Taiiari 1
  • Mahmoud Mahmoudzadeh 2
  • Mir Hossein Mousavi 3

1 Ph. D. Student of Economic Sciences, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this paper is to evaluate the role of ICT due to ecological footprint from the perspective of individual effect and the trend of the 113 countries' reserves and land production in selected developing countries using the data panel method in the period 1992-2018. The results showed that increasing the mobile penetration rate increased greenhouse gas and carbon dioxide emissions and increased the ecological footprint effect. However, increasing the Internet penetration rate has reduced carbon dioxide emissions, increased greenhouse gases, and increased ecological footprint. Therefore, ICT use in these countries has not yet been effective in improving the environment. In the short term, there is a positive relationship between economic growth and environmental degradation in these countries, and economic growth worsens the quality of the environment. And in the long term, there is evidence of the Kuznets hypothesis being correct. Dynamic analysis showed that the use of ICT has been effective in improving the environment and this effect lasts for at least a decade. Technology shocks have an immediate effect on improving some environmental indicators and the range of effects on some indicators appears in the long term. In these countries, the production of ICT has no relative advantage, but they can benefit from the economic and environmental benefits of ICT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communications technology
  • Ecological footprint effect
  • Kuznets curve
  • CO2 emission
ارباب، حمیدرضا، شعبانی، اسماعیل. (۱۳۹۶). تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آلودگی‌های زیست‌محیطی در کشورهای D8، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، سال پنجم، شماره 02، تابستان ۹۶، 220-77.
طیاری، مریم، محمودزاده، محمود، موسوی، میرحسین. (۱۴۰۱) فناوری اطلاعات و ارتباطات و کیفیت محیط زیست (شواهدی از کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره ۱۶، شماره ۶۰، زمستان ۱۴۰۱، 101-۸۷.
فرید حکمتی، صمد. (1393). بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت محیط زیست کشورهای عضو منا، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی.
مارچ، فرید، خدامرادی، محمد. (1396). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر محیط زیست در دو گروه کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه، کنفرانس ملی اقتصاد و مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز.
محمودزاده، محمود. شاه بیگی. (1390). آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شدت انرژی در کشورهای در حال توسعه. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین: 88-68 .
Akanda.A., Cabral, P. and Casteleyn, S. (2019). Assessing the Gap vetween Technology and Environmental Sustainability of European Cities. Information systems forties, 21, 581-604.
Arbab, h. and Shabani, E. (2017). the impact of Information and Communication Technologies on Environmental Pollution in D8 Countries. Business Intelligence Management Studies,5 (20),77-102. [In Persian]
Arshad, Z., and Robaina, M. Botelho, A. (2020). The role of ICT in energy consumption and environment: an empirical investigation of Asian economies with cluster analysis. Environ Sci Pollut Res,27, 32913-32932.
Avon, D, Nkengfack, H, Kaffo Fatio, H, Totouom, A. (2020). ICT and environmental quality in Sub-Saharan Africa: Effects and transmission channels ,Technological Forecasting and Social Change, Volume 155, June 2020, 120028
Bergmark, P., Coroamă, V. C. (2020). A Methodology for Assessing the Environmental Effects Induced by ICT Services-Part II: Multiple Services and Companies. Bristol, United Kingdom.
Cheng Lu, W. (2020). Renewable energy, carbon emissions, and economic growth in 24 Asian countries: evidence from panel cointegration analysis. DOI: 10.1007/s11356-017-0259-9.
Coroamă.V.C, and Bergmark.P. (2020). A Methodology for Assessing the Environmental Effects Induced by ICT Services. ICT4S’20, Bristol, UK, 2020.
Dabbous, A. (2018). The Impact of Information and Communication Technology and Financial Development on Energy Consumption: A Dynamic Heterogeneous Panel Analysis for MENA Countries. International Journal of Energy Economics and Policy, 8 (4), 70-76.
Danish, A. (2019). Effects of information and communication technology and real income on CO2 emissions: The experience of countries along Belt and Road, Telematices and Informatics, 45.
DEVELOPMENT CO-OPERATION REPORT, (2020): LEARNING FROM CRISES, BUILDING RESILIENCE © OECD.
Emissions Gap Report 2020, United Nations Environment Programme.
Farid, M. and Khodamoradi, M. (2017). Investigating the impact of information and communication technology on the environment in two groups of developed and developing countries. National Conference on Economics, Management and Accounting, Shahid Chamran University of Ahvaz. [In Persian]
Fostering Effective Energy Transition 2021 edition, INSIGHT REPORT APRIL.
Hakati Farid, S, and Mohseni Zonouzi, J, Shoar Gangchin, P. (2015) Investigating the Impact of Information and Communication Technology (ICT) on Environmental Quality of MENA Member Countries.The First National Conference on Economics. Management and Islamic Culture. [In Persian]
Haseeb, A,.and Xia, E, Saud, sh, Ahmad, A. (2018). Does information and communication technologies improve environmental quality in the era of globalization? An empirical analysis. environmental science and pollution research.
Higon, D.A., Gholami, R. and Shirazi, F. (2017). ICT and environmental sustainability: A global perspective.Telematics and Informatics, Volume 34, Issue 4,pp.85-95.
ITU council. (2020). Report on the Implementation of the Strategic Plan and activities of the Union, Document C20/35-E 29.
Mahmoudzadeh, M. and Shah Beigi, H. (2010). Effects of Information and Communication Technology on Energy Intensity in Developing Countries.Journal of New Economics and Trade: 68-88. [In Persian]
Murshed, M. (2020). An empirical analysis of the non-linear impacts of ICT-trade openness on renewable energy transition, energy efficiency, clean cooking fuel access and environmental sustainability in South Asia, Environmental Science and Pollution Research.
Naheed Khan, F, and Sana, A, Arif, U. (2020). Information and communication technology (ICT) and environmental sustainability: a panel data analysis. Environ Sci Pollut Res Int, 27 (29):36718-36731
Raheem, I., and Tiwari, A, Lorente, D. (2021). The role of ICT and financial development in CO2 emissions and economic growth. MPRA Paper No. 105605, posted 01.
Taiiari, M, and Mahmoudzade, M, Mousavi, M. (2022). Information and Communication Technology and Environmental Quality (Evidence from OECD countries). Journal of Economic Modeling, Vol. 16, No. 60, Winter 1401, 87-101. [In Persian]
Usman.A., and Ozturk, I, Hassan, A, Zafar, M, (2021). The effect of ICT on energy consumption and economic growth in South Asian economies: An empirical analysis. Telematics and Informatics, 58.