نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبیی

3 عضو هیأت علمی دامشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

انرژی‌های تجدیدپذیر، سازگاری بیشتری با محیط‌زیست دارند و تهیه و تولید آن‌ها از آلایندگی کمتری برخوردار است. علاوه بر این، ازآنجا که برای این دسته از انرژی‌ها، پایانی متصور نیست، لذا انرژی‌های تجدیدپذیر، روز به روز سهم بیشتری در سیستم تأمین انرژی جهان حتی در کشورهای دارای انرژی‌های فسیلی بر عهده می‌گیرند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژ‌ی‌های تجدیدپذیر در کشورهای عضو اوپک با استفاده از رویکرد داده‌های تابلویی در بازه زمانی 2004 الی 2018 میلادی است. در این پژوهش به بررسی چگونگی اثرگذاری عواملی چون شاخص حکمرانی خوب، سرمایه انسانی، شدت انتشار دی‌اکسیدکربن، درآمد (GDP) و قیمت نفت خام پرداخته شد. نتایج حاصل از تخمین مدل به روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته امکان‌پذیر(FGLS)، بیانگر آن بود که شاخص حکمرانی خوب، سرمایه انسانی، شدت انتشار دی‌اکسیدکربن و درآمد (GDP)، اثر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای عضو اوپک دارند اما قیمت نفت خام، اثر معناداری بر مصرف این گروه از انرژی‌ها در کشورهای یاد شده ندارد. می‌توان عواملی همچون گران بودن استقرار صنایع تجدیدپذیر در کشورهای عضو اوپک و وابستگی اقتصاد این کشورها به درآمدهای نفتی را از جمله دلایل بروز این نتیجه دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Consumption of Renewable Energy in OPEC member countries using the Panel data Approach

نویسندگان [English]

  • Marzieh Asgari 1
  • Morteza Khorsandi 2
  • Abdolrasol Ghasemi 3

1 Master of Energy Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Energy Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Energy Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Renewable energies are more compatible with the environment and their preparation and production have less pollution. In addition, since there is no end in sight for this type of energy, renewable energies take on a greater share in the world's energy supply system day by day, even in countries with fossil energy. The purpose of this research is to investigate the factors affecting the consumption of renewable energy in OPEC member countries using the panel data approach in the period from 2004 to 2018. In this research, the effects of factors such as good governance index, human capital, intensity of carbon dioxide emission, income (GDP) and crude oil price were investigated. The results of estimating the model using the feasible generalized least squares (FGLS method indicated that the good governance index, human capital, carbon dioxide emission intensity and income (GDP) have a positive and significant effect on the consumption of renewable energy in OPEC member countries, but the price Crude oil has no significant effect on the consumption of this group of energies in the mentioned countries. Factors such as the high cost of establishing renewable industries in OPEC member countries and the dependence of these countries' economies on oil revenues can be considered among the reasons for this result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renewable energy
  • OPEC
  • Final energy consumption
  • Feasible Generalized Least Squares