نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارق التحصیل کارشناسی ارشد رشته اقتصاد انرژی

2 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر انتشار دی‌اکسیدکربن است، که به‌عنوان معیاری برای آلودگی محیط‌زیست در ایران برای دورۀ زمانی 1397-1352 استفاده شده است. به منظور اندازه‌گیری عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آلودگی محیط زیست، لازم است که به مطالعه تأثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت مصرف نفت کوره، شهرنشینی، رشداقتصادی بر انتشار دی‌اکسیدکربن در ایران پرداخت؛ بدین منظور از مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی گسترده (ARDL ) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد ضریب تصحیح خطای به-دست آمده در این مدل نشان می‌دهد که در هر دوره 33 درصد از خطای عدم تعادل کوتاه مدت، برای دستیابی به تعادل بلندمدت را تعدیل نماید. طبق برآورد انجام شده، افزایش مصرف نفت کوره، شهرنشینی و رشداقتصادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیر مثبتی بر انتشار دی‌اکسیدکربن دارد. همچنین نتایج بلند مدت حاکی از آن است که با افزایش یک درصد تولیدناخالص داخلی، مصرف نفت کوره و جمعیت شهری به ترتیب 849/0، 166/0 و 566/1 درصد انتشار دی‌اکسیدکربن را افزایش می‌دهد. لذا اولین اقدام در جهت کاهش انتشار دی-اکسیدکربن در کشور، توجه به میزان مصرف نفت کوره است، از این رو می توان سیاستگذاری‌هایی جهت استفاده از انرژی‌های جایگزینی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر برای کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Economic and social factors affecting environmental pollution with an emphasis on Mazut consumption in Iran

نویسندگان [English]

  • aram amirnia 1
  • Mansour Zarra Nezhad 2

1 M.A. in Energy Economics

2 Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the effect of economic and social factors on the emission of carbon dioxide, which has been used as a measure of environmental pollution in Iran for the period of 1352-1397. In order to measure the economic and social factors affecting environmental pollution, it is necessary to study the short-term and long-term relationship between fuel oil consumption, urbanization, economic growth and carbon dioxide emissions in Iran; For this purpose, the autoregression model with extended distribution intervals (ARDL) was used. The results show that the error correction coefficient obtained in this model shows that in each period, 33% of the short-term failure error can be made to achieve a long-term comparison. According to the estimate, the increase in fuel oil consumption, urbanization and economic growth have a positive effect on carbon dioxide emissions both in the short term and in the long term. Also, the long-term results indicate that with an increase of one percent of gross domestic production, fuel oil consumption and urban population increase carbon dioxide emissions by 0.849, 0.166, and 1.566 percent, respectively. Therefore, the first step to reduce carbon dioxide emissions in the country is to pay attention to the amount of fuel oil consumption, hence policies can be made to use alternative energies such as renewable energies to reduce carbon dioxide emissions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic growth
  • urbanization
  • Mazut consumption
  • ARDL
  • CO2 emission