نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

2 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

ذخیره‌سازی زیر زمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده هیدروکربنی، از سالیان گذشته همواره مد نظر کشورهای پیشرو در عرصه نفت و گاز بوده تا بتوانند از این طریق بر عدم تعادل در عرضه و تقاضای فصلی غالب شوند و ضمن مدیریت موثر و کارآمد مخازن در طول زمان، امنیت عرضه گاز و ایفای تعهدات بین‌المللی را تضمین نمایند. مهیا نمودن بستر قانونی و ارائه الگوی بهینه و جذاب قراردادی جهت تشویق بخش خصوصی به حضور در این صنعت راهبردی به منظور تسریع در توسعه حداکثری مخازن ذخیره‌سازی، بسیار حیاتی است. با عنایت به این مهم که ترتیبات قراردادی امتیازی در صنعت «ذخیره‌سازی»، از مدل‌های پرکاربرد و جذاب در کشورهای پیشرو است، پرسش اصلی پژوهش پیش‌رو آن است که آبا به‌کارگیری الگوی امتیازی در این طرح‌ها با منع قانونی در حقوق موضوعه مواجه است؟ در این راستا، ضمن دقت عمل در بالادستی یا پایین دستی بودن این صنعت از منظر قانون، به بررسی و احصاء چالش‌های حقوقی پیشِ روی کاربست این مدل قراردادی در عرصه «ذخیره‌سازی» در حقوق موضوعه و نظریات حقوقدانان برجسته در بحث مالکیت و حاکمیت پرداخته شده‌است. از این مطالعه این نتایج به دست آمده است: درنظرگرفتن ویژگی‌های منحصربه‌فرد صنعت ذخیره‌سازی، تفاوت‌های ماهوی «ذخیره‌سازی» با توسعه میادین نفتی و بویژه مالکیت دولتی گاز ورودی به طرح «ذخیره‌سازی»، به نظر می‌رسد بهره‌گیری از الگوی امتیازی از جنبه‌های حاکمیتی و مالکیتی با منع قانونی در حقوق موضوعه مواجه نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Legal Validity Analysis of Concessions Agreement in Underground Gas Storage in Depleted Reservoirs

نویسندگان [English]

  • Ali Ghadamyari 1
  • Mohammad mahdi Hajian 2

1 Faculty of Law & Political Sciences - Allameh Tabatabaei University

2 Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The development of Underground Gas Storage (UGS) in depleted hydrocarbon reservoirs has always been a priority for industrialized countries. This is mainly because UGS helps in balancing the seasonal supply and demand of gas, managing reservoirs efficiently over time, ensuring the security of gas supply, and fulfilling international contractual obligations. Providing a legal platform and an attractive contract model is crucial to encourage private sector participation in this strategic industry and accelerate UGS development. Concession arrangements are one of the most commonly used and attractive models for UGS development. However, the main question of this research is whether the use of concessional agreements faces any legal prohibitions. To answer this question, the legal challenges facing the application of this contractual model in the oil fields development have been investigated. In this regard, the research verifies whether this industry is upstream or downstream from the legal point of view, and considers the opinions of prominent jurists. After analyzing the unique features of the storage industry, the essential differences between UGS and the traditional development of oil fields, and especially the governmental ownership of the gas that is injected, the conclusion is that the use of concession agreements is allowed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concessions Agreement
  • Depleted Reservoirs
  • Public Ownership
  • Underground Gas Storage
  • Upstream
ابراهیمی، سید نصرالله و عینی، مجتبی. (1397). اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی براساس مدل جامع تفسل (TEFCEL). فصلنامه علمی دانشنامه‌های حقوقی، 1 (1)، 49-11. 10.22034/law.2018.239491.doi:
افشاری، حمیدرضا، کاظمی نجف آبادی، عباس و امامی میبدی، علی. (1401). بررسی حقوقی قراردادهای امتیازی جهت اجرای عملیات توسط شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی. فصلنامه تحقیقات حقوقی، 25 (97)، 170-143. doi:10.29252/jlr.2022.184757.1586
امانی، مسعود و حمیدزاده، محمدحسین. (1394). تحلیل حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در صنایع بالادستی نفت وگاز و قابلیت اعمال آن در حقوق ایران. پژوهشنامه حقوق اسلامی، 16 (1)، 180-151. سال 16. doi:0.30497/LAW.2015.1771
آقاموسی طهرانی، رضا و نعمتی، محمد. (1398). گونه شناسی و آسیب‌شناسی حقوقی قراردادهای بالادستی نفت و گاز با توجه به حاکمیت و امنیت ملی. فصلنامه اقتصاد دفاع دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، 4 (12)، 73-47.
بهمئی، محمدعلی و آرین، محمد. (1397). مالکیت عمومی بر منابع نفتی و تأثیر آن بر انتخاب الگوی قراردادی در حوزة بالادستی صنعت نفت و گاز. مطالعات حقوق انرژی، 4 (1)،
36-1.                                                         doi: 10.22059/JRELS.2018.251951.186
جمعی از نویسندگان. (1380). کالبدشکافی صنعت نفت ایران. روابط عمومی وزارت نفت.
ساردوئی‌نسب، محمد و زندی، علی. (1397). قراردادهای امتیازی جدید نفت و گاز، با تأکید بر مجوزهای نفت و گاز انگلستان. تهران، انتشارات مجد، چاپ اول.
شیروی، عبدالحسین و امین مجد، فاطمه. (1391). سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز. مجله علمی حقوق خصوصی، 9 (2)، 34-5.
شیروی، عبدالحسین و تقی زاده، طاهره. (1399). قراردادهای مجاز بالادستی نفت و گاز در نظام حقوقی ایران. حقوق خصوصی، 17 (2)، 300-279.
شیروی، عبدالحسین. (1393). حقوق نفت و گاز. انتشارت میزان، چاپ دوم.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا. (۱۳۹۰). حقوق بین‌الملل عمومی. تهران، گنج دانش، چاپ چهل و یکم.
عامری، فیصل و شیرمردی دزکی، محمدرضا. (1393). قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت: تحلیلی بر مالکیت نفت، نظارت و مدیریت دولت میزبان و رژیم مالی قرارداد. پژوهش حقوق خصوصی، 2 (6)، 108-63.
.https://jplr.atu.ac.ir/ article_655.html?lang=fa
کاظمی نجف‌آبادی، عباس. (1396). مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین‌المللی از منظر حقوق خصوصی. فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، 5 (18)، 165-131.
.doi:10.22054/jplr. 2017.7421
کهن هوش نژاد، روح ا... (1399 (. بهینه‌سازی قراردادهای نفتی ایران. انتشارات دانشگاه امام صادق ع، چاپ اول.
محبی، محسن. (1385). رویه داوری بین‌المللی درباره غرامت (دعاوی نفتی). مجله حقوقی بین‌المللی. 23 (35)، 70-9.       doi:10.22066/CILAMAG.2006.17807
منظور، داوود، امانی، مسعود وکهن‌هوش‌نژاد، روح‌اله. (1394). بررسی جایگاه حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در قوانین نفت کشور. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 4 (15)، 217-183.
.doi: 10.22054/jiee.2016.1884
نوری، جعفر و خوش‌چهره، فاطمه. (1395). موانع و راهکارهای بهره‎برداری از میادین مشترک نفت و گاز ایران. مطالعات حقوق انرژی، 2 (2)، 346-323.
یثربی، سید علی‌محمد و سبزواری، حبیب. (1396). مالکیت و مدیریت معادن نفت وگاز در فقه و قوانین ایران. فقه و مبانی حقوق اسلامی، 50 (2)، 527-495.
Afshari, H., Kazemi Najafabadi, A., & Emami Maybodi, A. (2022). Legal Investigation of Concession Contracts for Execution of Operation by the Iranian Exploration and Production Companies. Journal of Law Research, 25 (97), 143-170. doi: 10.29252/jlr.2022.184757.1586. [In Persian]
Aghamousa Tehrani, R., & Nemati, M. (2019). Typology and legal pathology of upstream oil and gas contracts with respect of sovereignty and national security. Defense Economics4 (12), 47-73. [In Persian]
Amani, M., & Hamidzadeh, M. H. (2015). A Legal Analysis of Production Sharing Contracts in Upstream Petroleum Industries and its Applicability in Iran’s Laws. The Journal of Islamic Law Research16 (1), 151-180. doi: 10.30497/law.2015.1771. [In Persian]
Ameri, F., & Shirmardi Dezki, M. R. (2014). The New Concession Agreements and the Interests of Oil Producer Countries:With Specific Reference to Ownership of the Oil, Host State’s Control and Management and the Fiscal Regime of the Agreements. Private Law Research2 (6), 63-108. [In Persian]
Bahmaei, M. A., & Arian, M. (2018). Public Ownership of Oil Resources and its Impact on the Choice of Contractual model in the upstream Sector of Oil and Gas Industry. Journal of Researches Energy Law Studies4 (1), 1-36. doi: 10.22059/jrels.2018.251951.186. [In Persian]
Bahrami, M., Vatani, A., Bahroodi, A. & Kasebi, S. (2013). Survey of underground storage of natural gas in depleted hydrocarbon reservoirs. Journal of Oil & Gas Exploration & Production, (108). 20-26. doi: 20.1001.1.25381652.1392.1392.108.5.8 [In Persian]
Ebrahimi, S. N., & Eini, M. (2018). The Freedom of Contract Principle and Its Limitations in Upstream Oil Contracts Based on TEFCEL Model. Legal Encyclopedias, 1 (1), 11-49. doi:10.22034/law.2018.239491. [In Persian]
Gao, Z. (1994). International petroleum contracts: current trends and new directions, United States of America.
Group of writers. (2001). Autopsy of Iran's oil industry. Tehran, Public relations of the Ministry of Petroleum. [In Persian]
Kazemi Najafabadi, A. (2017). Ownership of oil in international oil contracts from the perspective of private law. Private Law Research5 (18), 131-165. doi: 10.22054/jplr.2017.7421. [In Persian]
Kohanhooshnejad, R. (2020). Optimization of Iranian oil contracts. Tehran, ISU press. [In Persian]
Manzoor, D., Amani, M., & Kohan Hoshnejad, R. (2015). Using Production Sharing Contracts in Iran’s Petroleum Industry: A Legal Analysis. Iranian Energy Economics4 (15), 183-217. doi: 10.22054/jiee.2016.1884. [In Persian]
Mohebi, M. (2006). International arbitration Precedents, of the Question of compensation, in Oil Disputes. International Law Review, 23 (35), 9-70. doi: 10.22066/cilamag.2006.17807. [In Persian]
Nory, J., & khoshchehreh, F. (2016). barriers and solutions for the operation of Iran's oil and gas shared resources. Journal Of Researches Energy Law Studies, 2 (2), 323-346. doi: 10.22059/jrels.2016.62726. [In Persian]
Omorogbe, Y. (1997). The Oil and Gas Industry: Exploration and Production Contracts, Malt house Press.
Sardoeinasab, M. & Zandi, A. (2018). Legal analysis of modern concession contracts of gas, majd law pub. [In Persian]
Shiravi, A. H. (2014), law of Oil and Gas, Tehran, Mizan legal Foundation. Second edition [In Persian]
Shiravi, A., & Amin Majad, F. (2013). Foreign Investment in Oil and Gas Upstream. Private Law9 (2), 5-34. doi: 10.22059/jolt.2013.35158. [In Persian]
Shiravi, A., & Taghizadeh, T. (2020). The Authorized Upstream Oil and Gas Contracts in the Iranian Law. Private Law17 (2), 279-300. doi: 10.22059/jolt.2021.316073.1006943. [In Persian]
Yathrebi, S. A. M., & Sabzevari, H. (2018). Ownership and Administration of Petroleum and Gas Mines in Argumentative Islamic Jurisprudence and the Laws of Islamic Republic of Iran. Jurisprudence the Essentials of the Islamic Law50 (2), 495-517. doi: 10.22059/jjfil.2018.128032.668040. [In Persian]
Ziayi Bigdeli, M. R. (2011) General International Law, Tehran, Ganj Danesh, 41th edition. [In Persian]