نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

طی سال‌های خیر، انرژی‌های تجدیدپذیر رشد چشمگیری در ترکیب انرژی جهانی داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر در حال پیشی گرفتن از سرمایه‌گذاری در انرژی‌های فسیلی است. این موضوع به‌ویژه برای کشوری مثل ایران که بخش اعظم اقتصاد آن متکی بر درآمدهای حاصل از سوخت‌های فسیلی است، پیامدهای ژئوپلیتیکی به دنبال خواهد داشت. مقاله حاضر با بررسی روند گذار اقتصاد جهانی و منطقه‌‌ای به‌سوی انرژی‌های تجدید پذیر و پاک، تلاش دارد جایگاه ایران را در آینده نظم در حال گذار انرژی ترسیم کند. سؤال اصلی مقاله این است که در عصر گذار انرژی که سوخت‌های پاک محرکه اقتصاد جهانی خواهند بود، ایران چه جایگاهی در چشم‌انداز ژئوپلیتیک اقتصاد انرژی جهانی 2050 خواهد داشت؟ روش پژوهش بر اساس ترکیبی از روند پژوهی و سناریونویسی است که در پنج مرحله گردآوری داده‌ها، شناسایی روندها، تشکیل پنل خبرگانی و استخراج پیشران‌ها و عدم قطعیت‌ها، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و روایت سناریوها انجام شده است. یافته‌های پژوهش در سه بخش ارائه شده است. بخش اول روندهای حاکم بر نظام اقتصاد انرژی ایران شناسایی می‌شود. بخش دوم شامل پیشران‌ها و مؤلفه‌های کلیدی شکل‌دهنده به اقتصاد ایران به سوی انرژی‌های پاک است. سرانجام سناریوهای آینده ایران در عصر گذار انرژی بر اساس عدم قطعیت‌های کلیدی تحلیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Political economy of enewable energy and scenarios for Iran in the energy transition by 2050 outlook

نویسندگان [English]

  • Morteza Shokri
  • Ali Esmaeili Ardakani

Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Over the last years, renewable energies have grown significantly in the global energy portfolio; so that Investment in renewable energy is more than fossil energy. This will have geopolitical consequences, especially for a country like Iran, whose economy is largely dependent on revenues from fossil fuels. this article, by examining the transition process of the global and regional economy towards renewable and clean energy, tries to outline the position of Iran in the energy transition outlook. The main question of the article is that in the age of energy transition while clean energies will be the driving force for the global economy, what position will Iran have in the global energy outlook by 2050? The research method is based on a combination of the trend analysis and Scenarios. it has been done in five steps: data collection, identifying trends, forming an expert panel and extracting drivers and uncertainties, analyzing the data and scenarios. The research findings are presented in three parts. In the first part, trends in Iran's energy economy are identified. The second part includes the key drivers of the transition of Iran's economy towards clean energy. Finally, we analyze Iran's future scenarios in the age of energy transition based on key uncertainties

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Renewable energies"
  • Energy transition"
  • Driving force"
  • Scenario"
  • , "
  • Uncertainty"