نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت محیط زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت محیط زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 1.دانشیار گروه مدیریت محیط زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، 2. دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، ایران

چکیده

از مهمترین ابزارهای تحلیلی در اقتصاد انرژی است.در صورت محاسبه قیمت واقعی تولید برق شاهد رونق انرژی‌های تجدیدپذیر خواهیم بود زیرا قیمت تمام شده برق، در حال حاضر متفاوت از زمانی است که هزینه آب مجازی و سایر هزینه‌های محیط زیستی تولید برق در نظر گرفته شود.در این مقاله روشی برای محاسبه هزینه همتراز شده برق ارائه شده است. در این میان فناوری‌های متداول دربخش تولید، شامل نیروگاه‌های بخاری ،گازی ، سیکل ترکیبی، بادی و فتوولتائیک از منظر اقتصادی مورد بررسی قرارگرفته و نتایج محاسبه قیمت تمام شده آنها ارائه شده است. در خصوص آب مجازی که بخشی از هزینه همتراز شده برق در نظر گرفته میشود نتایج نشان میدهند کهمصرف آب در انواع نیروگاه‌ها به این ترتیب است: بخاری > سیکل ترکیبی > گازی > فتوولتائیک > بادی. بیشترین هزینه مربوط به تولید برق با استفاده از نیروگاه های گازی و کمترین هزینه مربوط به تولید برق از طریق نیروگاه بادی می‌باشد. یکی ازدلایل رشد کند توسعه انرژی های تجدیدپذیر، غیر واقعی بودن قیمت سوخت گاز و نفت نیروگاهی در ایران با وجود یارانه سوخت، است، لذا تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی مقرون به صرفه است و تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر نظیر نیروگاه‌های بادی و فتوولتائیک در نگاه سطحی توجیه اقتصادی ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Estimation of levelized Costs of Electricity Generation in Renewable and Fossil Power Plants

نویسندگان [English]

  • neda rezaei 1
  • rokhshad hejazi 2
  • hossein yosefi 3

1 PhD student in Department of Environmental Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Environmental Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 1. Associate Professor in Faculty of Modern Sciences and Technologies, University of Tehran, Iran 2. Associate Professor in 2. Department of Environmental Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The existence of a comprehensive model that enables the calculation of the real price of electricity production along with its environmental costs is one of the most important analytical tools in energy economics. It is now different than when virtual water costs and other environmental costs of power generation are taken into account.In this article, information from 56 power plants across the country was used.In this paper, an algorithm for calculating the levelize Cost of Electricity (LCOE) is presented. Among these, common technologies in the production sector,have been studied from an economic perspective and the results of calculating their cost price have been presented. The results show that the highest costs are related to electricity generation using gas technology (18.86 cents per kilowatt hour with subsidized fuel and 35.98 cents per kilowatt hour with exported fuel) and the lowest cost of generating electricity through a wind farm is 6.59 cents per kilowatt hour. In the calculations, the cost of fuel in the form of subsidies and exports and the cost of virtual water in the production process are also considered. one of the reasones for the slow growth of renewable energy development is that the fuel price of gas and oil for power plants in Iran was not realistic despite the fuel subsidy, so electricity production in thermal power plants is cost-effective and electricity production from renewable energies such as wind and photovoltaic power plants in A superficial view has no economic justification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Electricity
  • Renewable Power Plant
  • Fossil Power Plant
  • Environmental Costs
  • levelized cost