نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 دانشجوی دکترا دانشگاه ارومیه

چکیده

تأثیر پیشرفت فناوری بر مصرف انرژی از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از محققین و سیاستگذاران قرار گرفته است. پژوهشگران متعددی تلاش کرده اند این رابطه را بر اساس شاخص های مختلف فناوری ارزیابی کنند. شاخص پیچیدگی اقتصادی یکی از معرف های جدیدی است که در سال‌های اخیر برای سنجش سطح دانش و فناوری در ساختار تولید مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله از شاخص پیچیدگی اقتصادی به همراه قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی به عنوان عوامل تعیین کننده مصرف انرژی در ایران طی دوره 1355 تا 1396 استفاده شده است. نتایج رگرسیون کوانتایل نشان می دهد که ضرایب متغیرها در چندک‌ها متفاوت است. تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی در همه چندک ها مثبت بوده است که نشان دهنده تسلط اثر بازگشتی بر مصرف انرژی است. کشش قیمت در همه چندک ها کمتر از یک و در دهک های بالای مصرف کمتر است. در مقابل، کشش درآمدی تقاضای انرژی در دهک‌های بالا بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

How does economic complexity affect energy demand in Iran? New Evidence from the Quantile Regression Model

نویسندگان [English]

  • zahra azizi 1
  • ali moridian 2

2 Urmia University

چکیده [English]

The impact of technological advances on energy consumption is one of the topics that has been considered by many researchers and policy makers. Numerous researchers have tried to evaluate this relationship based on various technology indicators. The index of economic complexity is one of the new indicators that has been used in recent years to measure the level of knowledge and technology in the production structure. In this paper, the index of economic complexity along with energy prices and GDP have been used as determining factors of energy consumption in Iran during the period 1976 to 2018. Quantile regression results show that the coefficients of the variables are different in the deciles. The impact of economic complexity on energy consumption in all deciles has been positive, indicating the dominance of the rebound effect on energy consumption. Price elasticity is less than one in all deciles and less in the higher consumption deciles. In contrast, the income elasticity of energy demand was higher in the upper deciles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Complexity
  • Energy Consumption
  • Energy Price
  • Iran
  • Quantile Regression