نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها ازجمله تصمیمات مهم مالی در اقتصاد است که ضمن اثرگذاری بر ارزش شرکت‌ها و ثروت سهامداران، رفاه را افزایش می‌دهد. به رغم غفلت از اثرات نااطمینانی در نظریه‌های سنتی سرمایه‌گذاری، نظریه‌های جدید، سازوکارهای مختلفی را برای تأثیر نااطمینانی بر مخارج سرمایه‌گذاری معرفی نموده‌اند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر مخارج سرمایه‌گذاری 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1399-1387 با تمرکز بر نااطمینانی قیمت نفت‌خام است. بدین منظور در گام اول، مدل تلاطم تصادفی (SV) در چارچوب رویکرد فضا - حالت غیرخطی، مبنای برآورد نااطمینانی قیمت روزانه نفت قرار می‌گیرد و در گام دوم، طبق نتایج آزمون درون‌زایی هاسمن، از روش متغیرهای ابزاری برای برآورد ضرایب متغیرهای اثرگذار بر سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. یافته‌ها حاکی از آن است که اولاً تلاطم قیمت روزانه نفت خام اثر معناداری بر سرمایه‌گذاری ندارد. ثانیاً اندازه بنگاه، سودآوری، تورم و Q توبین، سرمایه‌گذاری را به طور مثبت و معنی‌دار تحت تأثیر قرار می‌دهند. ثالثاً اهرم مالی که انعکاسی از تصمیمات ساختار سرمایه بنگاه است، اثر منفی و معنی‌داری بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها دارد بدین‌معنا که تمرکز بیشتر روی تأمین مالی از طریق بدهی منجر به سرمایه‌گذاری کمتر در شرکت‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Estimating Oil Price Volatility Using Stochastic Volatility (SV) and Its Impact on Corporate Investment

نویسندگان [English]

  • parisa Mohajeri
  • reza Taleblou
  • Fatemeh KhanAhmadi

Department of Economics, Associate Professor of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Firm investment is one of the important financial decisions in the economy, which affects the value of companies and the wealth of shareholders, which can result in increasing welfare. Despite neglecting the effects of uncertainty in traditional investment theories, modern theories have introduced various mechanisms for the impact of uncertainty on investment expenditures. Using the daily data of oil prices and the data of 131 companies listed on the Tehran Stock Exchange market during the period of 2008-2020, the factors affecting the investment of the companies are identified by emphasizing the oil price uncertainty. For this purpose, in the first step, the stochastic volatility model in the framework of the space-state approach is the basis for estimating the oil price uncertainty, and in the next, according to the results of the Hausman endogeneity test, the instrumental variable method is used to estimate the coefficients of the variables affecting investment. The findings indicate that first, the volatility of oil prices has no significant effect on investment. Second, firm size, profitability, inflation, and Tobin’s Q affect investment positively and significantly. Third, the financial leverage, which is reflected in the capital structure polices, has a significant negative effect on investment, meaning that more focus on debt financing leads to less corporate investment expenditures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporates Investment
  • Financial Leverage
  • Hausman-Taylor
  • Stochastic Volatility
آقایی، محمدعلی؛ اعتمادی، حسین؛ اسدی، زینب. (1394). بررسی ارتباط غیرخطی بین سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابداری، 6(20)، 58-35.
بابکی، روح‌اله؛ مهدوی عادلی، محمدحسین؛ همایونی‌فر، مسعود و سلیمی‌فر، مصطفی. (1396). تأثیر شوک درآمدهای نفتی دولت و نااطمینانی‌های ناشی از آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران (1392:4-1369:1). پژوهش‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی انرژی، 3(7)، 78-43.
التجائی، ابراهیم و ارباب افضلی، محمد. (1393). بررسی تأثیرات نامتقارن شوک‌های قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران. اقتصاد تطبیقی، 1(1)، 26-1.
جعفری، محبوبه. (1396). تأثیر نوسان قیمت نفت بر رفتار سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران: کاربرد الگوی مارکوف سوئیچینگ. فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 8(32)، 110-95.
جلالی‌فر، بهناز و بابایی، نیلوفر. (1395). بررسی اثر نوسانات قیمت نفت خام بر سرمایه‌گذاری کشورهای عضو اوپک در بخش بالادستی صنعت نفت. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 12(50)، 227-195.
حری، حمیدرضا و رحیمی، الهام. (1393). تأثیر نوسان‌های قیمت نفت بر تابع سرمایه‌گذاری Q توبین رویکردی از تئوری اختیار واقعی. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 22(72)، 126-105.
خوشکلام خسروشاهی، موسی. (1398). اثرات متقارن و نامتقارن تکانه‌های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران طی دوره 1395-1369. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 7(25)، 163-142.
زمانیان، غلامرضا؛ جمالی، کامران؛ کاظمی، توحید و کرمشاهی، بهنام. (1393). تأثیر نوسانات قیمت نفت بر راهبرد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله بررسی‌های حسابداری، 1(1)، 68-53.
سیف‌اللهی، ناصر. (1397). بررسی اثر نامتقارن نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی (به روش الگوی گشتاور تعمیم‌یافته). فصلنامه اقتصاد مقداری، 15(3)، 20-1.
صمدی، علی حسین؛ هادیان، ابراهیم و جعفری، محبوبه. (1392). بررسی تأثیر نوسان‌های دائمی و موقتی قیمت نفت اوپک بر سرمایه‌گذاری، تولید و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران. فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، 2(7)، 101-75.
طالبلو، رضا و مهاجری، پریسا. (1399). الگوسازی سرایت تلاطم در بازار سهام ایران؛ رویکرد فضا-حالت غیر خطی. نشریه تحقیقات اقتصادی، 55(4)، 990-961.
طالبلو، رضا و مهاجری، پریسا. (1400). الگوسازی تلاطم در بازارهای دارایی ایران با استفاده از مدل تلاطم تصادفی چند متغیره عاملی. فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی، 6(3)، 96-63.
فابوزی، فرانک‌جی. (2011). اقتصاد مالی، ترجمه رضا طالبلو و بهاره عریانی، 1395، تهران: انتشارات سمت.
گسکری، ریحانه و اقبالی، علیرضا. (1384). اثر شوک نفتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 13(36)، 75-62.
لونی، سمیه؛ عباسیان، عزت‌اله و حاجی، غلامعلی. (1400). اثر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر سرمایه‌گذاری شرکتی: شوادی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 23(2)، 268-249.
منگالی، هدا و گلستانی، شهرام. (1395). اثر بی‌ثباتی قیمت نفت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2(4)، 695-687.
موسوی، میرحسین و سرخه‌دهی، فاطمه. (1392). اثرات نامتقارن شوک‌های نفتی بر مخارج دولت و سرمایه‌گذاری کاربردی از قاعده مورک. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 13(50)، 141-123.
نوروش، ایرج و یزدانی، سیما. (1389). بررسی تأثیر اهرم مالی بر سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله حسابداری مالی، 2(4)، 81-43.
هاشمی، سیدعباس؛ صمدی، سعید و سروش‌یار، افسانه. (1389). ارزیابی توانمندی اجزای نقدی و تعهدی سود در پیش‌بینی سود غیرعادی و تعیین ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 2(3)، 112-93.
الیاس‌پور، بهنام؛ دشتبان فاروجی، مجید و دشتبان فاروجی، سحر. (1397). اثر مخارج دولت و نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران. فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 9(2)، 99-67.
Aghaee, M. A., Etemadi, H. and Asadi, Z. (2015). Investigation Nonlinear Relationship between Investment on Fixed Assets and Performance of Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge,Vol 6(20), pp.35-58. [In Persian]
Akron, S., Demir, E., Díez-Esteban, J. M. and García-Gómez, C. D. (2020). Economic Policy Uncertainty and Corporate Investment: Evidence from the US Hospitality Industry. Tourism Management, 77, 104019.‏
Alaali, F. (2020). The Effect of Oil and Stock Price Volatility on Firm Level Investment: The Case of UK Firms. Energy Economics, 87, 104731.‏
Amemiya, Takeshi and MaCurdy, Thomas E (1986). Instrumental-Variable Estimation of an Error-Components Model. Econometrica, 54(4), 869-880.
Babaki, R., Mahdavi Adeli, M. H., Homayonifar, M. and Salimifar, M. (2017). The Effects of Oil Income Uncertainties on Private Sector Investment in the Iranian Economy (1990: 1-2013: 4). Journal of Energy Planning And Policy Research, Vol 3(2), pp.43-78. [In Persian]
Baltagi, Badi H (2009). A Companion to Econometric Analysis of Panel Data. Chichester, UK: Wiley.
Baltagi, Badi H (2021). Econometric Analysis of Panel Data. 6th ed. Chichester, UK: Wiley.
Baltagi, Badi H and Khanti-Akom, Sophon (1990). On Efficient Estimation with Panel Data: An Empirical Comparison of Instrumental Variables Estimators. Journal of Applied Econometrics, 5(4), 401–406.
Barton, S.L. (1988). Diversification Strategy and Systematic Risk: Another Look. Academy of Management Journal, 31, 75-166.
Bei, Z. and Wijewardana, W. P. (2012). Financial Leverage, Firm Growth and Financial Strength in the Listed Companies in Sri Lanka. Procedia-social and Behavioral Sciences, 40, 709-715.‏
Bernanke, B. S., M. Gertler, and M. W. Watson. (1997). Systematic Monetary Policy and the Effects of Oil Price Shocks. Brooking Papers on Economic Activity, 1: 91-157.
Brealey, R, and Myers, S. (1984). Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, New York, NY.
Cao, H., Guo, L. and Zhang, L. (2020). Does Oil Price Uncertainty Affect Renewable Energy Firms’ Investment? Evidence From Listed Firms in China. Finance Research Letters, 33, 101205.‏
Chen, P. F., Lee, C. C. and Zeng, J. H. (2019). Economic Policy Uncertainty and Firm Investment: Evidence From the US Market. Applied Economics, 51(31), 3423-3435.‏
Delatola, E.I. and Griffn, J.E. (2011). Bayesian Nonparametric Modeling of the Return Distribution with Stochastic Volatility Bayesian Analysis, Springer, 6, 901-926.
Eltejaei, E. and Arbab Afzali, M. A. A. (2014). Asymmetric effects of oil Price shocks on Iran’s Major Economic Variables. Journal of Iranian Economic Issues, Vol 1(1), pp.1-26. [In Persian]
Elyaspour, B., Dashtban, M. and Dashtban Faroji, S. (2018). The Effect of Public Expenditure and Macroeconomic Uncertainty on the Private Sector Investment in Iran. Journal of Economics and Modeling, Vol 9(2), pp.67-99. [In Persian]
Esfandiari Khaledi, A., Jalali,M.(2022). & Investigating and Comparing the Position of Force Majeure and the Impossibility of Contracts in Iranian Oil Contracts. Quarterly Energy Economics Review, Vol 18(82), pp.207-226. [In Persian]
Fischer, G. (2013). Investment Choice and Inflation Uncertainty, Working Paper, the London School of Economics and Political Science.
Fischer, S. and Modigliani, F. (1978). Towards an Understanding of the Real Effects and Costs of Inflation. Review of Word Economics, 114 (4), 810-833.
Gaskari, R. and Eghbali, A. R. (2006). The Effect of Oil Shocks on Private Investment in Iran. Journal of Economic Research and Policies, Vol 13(36), pp.62-75. [In Persian]
Golestani, S. (2016). The effects of oil price volatility on private investment in agriculture sector. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research (IJAEDR), Vol 46(4). [In Persian]
Harvey, A. C., Ruiz E. and Shephard, N. (1994). Multivariate Stochastic Variance Models. The Review of Economic Studies, 61(2), 247-264.
Hashemi, S. A., Samadi, S. and Soroushyar, A. (2010). the assessment of cash flow and accrual components ability in forecasting abnormal earnings and explaining value of companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, Vol 2(1), pp.93-112. [In Persian]
Hausman, Jerry A and Taylor, William E (1981). Panel Data and Unobservable Individual Effects. Econometrica, 49(6), 1377-1398.
Horry, H. R. and Rahimi, E. (2015). Typological Analysis of Similarity and Predictability of Iran’s Financial Crisis. Journal of Economic Research and Policies, Vol 22(72), pp.105-126. [In Persian]
Hosszenjni, D. and Kastner, G. (2021). Modeling Univariate and Multivariate Stochastic Volatility in R with stochvol and factorstochvol. Retrieved from https://cran.rproject.org/web/packages/factorstochvol/vignettes/paper.pdf.
Hurdle, G. (1974). Leverage, Risk, Market Structure, and Profitability. Review of Economics and Statistics, 56, 85-476.
Hwang, Junseok and Dany Aoun. (2008). The Effects of Cash Flow and Size on the Investment Decisions of ICT Firms": A Dynamic Approach. Informamation Economics and Policy, No.20 ,120-134.
Jacquier, E., Polson, N.G. and Rossi, P.E. (2004). Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Models with Fat-Tails and Correlated Errors. Journal of Econometrics, 122(1), 185-212.
Jafari, M. (2018). The Effect of Oil Price Volatility on Investment Behavior in Iran: An Application of Markov-Switching Model. Economic Growth and Development Research, Vol 8(32), pp.110-195. [In Persian]
Jensen, M. (1986). The Agency Cost of Free-Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers. American Economics Review 76: 323-329.
Jensen, M.J. and Maheu, J.M. (2010). Bayesian Semiparametric Stochastic Volatility Modeling. Journal of Econometrics, 157(2), 306-316.
Jensen, M.J. and Maheu, J.M. (2014). Estimating a Semiparametric Asymmetric Stochastic Volatility Model with a Dirichlet Process Mixture. Journal of Econometrics, 178(3), 523-538.
Kadapakkam, P. R., Kumar, P. C. and Riddick, L. A. (1998). The Impact of Cash Flow and Firm Size on Investment": The International Evidence. Journal of Banking and Finance, 293-320.
Kastner, G., Fruhwirth-Schnatter, S. and Lopes, H. F. (2017). Efficient Bayesian Inference for Multivariate Factor Stochastic Volatility Model. Journal of Computational and Graphical Statistics, 26 (4), 905-917.
Khoshkalam Khosroshahi, M. (2019). The Symmetric and Asymmetric Effects of Oil Shocks on Macroeconomic Variables in Iran during the Period of 1369-1395. Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies, Vol 7(25), pp.142-163. [In Persian]
Loni, S., Abbasian, E. and Haji, G. (2021). The Effect of Economic Policy Uncertainty on Corporate Investment: Evidence from Companies Listed on the Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, Vol 23(2), pp.249-268. [In Persian]
Lubatkin, M, and Chatterjee, S. (1994). Extending Modern Portfolio Theory into The Domain of Corporate Diversification: Dose it Apply?. The Academy of Management Journal, 37, 36-109.
Mousav, M. m. andi Sorkhe-Dehi, F. (2013). Asymmetric Effects of Oil Shocks on Government Expenditures and Investment: An Application of Murk Rule.  Economic Research, Vol 13(50), pp.123-141. [In Persian]
Myers, S. C. (1977). Determinants of Corporate Borrowing. Journal of Financial Economics, 5(2), 147-175.
Nakajima, J. and Omori, Y. (2009). Leverage, Heavy-Tails and Correlated Jumps in Stochastic Volatility Models. Computational Statistics and Data Analysis, 53(6), 2335-2353.
Nakajima, J. and Omori, Y. (2012). Stochastic Volatility Model with Leverage and Asymmetrically Heavy-Tailed Error Using GH Skew Student’s t Distribution. Computational Statistics and Data Analysis, 56(11), 3690-3704.
Noravesh, I. and S Yazdani Yazdani, S. (2010). The impact of leverage on firm investments in Tehran Stock Exchange (TSE). Financial Accounting Research, Vol 2(2), pp.35-48. [In Persian]
Omori, Y., Chib, S., Shephard, N. and Nakajima, J. (2007). Stochastic Volatility with Leverage: Fast and Effcient Likelihood Inference. Journal of Econometrics, 140(2), 425-449.
Petersen, M. and Rajan, R. (1997). Trade Credit: Theories and Evidence. Review of Financial Studies, 10 (3), 661-691.
Phan, D. H. B., Tran, V. T. and Nguyen, D. T. (2019). Crude Oil Price Uncertainty and Corporate Investment: New Global Evidence. Energy Economics, 77, 54-65.‏
Samadi, A., Hadian, E. and Jafari, M. (2013). Effect of permanent and transitory volatility of oil prices on investment, output and unemployment in the economy of Iran. Iranian Energy Economics Research, Vol 2(7), pp.75-101. [In Persian]
Seifollahi, N. (2018). Investigating the Asymmetric Uncertainty Impact of Oil on Economic Growth by GMM. Quarterly Journal of Quantitative Economics, Vol 15(3), pp.1-20. [In Persian]
Shapiro, A.C. and Titman, S. (1986). An Integrated Approach to Corporate Risk Management, in Stern, J.M. and Chew, D.H. (Eds), The Revolution in Corporate Finance, Blackwell, Oxford, 29-215.
Shi, Y., Tiwari, A.K., Gozgor, G. and Lu, Z. (2020). Correlations among Cryptocurrencies: Evidence from Multivariate Factor Stochastic Volatility Model. Research in International Business and Finance, Vol. 53, October 2020, 101231.
Shin, H. and Soenen, L. (1998). Efficiency of Working Capital and Corporate Profitability. Financial Practice and Education, 2 (8), 37-45.
Silva, R.S., Lopes, H.F. and Migon, H.S. (2006). The Extended Generalized Inverse Gaussian Distribution for Log-Linear and Stochastic Volatility Models. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 20(1), 67-91.
Smit, H. T. J. and Trigeorgis, L. (2114). Strategic Investment: Real Options and Games. Princeton University Press.
SnaAshari, A. A., Nadri, K., Abolhasani, A., Mehregan, N. and Babaei, M. R. (2016). The Impact of Oil Price Shocks on Inflation, Growth and Money; A Case Study of Iran. Economic Growth and Development Research Vol, 6(22), pp.102-185. [In Persian]
Stock, H James, Wright, Jonathan H and Yogo, Motohiro (2002). A Survey of Weak Instruments and Weak Identification in Generalized Method of Moments. Journal of Business and Economic Statistics, 20(4): 518–529.
Taleblou, R. and Mohajeri, P. (2021a). Modeling the Transmission of Volatility in the Iranian Stock Market Space-State Nonlinear Approach. Journal of Economic Research (Tahghighat-E-Eghtesadi), Vol 55(4), pp.963-990. [In Persian]
Taleblou, R. and Mohajeri, P. (2021b). Modeling the Volatility of the Iranian Asset Markets Using Factor Multivariate Stochastic Volatility Model. Journal of Econometric Modelling, Vol 6(3), pp.63-96. [In Persian]
Wang, Y., Xiang, E., Ruan, W. and Hu, W. (2017). International Oil Price Uncertainty and Corporate Investment: Evidence from China's Emerging and Transition Economy. Energy Economics, 61, 330-339.
Zamanian, G., Jamali, K., Kazemi, T. and Karamshahi, B. (2014). The Effect of Oil Price Volatility on Investing Strategies of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. Journal of Iranian Accounting Review, Vol 1(2), pp.53-68. [In Persian]