نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقوله نابرابری مصرف انرژی در ایران علی‌رغم اهمیت بالایی که دارد پدیده‌ای مغفول است که عمق و وسعت آن مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. ضرورت برقراری عدالت اجتماعی، داشتن یک جامعه مترقی و کاهش عوارض ناشی از نابرابری مصرف انرژی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور، ایجاب می‌نماید تا علل این پدیده مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مطالعه شناسایی و ارزیابی عواملی است که در نابرابری مصرف انرژِی نقش دارند. لذا به این منظور، در این مطالعه با استفاده از روش داده‌های ترکیبی برای 31 استان ایران طی سال‌های 1398-1388 به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی - اجتماعی بر نابرابری مصرف انرژی پرداخته شده است. یافته‌های این پژوهش حکایت از تأثیر معنادار و معکوس سه عامل جمعیت، قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی بر نابرابری مصرف انرژی دارد. همچنین متغیرهایی چون مخارج جاری دولت و آموزش بر نابرابری مصرف انرژی اثری معنادار و مثبت داشته و در نهایت شهرنشینی و مخارج عمرانی دولت بر نابرابری مصرف انرژی معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Socio-economic Factors Affecting Energy Inequality in Iranian Provinces

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Salem 1
  • Masoumeh azizkhani 2

1 Associate Professor of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Master of Economics of Energy, Economics of Energy and Resources Dep., Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Despite the importance of energy inequality issues in Iran, the depth and extent of this issue have been neglected and have not been examined. The necessity of social justice, having an advanced society, and reducing the effects of energy inequality in the economic, social, and cultural growth and development in a country, cause this issue to be investigated. The goal of this study is to identify and evaluate the factors that play an important role in energy inequality. Hence, this study investigated the impact of economic-social parameters on energy inequality by using the combined data method for 31 countries during 2009-2020. This research results show that three factors of population, energy price, and GDP have a negative and significant effect on the inequality of energy consumption. Also, variables such as government current expenditures and education have a significant and positive effect on energy consumption inequality. On the other hand, urbanism and development expenditures of the government have no noticeable relation with energy inequality

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inequality of energy consumption
  • income inequality
  • socioeconomic factors
  • Gini coefficient
ابونوری، اسمعیل؛ دلفان، نسرین. (1398). اثر اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر نابرابری توزیع مصرف برق خانوارهای استان سمنان. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی. ۷ (۲۶) ،۲۱۱-۱۸۵.
آقایی، م. و رضاقلی‌زاده، م. (1395). بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم مصرف انرژی در بخش‌های منتخب اقتصادی بر فقر و نابرابری در ایران. اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی)، 5(19)، 1-51. 356529
درگاهی، حسن و قربان‌نژاد، مجتبی. (1390). تعیین رشد حجم پول بهینه در اجرای سیاست هدفمندی یارانه حامل‌های انرژی: رویکرد هدفگذاری تورمی انعطاف‌پذیر. اقتصاد و الگوسازی 2، (شماره 6-5)، 130-91.
رنگریز، حسن و پشوتنی‌زاده، هوم. (1393)، بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر مصرف برق مشترکان خانگی در شهر تهران با استفاده از الگوریتم ژنتیک. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 5(17)، 144-123.
سوری، علی. (1394). اقتصادسنجی پیشرفته: همراه با کاربرد Eviews and Stata12. جلد 1 و 2، تهران. نشر فرهنگ‌شناسی. 
متقی، سمیرا. (1393). ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺳﻼمی (براساس گروه‌های همگن درآمدی). ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎمه اﻗﺘﺼﺎدی، (55)14، 205-185.
هاشمی اردکانی، فاطمه. (1397). بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر میزان مصرف سوخت و آب، برق، گاز در دانشگاه شیراز،کنفرانس نوین پژوهش‌های نوین کاربردی در مدیریت، اصفهان.
Abonuri, Ismail. Delfan Nasrin (2018). The effect of targeted implementation of subsidies on the inequality of electricity consumption distribution of households in Semnan province. Fiscal and Economic Policies,Vol. 7 (26). pp 211-185. [In Persian]
Aghaei, M., and Lin Lawell, C. Y. C. (2020). Energy, economic growth, inequality, and poverty in Iran. The Singapore Economic Review, 1-22.
Aghaei, Majid. Rezagholizadeh, Mahdieh (2016). Investigation the Direct and Indirect Impact of Energy Consumption in Selective Sectors on Ppoverty and Inequality in Iran. Iranian Energy Economics Vol.5(19), pp.1-51. [In Persian]
Anker-Nilssen, P. (2003). Household energy use and the environment—a conflicting issue. Applied Energy, 76(1-3), 189-196.
Baltagi, B. H. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, New York, John Wiley and Sons.
Bianco, V., Proskuryakova, L. and Starodubtseva, A. (2021). Energy inequality in the Eurasian Economic Union. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 146, 111155.
Churchill, S. A., Smyth, R. and Farrell, L. (2020). Fuel poverty and subjective wellbeing. Energy Economics, 86, 104650.
Dargahi, Hassan. Gurbannejad, Mojtabi (1390). Determining the growth of the optimal amount of money in the implementation of the energy carrier subsidy targeting policy: a flexible inflation targeting approach. Economics and Modeling, (No. 5-6), pp 91-130. [In Persian]
Dong, X. Y. and Hao, Y. (2018). Would income inequality affect electricity consumption? Evidence from China. Energy, 142, 215-227.
Eras, J. J. C., Fandiño, J. M. M., Gutiérrez, A. S., Bayona, J. G. R. and German, S. J. S. (2022). The inequality of electricity consumption in Colombia. Projections and implications. Energy, 123711.
Fernandez, E., Saini, R. P., and Devadas, V. (2005). Relative inequality in energy resource consumption: a case of Kanvashram village, Pauri Garhwal district, Uttranchall (India). Renewable Energy, 30(5), 763-772.
Hashemi Ardakani, Fatemeh (2017). Investigating the effect of targeting subsidies on the amount of fuel, water, electricity, gas consumption in Shiraz University, New conference of new applied researches in management, Isfahan. [In Persian]
Larson, W., Liu, F. and Yezer, A. (2012). Energy footprint of the city: Effects of urban land use and transportation policies. Journal of Urban Economics, 72(2-3), 147-159.
Liddle, B. (2017). Urbanization and inequality/poverty. Urban Science, 1(4), 35.
Liddle, B., and Messinis, G. (2015). Which comes first–urbanization or economic growth? Evidence from heterogeneous panel causality tests. Applied Economics Letters, 22(5), 349-355.
Ma, S., Xu, X., Li, C., Zhang, L. and Sun, M. (2021). Energy consumption inequality decrease with energy consumption increase: Evidence from rural China at micro scale. Energy Policy, 159, 112638.
McKay, A. (2002). Inequality briefing. Briefing Paper, 1, 1-6.
Mi, Z., Zheng, J., Meng, J., Ou, J., Hubacek, K., Liu, Z., ... and Wei, Y. M. (2020). Economic development and converging household carbon footprints in China. Nature Sustainability, 3(7), 529-537.
Mirnezami, S. R. (2014). Electricity inequality in Canada: Should pricing reforms eliminate subsidies to encourage efficient usage?. Utilities Policy, 31, 36-43.
Motaghi, Samira (2013). Factors affecting life expectancy in selected Islamic countries (based on homogeneous income groups). Economics Research, Vol.14(55), pp.185-205). [In Persian]
Nguyen, T. T., Nguyen, T. T., Hoang, V. N., Wilson, C. and Managi, S. (2019). Energy transition, poverty and inequality in Vietnam. Energy Policy, 132, 536-548.
Paço, A. and Lavrador, T. (2017). Environmental knowledge and attitudes and behaviours towards energy consumption. Journal of environmental management, 197, 384-392.
Peragine, V. (2004). Ranking income distributions according to equality of opportunity. The Journal of Economic Inequality, 2(1), 11-30.
Rangriz, Hassan. Peshutnizadeh, Human (2013). Investigating the impact of targeting subsidies on electricity consumption of household customers inTehran using genetic algorithm. Journal of Economic Modeling Research, NO.17, pp.123-144. [In Persian]
Shi, X. (2019). Inequality of opportunity in energy consumption in China. Energy policy, 124, 371-382.
Sinha, A., Balsalobre-Lorente, D., Zafar, M. W. and Saleem, M. M. (2022). Analyzing global inequality in access to energy: Developing policy framework by inequality decomposition. Journal of Environmental Management, 304, 114299.
Suri, Ali (2014). Advanced econometrics: with the application of Eviews and Stata12. Volumes 1 and 2, Tehran. Cultural publication. [In Persian]
Urban, F. R. M. J., Benders, R. M. J. and Moll, H. C. (2007). Modelling energy systems for developing countries. Energy policy, 35(6), 3473-3482.
Wang, S., Sun, S., Zhao, E. and Wang, S. (2021). Urban and rural differences with regional assessment of household energy consumption in China. Energy, 232, 121091.
Wang, S., Xie, Z. and Wu, R. (2020). Examining the effects of education level inequality on energy consumption: evidence from Guangdong Province. Journal of Environmental Management, 269, 110761.
Wu, S., Zheng, X. and Wei, C. (2017). Measurement of inequality using household energy consumption data in rural China. Nature Energy, 2(10), 795-803.[1]
 
.