نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس

2 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبیی

3 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

5 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)

10.22054/jiee.2022.67727.1911

چکیده

کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای یکی از اهداف مهم سیاست‌های انرژی و زیست محیطی جهان است. به رغم اینکه انرژی های فسیلی از عوامل مهم ایجاد آلودگی به شمار می روند لیکن نمی‌توان نقش آنها را در ساختار تولید و رشد اقتصادی نادیده گرفت. امروزه اقتصاددانان برای سنجش رشد اقتصادی، صرفاً میزان تولید کالاها و خدمات را مدنظر قرار نمی‌دهند بلکه ساختار تولید کالاها و خدمات به لحاظ دانش فنی (سطح فناوری) به کاررفته در آنها را نیز در نظر می‌گیرند. براین اساس، شاخص پیچیدگی اقتصادی در دهه های اخیر مطرح شده است که با محاسبه آن امکان آگاهی از سطح توسعه‌یافتگی کشورها فراهم می‌شود. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در برخی از کشورهای صادرکننده نفت در بازه زمانی 1995 تا 2019 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) است. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها را تایید می‌کند. همچنین، در نظر گرفتن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه‌ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است برای تصریح رابطة غیرخطی بین متغیرهای الگو کافی می باشد. پارامتر شیب (سرعت انتقال) برابر 1964/3 است. نتایج آزمون‌ها حاکی از آن است که در هر دو رژیم (اول و دوم) شاخص پیچیدگی اقتصادی تاثیر منفی بر میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Economic Complexity Index on Greenhouse Gas Emissions in Some Oil Exporting Countries: A Panel Gentle Transmission Regression (PSTR) Model Approach

نویسندگان [English]

  • narges khaki 1
  • morteza khorsandi 2
  • teymor mohammadi 3
  • Ali Faridzad 4
  • zahra azizi 5

1 کارشناس

2 Associate Professor, Department of Energy Economics, Allameh Tabatabai University

3 Professor, Department of Theoretical Economics, Allameh Tabatabai University

4 Associate Professor of Energy Economics, Allameh Tabataba'i University, Faculty of Economics

5 Assistant Professor, Department of Economics, Al-Zahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Reducing greenhouse gas emissions is one of the most important goals of world’s energy and environmental policies. Even though fossil fuels are one of the most important factors in creating pollution, their role in the structure of production and economic growth cannot be ignored. Nowadays, economists to measure the economic growth, not only the amount of production of goods and services, but also the structure of production of goods and services in terms of technical knowledge (level of technology) used in them considered. Accordingly, in recent decades, the index of economic complexity has been proposed which by calculating it the possibility of knowing the development of countries’ levels is provided. The purpose of this study is to investigate the effect of economic complexity index on greenhouse gas emissions in some oil exporting countries in the period from 1995 to 2019 using the panel smooth transition regression (PSTR) model. The results of the linearity test confirm the existence of a nonlinear relationship between the considered variables. Also, considering a transfer function with a threshold parameter that express a two-regime model is sufficient to specify the nonlinear relationship between the model variables. The slope parameter (transition speed) equal 3/1964. The test results indicate that in both regimes (first and second), the economic complexity index has a negative effect on the amount of greenhouse gas emissions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Complexity Index
  • Greenhouse Gases
  • Panel smooth transition regression models
  • Energy Consumption Structure