نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

فساد اداری و ریسک سیاسی از عوامل مهم تاثیر‌گذار بر اقتصاد کشورهاست که می تواند جنبه‌های مختلفی از زندگی مردم را تحت تاثیر خود قرار دهد. از سوی دیگر، یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی که نشانگر نحوه و شدت مصرف انرژی است و به عبارتی میزان انرژی بری در هر کشور را نشان می دهد، شدت انرژی می باشد. شدت انرژی شاخص بسیار مهمی است که توسط آن می توان به روند تغییر کارآیی مصرف انرژی در سال های مختلف پی برد. نظر به اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به بررسی اثر فساد اداری و ریسک سیاسی در کنار عوامل دیگر بر شدت انرژی کشورهای منتخب منطقۀ منا شامل: ایران، بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با استفاده از مدل داده های تابلویی و برای سال‌های 2003 تا 2019 پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که فساد اداری و ریسک سیاسی در کنار عواملی چون حکمرانی خوب، سرمایه گذاری های خارجی و شاخص توسعۀ انسانی از اهمیت به سزایی برخوردار است. از این رو ارتقای آموزش و آگاهی با کاهش فساد اداری و ریسک سیاسی می‌تواند اجرای بهتر برنامه‌های کارایی انرژی را به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Corruption and Political Risk on the Energy Intensity of Mena Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Adibian 1
  • Ali Emami Meibodi 2
  • hadi esmaeilpour moghadam 1

1 ferdowsi university of mashhad

2 Faculty of Economics,, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Corruption and political risk are important factors affecting the economies that can affect various aspects of people's lives. On the other hand, one of the important economic indicators that shows the intensity of energy consumption, and in other words, the amount of energy consumption in each country, is the energy intensity. Energy intensity is a crucial indicator by which we can understand the trend of changing energy efficiency in different years. Given the importance of this issue, the present study examines the effect of corruption and political risk along with other factors on the energy intensity of selected countries in the Mena region, including Iran, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Qatar, Saudi Arabia, and UAE using by panel data model for 2003 to 2019. The results show that corruption, political risk, and factors such as good governance, foreign investment, and human development are important. Therefore, improving education and awareness by reducing corruption and political risk can lead to better implementation of energy efficiency programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • political risk
  • energy intensity
  • Mena countries