نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری رشته مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی، گروه اقتصاد انرژی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه الگوی تولید بهینه نفت از میدان نفتی فروزان با استفاده از روش کنترل بهینه گرادیان کاهشی تعمیم‌یافته (GRG) در چارچوب قرارداد بیع متقابل در قالب یک سناریو و در چارچوب قرارداد مشارکت در تولید برحسب مقادیر مختلف نسبت مالی نفت فایده در قالب سه سناریو استخراج و با یکدیگر مقایسه می‌شوند. از مقایسه مسیر بهینه تولید نفت از میدان مذکور در چارچوب این دو قرارداد نتیجه گرفته می‌شود با افزایش نسبت نفت فایده و متعاقباً افزایش سهم پیمانکار (یا شرکت نفت خارجی) به‌عنوان طرف بهره‌بردار قرارداد مشارکت در تولید، سطح تولید سالانه و تولید انباشتی بهینه از میدان فروزان افزایش می‌یابد و با افزایش نسبت نامبرده از یک مقدار آستانهای، حتی بالاتر از سطح تولید سالانه و انباشتی بهینه قرارداد بیع متقابل قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Optimal Production Path of Buy Back and Production Sharing Contracts: A Case Study of Foruzan Oil Field

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shirijian 1
  • Ali Taherifard 2

1 Ph.D. in Management of International Oil and Gas Contracts, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

2 Faculty Member, Faculty of Islamic Knowledge and Economics, Department of Energy Economics, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this study, the optimum oil production pattern from the Frouzan oil field is extracted and compared using the generalized reduced gradient (GRG) optimal control method in the framework of Buy Back contract in the form of a scenario and the framework of the Production Sharing Contract in terms of different amounts of profit oil ratio in the three scenarios. Comparing the optimal route of oil production from the field in the framework of these two contracts, it is concluded that the annual production level and cumulative production will increase by increasing the ratio of profit oil and subsequently increasing the share of the contractor (or foreign oil company) as the operator of the production sharing contract. The optimum increases from the Forouzan field and by increasing the mentioned ratio from a threshold value, it is even higher than the level of annual production and optimal accumulation of the Buy-Back contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buy Back Contract
  • Production Sharing Contract
  • Optimal Production
  • Generalized Reduced Gradient
  • Ratio of profit oil
ابراهیمی، نصرالله و شیریجیان، محمد. (1393). قراردادهای بالادستی نفت و گاز نظام جمهوری اسلامی ایران و تبیین دلالت‌های قانونی و الزامات قراردادهای جدید»، مجله اقتصاد انرژی ایران، شماره 10.
حاتمی، علی و کریمیان، اسماعیل. (1393). حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری. انتشارات تیسا، چاپ اول، تهران
زهدی، مسعود. (1387). روش‌های مالی و حسابداری قراردادهای بیع متقابل (جلد اول). نویسندگان نیلوفر، تهران.
شیروی، عبدالحسین. ابراهیمی، سیدنصرالله و اصغریان، مجتبی. (1388). اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل . نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، شماره 41.
شیریجیان، محمد. (1395). تحلیل مقایسهای سرمایه‌گذاری و تولید بهینه نفت در قراردادهای بیع متقابل و مشارکت در تولید مبتنی بر مبانی فقهی و روش‌های بهینه‌سازی. رساله دکتری، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.
طاهری‌فرد، علی و سلیمی‌فر، مصطفی. (1393). بهینه‌سازی پویای فرآیند تولید نفت خام در یک مدل تصادفی و مقایسه آن با تولید نفت در چارچوب قراردادهای بیع متقابل: مطالعه موردی میدان درود. رساله دکتری، دانشگاه فردوسی، مشهد.
قربانی پاشاکلایی، وحید. محمدی، تیمور و خورسندی، مرتضی. (1394). الگوی بهره‌برداری بهینه از میادین نفتی با تأکید بر افزایش بازیافت نفت و در چارچوب مدل کنترل بهینه‌ ـ مطالعه موردی. رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
محمدی، تیمور و معتمدی، منیره. (1388). بهینه‌یابی پویای تولید نفت در ایران (مطالعه موردی میدان نفتی هفتگل با تأکید بر تولید صیانتی) . فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره 3، صفحات 265-235.
Bindeman, Kristen (1999). Production-Sharing Agreements: An Economic Analysis. Oxford Institute for Energy Studies, WPM 25.
Center for Global Energy Studies (1993). Oil Production Capacity in the Gulf. Volume 2.
Dehkordi M. and Rezaei Barmi, Meysam(2005).Advanced Numerical Methods: Gradient Methods In Optimization. University of Tehran, Faculty of Engineering School of Mechanical Engineering, Tehran.
Ebrahimi, N., Shirijian, M. (2014). Upstream Oil and Gas Contracts of the Islamic Republic of Iran and Explaining the Legal Implications and Requirements of the New Contracts", Journal of Iranian Energy Economics, No. 10.
EIA (2015). Annual Energy Outlook 2015 With Projections to 2040. U.S. Energy Information Administration.
Faluyi, F. and Arum, C. (2012). Design Optimization of Plate Girder Using Generalized Reduced Gradient and Constrained Artificial Bee Colony Algorithms. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, Vol. 2, Issue 7.
Gao, W. Hartley, P. R. and Sickles, R. C. (2009). Optimal dynamic production from a large oil field in Saudi Arabia. Empirical Economics, pp. 153-184.
Ghandi, A. and Lin, C.Y.C. (2012). Do Iran's buy-back service contracts lead to optimal production? The case of Soroosh and Nowrooz. Energy Policy, pp. 181-190.
Hatami, A., Karimian, I. (2014). Foreign Investment Rights in the Light of Investment Law and Contracts. Tisa c, edition 1, Tehran.
Ladson Leon, S. Fox Richard, L. and Ratner Margery, W. (1974). Nonlinear Optimization Using the Generalized Reduced Gradient Method. Numdam, Vol. 3, pp. 73-104.
Lee, Hong-Tau. Chen, Sheu-Hua. Kang, He-Yau. (2004). A Study of Generalized Reduced Gradient Method with Different Search Directions. National Chin-Yi Institute of Technology, Taichung, Taiwan.
Leighty, Wayne and Cynthia Lin, C. Y. (2012). Tax policy can change the production path: A model of optimal oil extraction in Alaska. Energy Policy, vol. 41, pp. 759-774.
Lin, C. Y. C. Meng, H. Ngai, T. Y. Oscherov, V. and Zhu, Y. H. (2009). Hotelling revisited: oil prices and endogenous technological progress. Natural Resources Research, 18 (1), pp. 29-38.
PetroIran (PEDCO). (2002). Master Development Plan (MDP) of Foroozan & Esfandiar Fildes. National Iranian Oil Company (NIOC).
Qurbani Pashaklai, V., Mohammadi, T., Khorsandi, M. (2014). Model of optimal Production of oil fields with an emphasis on increasing oil recovery and within the framework of the optimal control model-A case study of one of Iran's oil fields . doctoral dissertation, Allameh Tabataba'i University, [In Persian]
Shiravi, A. Ebrahimi, N., and Asgharian, M. (2009). Exploration and Development of Iran's oil Fields through Buy Back Contracts. Publication of the Center for International Legal Affairs of the Presidency, No. 41.
Shirijian, M. (2014). Comparative Analysis of Investment and Optimal Production of Oil in Buy Back and Production Sharing Contracts based on Jurisprudential Principles and Optimization Methods. doctoral dissertation, Imam Sadegh University.
Smith, James L. (2012). Modeling the Impact of Taxes on Petroleum Exploration and Development. International Monetary Fund, WP/12/278.
State Oil Company of the Azerbaijan Republic (1996). Agreement on the exploration development and production sharing for the Shah Deniz prospective arena in the Azarbaijan sector of the Caspian Sea. Azerbaijan.
Taherifard, A., Salimifar, M. (2013). Dynamic Optimization of the Crude Oil Production Process in a Stochastic Model and its Comparison with Oil Production in the Framework of Buy Back Contracts: Case Study of Oil Field of Dorud. doctoral dissertation, Ferdowsi University, Mashhad.
Zohdi, M. (2008). Financial and Accounting Methods of Buy Back Contracts. Authors of Nilofar Journal, Tehran        
.