نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

چکیده

گرم شدن فزاینده جهان نتیجه تجمع تدریجی گازهای گلخانه‌ای در محیط زندگی است. سیستم تولید انرژی به طور اعم و تولید برق به طور اخص یکی از عوامل موثر در تولید گازهای گلخانه‌ای است. بنابراین از یک طرف ملاحظات زیست‌محیطی و از طرف دیگر محدودیت منابع فسیلی تغییر سیستم تولید انرژی و جایگزینی سوخت‌های فسیلی را ضروری ساخته است. در این راستا استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر ازجمله انرژی برق‌آبی می‌تواند جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی باشد. این مقاله تأثیر مصرف انرژی برق‌آبی بر محیط‌زیست ایران را مورد مطالعه قرار داده است. در این چارچوب رابطه کوتاه مدت و بلندمدت مصرف انرژی برق‌آبی و شاخص‌های مختلف تخریب محیط‌زیست از جمله ردپای اکولوژیکی، ردپای کربن و انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در اقتصاد ایران در طول دوره 97-1359 برآورد شده است. برای این منظور از رویکرد خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل‌های تصریح شده بیانگر وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای لحاظ شده در این مدل‌ها بوده و نشان می‌دهد که در کوتاه مدت و بلند مدت، بین مصرف انرژی برق آبی و انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و رد پای کربن ارتباط منفی و معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر استفاده از انرژی برق ‌آبی در کوتاه‌مدت و بلندمدت منجر به کاهش ردپای کربن و انتشار گاز دی‌اکسید کربن می‌شود. همچنین انرژی برق‌آبی در کوتاه مدت بر ردپای اکولوژیکی هم مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of hydro-power energy consumption on carbon dioxide emissions, ecological footprint and carbon footprint in Iran

نویسندگان [English]

  • Esmaeel Safarzadeh 1
  • Ensieh Shad Ostanjin 2

1 Department of Economics/Alzahra Uni

2 MA in Economics, Faculty Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Increasing global warming is the result of the gradual accumulation of greenhouse gases in the living environment. In general energy production system and particulary electricity generation is one of the effective factors in the production of greenhouse gases. Therefore, on the one hand, environmental considerations and on the other hand, the limitation of fossil resources have made it necessary to change the energy production system and replace fossil fuels. In this regard, the use of renewable energy resources such as hydropower can be a good alternative to fossil fuels. This article has been studied the effect of hydropower consumption on Iran's environment. Hence article has estimated the short run and long run relationship between hydropower consumption and different measures of environmental degradation including ecological footprint, carbon footprint and CO2 emission in the Iranian economy during 1980-2018. For this purpose, the Autoregressive distributed lag (ARDL) approach has been used.

The estimation of the specified models indicates the existence of a long run relationship between the variables included in these models and show that in the short and long run, there is a significant negative relationship between hydropower consumption and carbon dioxide emissions and carbon footprints. In other words, the use of hydropower in the short and long run reduces the carbon footprint and emissions of carbon dioxide. Hydropower also affects the ecological footprint in the short run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydroelectricity Power
  • Ecological Footprint
  • Carbon Footprint
  • ARDL