نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

گرم شدن فزاینده جهان نتیجه تجمع تدریجی گازهای گلخانه‌ای در محیط زندگی است. سیستم تولید انرژی به طور اعم و تولید برق به طور اخص یکی از عوامل مؤثر در تولید گازهای گلخانه‌ای است. بنابراین از یک طرف ملاحظات زیست‌محیطی و از طرف دیگر محدودیت منابع فسیلی تغییر سیستم تولید انرژی و جایگزینی سوخت‌های فسیلی را ضروری ساخته است. در این راستا استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر ازجمله انرژی برق‌آبی می‌تواند جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی باشد. این مقاله تأثیر مصرف انرژی برق‌آبی بر محیط زیست ایران را مورد مطالعه قرار داده است. در این چارچوب رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت مصرف انرژی برق‌آبی و شاخص‌های مختلف تخریب محیط زیست ازجمله ردپای اکولوژیکی، ردپای کربن و انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در اقتصاد ایران در طول دوره 97-1359 برآورد شده است. برای این منظور از رویکرد خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل‌های تصریح شده بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای لحاظ شده در این مدل‌ها بوده و نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت و بلندمدت، بین مصرف انرژی برق آبی و انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و ردپای کربن ارتباط منفی و معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر استفاده از انرژی برق ‌آبی در کوتاه‌مدت و بلندمدت منجر به کاهش ردپای کربن و انتشار گاز دی‌اکسید کربن می‌شود. همچنین انرژی برق‌آبی در کوتاه‌مدت بر ردپای اکولوژیکی هم مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Hydro-Power Energy Consumption on Carbon Dioxide Emissions, Ecological Footprint, and Carbon Footprint in Iran

نویسندگان [English]

  • Esmaeel Safarzadeh 1
  • Ensieh Shad Ostanjin 2

1 Assistant Professor, Faculty of Social Sciences & Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Master of Economics, Faculty of Social Sciences & Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Increasing global warming is the result of the gradual accumulation of greenhouse gases in the living environment. Energy production systems in general and electricity production in particular is one of the effective factors in the production of greenhouse gases. Therefore, on the one hand, environmental considerations and on the other hand, the limitation of fossil resources have made it necessary to change the energy production system and replace fossil fuels. In this regard, the use of renewable energy resources such as hydropower can be a good alternative to fossil fuels. This article has studied the effect of hydropower consumption on Iran's environment. Hence article has estimated the short-run and long-run relationship between hydropower consumption and different measures of environmental degradation including ecological footprint, carbon footprint, and CO2 emission in the Iranian economy during 1980-2018. For this purpose, the Autoregressive distributed lag (ARDL) approach has been used. The estimation of the specified models indicates the existence of a long-run relationship between the variables included in these models and shows that in the short and long run, there is a significant negative relationship between hydropower consumption and carbon dioxide emissions, and carbon footprints. In other words, the use of hydropower in the short and long run reduces the carbon footprint and emissions of carbon dioxide. Hydropower also affects the ecological footprint in the short run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydroelectricity Power
  • Ecological Footprint
  • Carbon Footprint
  • ARDL
ابولقاسمی، مهناز، موسوی رینه، سیده مهسا و یوسفی، حسین. (1398). ردپای کربن و روش‌های محاسبه آن با تأکید بر تولید برق از منابع فسیلی و تجدیدپذیر. فصلنامه انرژی‌های تجدیدپذیر و نو، دوره 6، شماره 2، پیاپی 12، صفحات 41-31.
خان‌محمدی، احسان و مهروان، عباس. (1397). بررسی اثر استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی بر شاخص ردپای اکولوژیکی در محیط‌های روستایی (مطالعه موردی: روستای نجوبران استان کرمانشاه). مسکن و محیط روستا، بهار 98، شماره 165، صفحات 112-97.
درگاهی، حسن بهرامی و غلامی، مینا. (1390). عوامل مؤثر بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در اقتصادهای منتخب کشورهای صنعتی و کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و توصیه‌های سیاستی برای ایران: رویکرد داده‌های پانل. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، شماره 1، صفحات 99-73.
قزوینیان، محمدحسن، هژبر کیانی، کامبیز، دهقانی، علی، زندی، فاطمه و سعیدی، خلیل. (1397). مقایسه تطبیقی اثر شوک های مصرف کل انرژی بر انتشار دی‌اکسیدکربن و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب منا. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 33، صفحات 108-91.
محمدی، تیمور. (1390). خطای متداول در کاربرد مدل‌های سری زمانی: کاربرد نادرست مدل ARDL (مدل خودرگرسیونی و توزیع با وقفه)، پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره 16، شماره 47، صفحات 83-163.
معینی هادی‌زاده، جواد. (1400). مروری بر نیروگاه‌های برق‌آبی کوچک در ایران و جهان: ظرفیت‌های بالقوه و در حال بهره‌برداری، چالش‌ها و فرصت‌ها.  انرژی‌های تجدیدپذیر و نو، 8 (2)، صفحات 131-138.
ولایت‌زاده، محمد و دوازده امامی، سینا (1397). ارزیابی انتشار ردپای کربن و ارتباط آن با مصرف انرژی در میدان نفتی یادآوران استان خوزستان. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، بهار 1398، دوره 17، شماره اول، صفحات 60-47.
Abolqasmi, Mahnaz, Mousavi Reineh, Seyedeh Mehsa, Yousefi, Hossein (2018). Carbon footprint and its calculation methods with emphasis on electricity production from fossil and renewable sources, Journal of Renewable and New Energy, V. 6, N. 2, Series 12, pp. 31-41. [in Persian]
 Adebola Solarin, Sakiru, Al-Mulali, Usama, Ozturk, Ilhan (2017). Validating the environmental Kuznets curve hypothesis in India and China: The role of hydroelectricity consumptionRenewable and Sustainable Energy Reviews, Elsevier, vol. 80(C), pp. 1578-1587.
Bello, Mufutau Opeyemi, Solarin, Sakiru Adebola, Yen, Yuen Yee (2018). The impact of electricity consumption on CO2 emission, carbon footprint, water footprint and ecological footprint: The role of hydropower in an emerging economy, Journal of Environmental Management, Volume 219, pp. 218-230.
Dargahi, Hassan, Bahrami Gholami, Mina (2011). Factors affecting greenhouse gas emissions in selected economies of industrialized and oil exporting countries (OPEC) and policy implications for Iran: A panel data approach, Journal of Iranian Energy Economics, No. 1, pp. 73-99. [in Persian]
Dietz, T and EA Rosa (1997), “Effects of Population and Affluence on CO2 Emissions”, National Acad Sciences 94: 175-179.
Dogan E, Ulucak R, Kocak E, Isik C. (2020). The use of ecological footprint in estimating the Environmental Kuznets Curve hypothesis for BRICST by considering cross-section dependence and heterogeneity, Science of The Total Environment, V 723, PP. Article 138063.
Ferreira, J.H.I., Camacho, J. R., Malagoli, J.A., et al. (2016). Assessment of the potential of small hydropower development in Brazil, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 56, pp. 380-387.
Franco, Sainu, Mandla, Venkata Ravibabu, Rao, K. Ram Mohan (2017). Urbanization, energy consumption and emissions in the Indian context A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 71,
pp. 898-907.
Khan Mohammadi, Ehsan; Mehrovan, Abbas (2017). Investigating the effect of using renewable energy resources on the ecological footprint index in rural environments (case study: Najobaran village, Kermanshah province), Housing and Rural Environment, No. 165, pp. 97-112. [in Persian]
Kongbuamai, N., Bui, Q. & Nimsai, S. (2021). The effects of renewable and nonrenewable energy consumption on the ecological footprint: the role of environmental policy in BRICS countries, Environmental Science and Pollution Research, V 28, pp. 27885-27899.
Mohammadi, T. (2011). Misconceptions in Application of Time series Models: The Abuse of ARDL Model. Iranian Journal of Economic Research, 47, 163-183. [in Persian]
Moini Hadizadeh, Javad. (2021). A review of small hydropower plants in Iran and the world: potential and operating capacities, challenges and opportunities, Journal of Renewable and New Energy, 8 (2), pp. 131-138. [in Persian]
Nathaniel S., Khan S. A. R. (2020). The nexus between urbanization, renewable energy, trade, and ecological footprint in ASEAN countries, J. Cleaner Prod., 272 (2020), pp. 1-9.
Qazvinian, Mohammad Hassan, Hejabr Kiani, Kambiz, Dehghani, Ali, Zandi, Fatemeh, Saeedi, Khalil (2017). A comparative comparison of the effect of total energy consumption shocks on carbon dioxide emissions and economic growth in Iran and selected MENA countries, Journal of Economic Growth and Development Research, V. 9, N. 33, pp. 108-91. [In Persian]
Velayatzadeh, Mohammad; Davazdah Imami, Sinai (2017). Evaluation of carbon footprint emission and its relationship with energy consumption in Yadavaran oil field of Khuzestan province. Journal of Health School and Health Research Institute, V. 17, N. 1, pp. 47-60. [in Persian]
Wang, Yuan, Chen, Lili, Kubota, Jumpei (2016). The relationship between urbanization, energy use and carbon emissions: evidence from a panel of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) countries, Journal of Cleaner Production, Volume 112, Part 2, pp. 1368-1374. oduction, Vol. 112, Part 2, pp. 1368-1374.[1]