نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

3 گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده:

مقررات‌گذاری انگیزشی شرکت‌های توزیع برق می‌تواند منجر به کاهش بیش از حد هزینه‌‌های نگهداری و سرمایه‌گذاری ناکافی در شرکت‌های مزبور گردد. به منظور چیره شدن بر این انگیزه‌های گمراه‌کننده، توجه به جنبه کیفی خدمات این شرکت‌ها در مدل‌های بنچمارکینگ اهمیت یافته است. از همین روی، وارد نمودن متغیر کیفیت خدمات در تحلیل‌های کارایی شرکت‌های توزیع برق مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر، به منظور تصحیح کارایی شرکت‌های توزیع برق ایران، از هزینه اتلاف انرژی شبکه به عنوان متغیر تقریبی کیفیت خدمات استفاده گردیده است. برآورد کارایی شرکت‌های مزبور با استفاده از روش تابع فاصله نهاده طی دوره زمانی 1396-1390 نشان می‌دهد که وارد نمودن هزینه اتلاف انرژی شبکه در مدل بنچمارکینگ، کارایی فنی اکثریت این شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به نحوی که میانگین کارایی شرکت‌های کوچک و متوسط کاهش می‌یابد، در حالی که میانگین کارایی شرکت‌های بزرگ تغییر چندانی نمی‌کند. بدین ترتیب، کیفیت خدمات بایستی همواره به عنوان بخش مهمی از نظام مقررات‌گذاری انگیزشی شرکت‌های توزیع برق ایران مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Quality of Services and Efficiency: Evidence from Iranian Electricity Distribution Companies

نویسندگان [English]

  • Mohsen Pourebadollahan Covich 1
  • Elham Nobahar 2
  • Sakineh Sojoodi 3
  • Reza Khalafi 2

1 University of Tabriz

2 Department of Economic Development and Planning, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz

3 Department of Economic Sciences, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz

چکیده [English]

Abstract:

Incentive regulation of electricity distribution companies can lead to excessive reduction of maintenance costs and insufficient investment in these companies. In order to overcome these misleading incentives, attention to the quality aspect of services in these companies has become important in benchmarking models. Therefore, incorporating the variable of quality of services in the efficiency analysis of electricity distribution companies has been noticed. In this paper, in order to correct the efficiency of Iranian electricity distribution companies, the cost of network energy loss has been used as an approximate for quality of services. Efficiency estimation of mentioned companies using the input distance function method during the period of 2011-2017 shows that the inclusion of the cost of network energy loss in the benchmarking model affects the technical efficiency of most of companies. It is such that the average efficiency of small and medium-sized companies decrease, while the average efficiency of large companies does not change significantly. Therefore, the quality of services should always be considered as an important part of the incentive regulation system of Iranian electricity distribution companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Services
  • Efficiency
  • Input Distance Function
  • Electricity Distribution Companies
  • Iran