نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصادسیاسی و سیاستگذاری عمومی، دانشگاه علامه‌ طباطبائی، تهران، ایران.

2 کارشناسی‌ارشد اقتصاد محیط‌زیست، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

شناسایی آثار دائمی یا موقتی شوک‌های وارد بر محیط‌زیست یکی از ملاحظات مهم در بحث سیاست‌گذاری است. هدف این پژوهش بررسی ماندگاری شوک‌ها بر تخریب محیط‌زیست در 33 کشور صادرکننده‌ی نفت با استفاده از آزمون ریشه‌واحد پانل است. برای این منظور از آزمون پانل بهمنی اسکویی و همکاران (2014) با شکست‌های تیز و هموار و آزمون مانایی تک متغیره پانل کاریون سیلوستر و همکاران (2005) با شکست‌های تیز و هموار برای دوره‌ی زمانی 2017-1961 استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که شوک‌های وارد بر ردپای بوم‌شناختی به عنوان شاخص تخریب محیط‌زیست در کشورهای منتخب صادرکننده‌ی نفت آثار موقتی دارند. به عبارت دیگر، ردپای بوم‌شناختی تحت دو فرض واریانس بلندمدت همگن و واریانس بلندمدت ناهمگن رفتار بازگشت به میانگین دارد. نتایج آزمون تک متغیره نیز نشان می‌دهند که مانایی ردپای بوم‌شناختی در سطح معنی‌داری 10% برای همه‌ی کشورهای صادرکننده‌ی نفت به جز کشورهای کانادا، جمهوری کنگو، مصر، ایران و اندونزی تأیید می‌شود. در نتیجه سیاست‌های مربوط به کاهش اندازه ردپای بوم‌شناختی در بلندمدت در کشورهای کانادا، جمهوری کنگو، مصر، ایران و اندونزی تأثیر دائمی خواهند داشت؛ به عبارت دیگر، مداخله‌ی دولت در جهت وضع سیاست‌هایی که منجر به کاهش ردپای بوم‌شناختی می‌شوند، مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The persistence of shocks on environmental degradation in oil-exporting countries: implications for environmental policymaking

نویسندگان [English]

  • Arian Daneshmand 1
  • Mojgan Rostamirad 2

1 Assistant Professor, Department of Political Economy and Public Policy, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

2 M.Sc. in Environmental Economics, Energy, Agricultural and Environmental Economics Dept., Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The objective of this study is to investigate policy shocks to ecological footprints of 33 oil-exporting countries for the period 1961-2017. For this purpose, we apply the panel stationarity tests with both sharp and smooth breaks developed by Bahmani-Oskooee et al. (2014) and Carrion-i-Silvestre et al. (2005) to test the persistence of shocks on environmental degradation. The overall results suggest that shocks to the ecological footprint as an indicator of environmental degradation in oil-exporting countries have temporary effects. In other words, the ecological footprint under the two assumptions of long-term homogeneous variance and long-term heterogeneous variance has a mean-reverting behavior. The results of the univariate test also reveal that the ecological footprint is stationary at 10% significance level for all oil-exporting countries except Canada, Congo, Egypt, Indonesia, and Iran. This implies that policymakers should design effective long-run policies to reduce the ecological footprint in these countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stationarity
  • Shock
  • Environmental degradation
  • Panel unit root test
  • Oil-exporting countries