نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد- دانشگاه الزهراء (س)

2 دانشگاه الزهرا (س)، عضو هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد

3 استادیار گروه آموزشی اقتصاد

4 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا

چکیده

رشد و بقای یک شرکت در پی اخذ تصمیم‌های سرمایه‌گذاری مناسب و اصولی است. این در حالی است که یک شرکت همواره در یک محیط غیرقابل پیش‌بینی و تحت تاثیر شوک‌های مختلف به فعالیت خود ادامه می‌دهد؛ که این امر باعث ایجاد یک شرایط نااطمینان می‌شود. در این راستا، این موضوع سبب ایجاد یک رابطه دو طرفه میان سرمایه‌گذاری و عدم‌اطمینان شده است. از این‌رو، این مطالعه به بررسی ارتباط میان سرمایه‌گذاری و عدم‌اطمینان در صنعت نفت ایران طی دوره 1390 الی 1398 برای 32 شرکت بورسی فعال در حوزه نفتی پرداخته است. در این راستا، ابتدا با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری با لحاط ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته ابتدا شوک‌های ساختاری بازار نفت استخراج شده سپس با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته مدل سرمایه‌گذاری q توبین برآورده شده است. یافته ها نشان می دهد که شوک ناشی از تقاضای جهانی ( )، شوک ناشی از بازار سهام جهانی( ) بر نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت تاثیر منفی و معنادار دارند. نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت از مقدار خودش با تاخیر یکساله اثر منفی می پذیرد که به لحاظ آماری هم معنی دار است. شوک ناشی از عرضه نفت( ) و شوک ناشی از قیمت نفت( ) بر نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارند. نسبت ارزش بازاری به ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The relationship between investment and uncertainty in listed companies active in the Iranian oil industry

نویسندگان [English]

  • jalal Dehnavi 1
  • Mir Hossein Mousavi 2
  • Musa Khoshkalam Khosroshahi 3
  • Lana Eivazy 4

1 دانشگاه الزهراء (س)

2 Department of economics, faculty of social science and economics, Al-Zahra university

3 Assistant Professor of Economics Alzahra University

4 Department of Economics, Alzahra University

چکیده [English]

The growth and survival of a company seeks to obtain through appropriate and principled investment decisions. This is while a company always operates in an unpredictable environment and under the influence of various shocks; this creates an uncertain situation. In this regard, this issue has created a two-way relationship between investment and uncertainty. Therefore, this study examines the relationship between investment and uncertainty in the Iranian oil industry during the period 2010 to 2019 for 32 listed companies active in the oil industry. In this regard, using the vector autoregression approach with generalized autoregression conditional variance heterogeneity moment, first the structural shocks of the oil market are extracted and then using the generalized moments approach of the Tobin q investment model is estimated. Findings show that the shock caused by global demand ( ), the shock caused by the global stock market ( ) have a negative and significant effect on the ratio of gross investment to corporate capital stock. The ratio of gross investment to the company's capital stock has a negative effect on its amount with a one-year delay, which is also statistically significant. Oil supply shock ( ) and oil price shock ( ) have a positive and significant effect on the ratio of gross investment to the company's capital stock. The ratio of market value to replacement value of company assets has a positive and significant effect on the ratio of gross investment to capital stock.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil industry
  • investment
  • uncertainty