نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تحصیلات تکمیلی پیام نور

2 دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور تهران

4 دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله به بررسی تأثیرات اقتصادی جهانی شوک ‌عرضه نفت، پاسخ تولید ناخالص داخلی ایران به تکانه‌های عرضه نفت مختص کشورهای اصلی صادرکننده نفت و مقایسه آسیب‌پذیری کشورها در پاسخ به تکانه نفتی پرداخته شده است.پژوهش حاضر یک الگوی خودبازگشت برداری جهانی نفتی (GVAR-Oil) برای دوره

1979 Q2-2019 Q4 برآورد می کند که 27 کشور/منطقه را شامل می‌شود. نتایج حاصل از شوک مثبت عرضه نفت آمریکا، افزایش واقعی تولید ناخالص داخلی دراقتصادهای واردکننده‌ی نفت در هر دو بازار پیشرفته و نوظهور، کاهش تورم در بیشتر کشورها و افزایش قیمت سهام در سراسر جهان می باشد. به طور خاص شوک عرضه نفت مختص ایران تاثیر ناچیزی بر اقتصاد جهانی داشته است که این امر عمدتا به دلیل افزایش در تولید نفت عربستان سعودی می باشد. در مقابل شوک منفی عرضه نفت در عربستان سعودی منجر به افزایش فوری و دائمی در قیمتهای نفت شده است. نتایج بررسی آسیب پذیری کشورها بیانگراین است که آسیب پذیری اقتصاد نسبت به تکانه عرضه نفتی منفی در عربستان سعودی و ایران بیشتر از اندونزی و نروژ می باشد. مطالعه نشان می‌دهد که شوک منفی عرضه نفت مختص عربستان برتولید ناخالص داخلی ایران تأثیری متفاوت ازسایر صادرکنندگان عمده نفت را به دنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Response Of Global Macroeconomy To Oil Shocks And Comparison Of Selected Countries' Vulnerabilities: GVAR Approach

نویسندگان [English]

  • ELHAM GHOLAMPOUR 1
  • Teymour Mohamadi 2
  • Asghar Abolhasani Hastiani 3
  • Mohsen Mehrara 4

1 Ph.D Candidate, Department of Economics, Payame Noor University

2 Associate Professor in Economics at Allameh Tabataba'i University

3 Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics, Payame Noor University

4 Faculty of Economics, University of Tehran

چکیده [English]

The extant study was conducted to examine the economic effects of an oil supply shock, assess the response of Iran's GDP to the oil-exporting countries-specific oil supply shocks, and oil-based Global Vector Autoregression Model (GVAR-Oil) throughout 1976Q2-2016Q4 covering 27 country-region cases. The consequences caused by the positive oil supply shock of the USA included an actual increase in GDP of oil-importing countries in both developed and emerging markets, inflation decline in most countries, and rising stock price worldwide. In particular, Iran-specific oil-supply shock had a minor impact on the global economy because of the increase in the oil production rate of Saudi Arabia. In contrast, a negative shock to the oil supply in Saudi Arabia led to an instant and permanent rise in oil prices. According to countries' vulnerability findings, the economies of Saudi Arabia and Iran were more influenced by negative oil supply shock compared to Indonesia and Norway. The present study indicated that Saudi Arabia-specific negative oil supply shock had a different effect than other major oil-exporting countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Country-specific oil supply shocks
  • identification of shocks
  • global economey
  • Global VAR (GVAR).financial market