نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، ص. پ. 19395-4697، تهران، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله به بررسی تأثیرات اقتصادی جهانی شوک ‌عرضه نفت، پاسخ تولید ناخالص داخلی ایران به تکانه‌های عرضه نفت مختص کشورهای اصلی صادرکننده نفت و مقایسه آسیب‌پذیری کشورها در پاسخ به تکانه نفتی پرداخته شده است. پژوهش حاضر یک رهیافت خودبازگشت برداری جهانی نفتی (GVAR-Oil) برای بازة فصل دوم 1979 تا فصل چهارم 2019 برآورد می‌کند که 27 کشور یا منطقه را شامل می‌شود. نتایج حاصل از شوک مثبت عرضه نفت آمریکا، افزایش واقعی تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای واردکنندة نفت در هر دو بازار پیشرفته و نوظهور، کاهش تورم در بیشتر کشورها و افزایش قیمت سهام در سراسر جهان می‌باشد. به طور خاص شوک عرضه نفت مختص ایران تأثیر ناچیزی بر اقتصاد جهانی داشته است که این امر عمدتاً به دلیل افزایش در تولید نفت عربستان سعودی می‌باشد. در مقابل، شوک منفی عرضه نفت در عربستان سعودی منجر به افزایش فوری و دائمی در قیمت‌های نفت شده است. نتایج بررسی آسیب‌پذیری کشورها بیانگر این است که آسیب‌پذیری اقتصاد نسبت به تکانه عرضه نفتی منفی در عربستان سعودی و ایران بیشتر از اندونزی و نروژ می‌باشد. مطالعه نشان می‌دهد که شوک منفی عرضه نفت مختص عربستان برتولید ناخالص داخلی ایران تأثیری متفاوت از سایر صادرکنندگان عمده نفت را به دنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Response of Global Macroeconomy to Oil Shocks and Comparison of Selected Countries' Vulnerabilities: GVAR Approach

نویسندگان [English]

  • ELHAM GHOLAMPOUR 1
  • Teymour Mohamadi 2
  • Asghar Abolhasani Hastiani 3
  • Mohsen Mehrara 4

1 Ph.D. Candidate, Department of Economics, Payame Noor University.Tehran.Iran

2 Associate Professor of Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics, Payame Noor University.Tehran.Iran

4 Professor of Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The extant study was conducted to examine the economic effects of an oil supply shock, assess the response of Iran's GDP[1] to oil supply shocks specific to the main oil exporting countries, and oil-based Global Vector Autoregression Model (GVAR-Oil) throughout 1976Q2-2016Q4 covering 27 country-region cases. The consequences caused by the positive oil supply shock of the USA included an actual increase in the GDP of oil-importing countries in both developed and emerging markets, an inflation decline in most countries, and rising stock prices worldwide. In particular, Iran-specific oil-supply shock had a minor impact on the global economy because of the increase in the oil production rate of Saudi Arabia. In contrast, a negative shock to the oil supply in Saudi Arabia led to an instant and permanent rise in oil prices. According to countries' vulnerability findings, the economies of Saudi Arabia and Iran were more influenced by negative oil supply shocks compared to Indonesia and Norway. The present study indicated that Saudi Arabia-specific negative oil supply shock had a different effect than other major oil-exporting countries.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Country-Specific Oil Supply Shocks
  • Identification of shocks
  • Global economy
  • Global VAR (GVAR)
  • Financial market
ابریشمی، حمید؛ مهرآرا، محسن؛ غنیمی‌فرد، حجت‌اله و کشاورزیان، مریم. (1387). اثر نواسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای OECD به وسیله تصریح غیر خطی قیمت نفت، دانش و توسعه، دوره 15، شماره 22.
امام‌وردی، قدرت‌اله و جعفری، سیده محبوبه. (1398). اثر بحران‌های مالی بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای مالی توسعه‌یافته و ایران. فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 13، شماره 47.
امانی، مسعود. شهبازی، کیومرث و محسنی زنوزی، سید جمال‌الدین. (1399). رویکرد رگرسیون چندک در بررسی تأثیر شوک‌های قیمت نفت بر نرخ ارز کشورهای منتخب عضو اوپک. فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی، دوره 5، شماره 4.
بخشی، لطفعلی؛ بهرامی، جاوید و موسوی، فرزانه. (1391). بررسی مقایسه‌ای اثرات کلان شوک‌های نفتی قبل و بعد از نیمه دهه 80 : مورد کشورهای صادرکننده نفتی. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره 1، شماره 4.
حسینی‌نسب، ابراهیم و میر‌کاظمی‌مود، منا. (1388). اثر تکانه‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت. اقتصاد مالی، دوره 3، شماره 7.
شاکری، عباس؛ محمدی، تیمور و نجفی، حامد. (1395). مبانی نظری و محاسبه شاخص آسیب‌پذیری نفت برای کشورهای صادرکننده نفت (مطالعه موردی ایران). اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی)، دوره 5، شماره 19.
محمدی‌پور، علی؛ سلمان‌پور زنوز، علی و فخر حسینی، سید فخرالدین. (1400). بررسی تأثیر شوک‌های قیمتی انرژی بر اقتصاد نفت محور ایران در قالب متد مدلسازی نئوکینزی و استفاده از معادلات تعادل عمومی پویای تصادفی. اقتصاد مالی، دوره 15، شماره 4.
مهر‌آرا، محسن و نیکی‌اسکویی، کامران. (1385). تکانه‌های نفتی و اثرات پویای آن بر متغیرهای کلان اقتصادی. پژوهشنامه بازرگانی، دوره 10، شماره40.
Amundsen, E. S., and Schöb, R. (1999). Environmental taxes on exhaustible resources. European Journal of Political Economy. 15(2), 311-329.
Antweiler، W. and D. Trefler. (2002). Increasing returns and all that: a view from trade. The American Economic Review, 92(1), 93-119.
Arkolakis، C.، A. Costinot، and A. Rodriguez-Clare. (2012). New trade models, same old gains? American Economic Review, 102(1), 94-130.
Azomahou, T. T., Ndung’u, N., and Ouedraogo, M. (2021). Coping with a dual shock: The economic effects of COVID-19 and oil price crises on African economies. Resources Policy, Vol.72, 102093.
Baumeister, C. and Peersman, G. (2013). Time-varying effects of oil supply shocks on the US economy. American Economic Journal: Macroeconomics, 5 (4), pp. 1-28.
Cashin, P. Mohaddes, K. and Raissi, M (2014). The differential effects of oil demand and supply shocks on the global economy. Energy Economics, Vol.44, pp.113-134.
Cheung, C. (2009). Are commodity prices useful leading indicators of inflation?. (No. 2009-5). Bank of Canada.
Cheung, Y.-W. and Ng, L. K. (1998). International evidence on the stock market and aggregate economic activity. Journal of empirical finance, 5(3), pp.281-296.
Chudik, A. and M. Fratzscher (2011). Identifying the Global Transmission of the 2007-2009 Financial Crisis in a GVAR Model. European Economic Review 55(3): 325-339.
Chudik, A. and Pesaran, M. H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling. Journal of Economic Surveys, 30(1), pp.165-197.
Dees, S. Mauro, F. d. Pesaran, M. H. and Smith, L. V. (2007). Exploring the international linkages of the euro area: a global VAR analysis. Journal of applied Econometrics, 22(1), pp.1-38
Delpachitra, S., Hou, K., & Cottrell, S. (2020). The impact of oil price shocks in the Canadian economy: A structural investigation on an oil-exporting economy. Energy Economics, Vol.91, 104846.
Di Mauro, F., and Pesaran, M. H. (2013). The GVAR handbook: Structure and applications of a macro model of the global economy for policy analysis: OUP Oxford.
Duma, N. (2008). Pass-through of external shocks to inflation in Sri Lanka. International Monetary Fund (IMF) - Asia and Pacific Department. No. 08/78.
Dutta, A. Das, D. Jana, R. and Vo, X. V. (2020). COVID-19 and oil market crash: Revisiting the safe haven property of gold and Bitcoin. Resources Policy, Vol.61.
Galesi, A. and Lombardi, M. J. (2013). External shocks and international inflation linkages. The GVAR analysis. Working papers series. No 1062.
Hansen, B. E. (1992). Efficient estimation and testing of cointegrating vectors in the presence of deterministic trends. Journal of Econometrics, 53(1-3), pp. 87-127.
Harbo, I. Johansen, S. Nielsen, B. and Rahbek, A. (1998). Asymptotic inference on cointegrating rank in partial systems. Journal of Business and Economic Statistics, 16(4), pp. 388-399.
Johansen, S. (1992). Cointegration in partial systems and the efficiency of single-equation analysis. Journal of Econometrics, 52(3), pp.389-402.
Kilian, L. (2008). A comparison of the effects of exogenous oil supply shocks on output and inflation in the G7 countries. Journal of the European Economic Association, 6(1), pp.87-121.
MacKinnon, J. G. (2010). Critical values for cointegration tests. Queen's Economics Department Working Paper. No. 1227.
Mohaddes, K. and Pesaran, M. H. (2016). Country-specific oil supply shocks and the global economy: A counterfactual analysis. Energy Economics, 59, pp.382-399.
Mohaddes, K. and Raissi, M. (2018). Compilation, Revision and Updating of the Global VAR (GVAR) Database, 1979Q2-2019Q4. Working Paper, (IMF).
Mohaddes, K., & Pesaran, M. H. (2013). One hundred years of oil income and the Iranian economy: A curse or a blessing? In Iran and the Global Economy. Routledge, pp. 28-61.
Nyblom, J. (1989). Testing for the constancy of parameters over time. Journal of the American statistical Association, 84(405), pp.223-230.
Osorio, C. and Unsal, D. F. (2013). Inflation dynamics in Asia: Causes, changes, and spillovers from China. Journal of Asian Economics, 24, pp.26-40.
Park, J. and Ratti, R. A. (2008). Oil price shocks and stock markets in the US and 13 European countries. Energy Economics, 30(5), pp.2587-2608.
Pesaran, M. H., Shin, Y. and Smith, R. J. (2000). Structural analysis of vector error correction models with exogenous I (1) variables. Journal of Econometrics, 97(2), pp.297-343.
Pesaran, M. H., Weiner, S. M., & Schuermann, T. (2001). Modelling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconomic model. Department of Applied Economics, University of Cambridge.
Ploberger, W. and Krämer, W. (1992). The CUSUM test with OLS residuals. Econometrica: Journal of the Econometric Society, Vol. 60, No. 2. pp.271-285.
Quandt, R. E. (1960). Tests of the hypothesis that a linear regression system obeys two separate regimes. Journal of the American statistical Association, 55(290), pp.324-330.
Sadorsky, P. (1999). Oil price shocks and stock market activity. Energy Economics, 21(5), pp.449-469.
Salehi Esfahani, H. Mohaddes, K. and Pesaran, M. H. (2014). An empirical growth model for major oil exporters. Journal of applied Econometrics, 29(1), pp.1-29.
Smith, L. and Galesi, A. (2014). GVAR Toolbox 2.0., University of Cambridge: Judge Business School.