نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه رازی

2 عضو هیئت علمی / دانشگاه رازی

چکیده

این پژوهش به بررسی همبستگی و رابطه علی بین مصرف حامل های انرژی و تولید ناخالص استان‌های ایران با استفاده از روش موجک با داده‌های پانل و آزمون علیت دومیترسکو- هرلین در بازه‌ی زمانی (1396-1367) می پردازد. از نتایج تجزیه و تحلیل همبستگی مشاهده می شود که الگوی همبستگی بین مصرف انرژی و تولید ناخالص استانی در حامل‌های مختلف انرژی متفاوت می‌باشد. الگوی همبستگی بین گازطبیعی, بنزین ، نفت سفید و برق با تولید ناخالص استانی در همه‌ی سطوح شدت انرژی قوی می‌باشد. همبستگی نفت کوره و تولید ناخالص استانی در بلند مدت برای تمامی استان‌ها ضعیف گزارش می‌شود. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت استان‌هایی که شدت مصرف انرژی در آن‌ها بالا است، مصرف بنزین، نفت کوره و کل حامل های انرژی، تولید ناخالص داخلی را به دنبال داشته‌اند. در شدت بالا ، مصرف نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز طبیعی، در شدت متوسط، همه‌ی حامل‌های انرژی و در شدت پایین تنها مصرف نفت سفید، بنزین و نفت کوره منجر به تولید ناخالص داخلی شده‌اند. در استان‌های با شدت مصرف انرژی خیلی پایین، مصرف حامل های انرژی تولید ناخالص داخلی را به دنبال نداشته است؛ اما در بازه‌ی زمانی میان مدت و بلند مدت فرضیه ی بازخورد اثبات می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

‌Examination of Relationship Between Energy Consumption and Iran’s Provinces Gross Product Using Wavelet Analysis with Panel Data

نویسندگان [English]

  • Maryam Mohammadi 1
  • Shahram Fattahi 2
  • Kiomars Sohaili 2

1 M.A. in Economics/Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Member of Academic staff /Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

This study examines the correlation and causal relationship between energy carriers' consumption and Iran’s provinces gross product for the period 1988-2017 using wavelet analysis with panel data and Dumitrescu-Hurlin causality test. The results of correlation analysis show that the correlation pattern between energy consumption and GDP, in different energy carriers, is different. The correlation between natural gas, gasoline, kerosene and electricity with GDP is strong at all energy intensity levels. The correlation between furnace oil and GDP is reported to be low and weak for all provinces in the long run. Furthermore, the findings show that in provinces with high energy consumption intensity, consumption of gasoline, fuel oil and total energy have led to GDP in the short run. In high intensity case, consumption of kerosene, gas oil, fuel oil and natural gas, in medium intensity all types of energy and in low intensity, consumption of kerosene, furnace oil and gasoline have lead to GDP. In provinces with very low energy consumption, energy carriers' consumption have not led to GDP while in the medium and long term, the feedback hypothesis is proven.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Consumption
  • GDP
  • Wavelet
  • Analysis
  • Dumitrescu-hurlin causality