نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه رازی ،کرمانشاه، ایران

2 دانشیارگروه اقتصاد، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی همبستگی و رابطه علّیبین مصرف حامل‌های انرژی و تولید ناخالص استان‌های ایران با استفاده از روش موجک با داده‌های پانل و آزمون علّیت دومیترشو ـ هرلین در بازه زمانی (1396-1367) می‌پردازد. از نتایج تجزیه و تحلیل همبستگی مشاهده می‌شود که الگوی همبستگی بین مصرف انرژی و تولید ناخالص استانی در حامل‌های مختلف انرژی متفاوت می‌باشد. الگوی همبستگی قوی بین گاز طبیعی، بنزین، نفت سفید و برق با تولید ناخالص استانی در همه سطوح شدت انرژی وجود دارد. همبستگی نفت کوره و تولید ناخالص استانی در بلندمدت برای تمامی استان‌ها ضعیف گزارش می‌شود. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت استان‌هایی که شدت مصرف انرژی در آن‌ها بالا است، مصرف بنزین، نفت کوره و کل حامل‌های انرژی، تولید ناخالص داخلی را به دنبال داشته‌اند. در شدت بالا، مصرف نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز طبیعی، در شدت متوسط، همه حامل‌های انرژی و در شدت پایین تنها مصرف نفت سفید، بنزین و نفت کوره منجر به تولید ناخالص داخلی شده‌اند. در استان‌های با شدت مصرف انرژی خیلی پایین، مصرف حامل‌های انرژی تولید ناخالص داخلی را به دنبال نداشته است؛ اما در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت فرضیه بازخورد اثبات می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examination of Relationship between Energy Consumption and Iran’s Provinces Gross Product Using Wavelet Analysis with Panel Data

نویسندگان [English]

  • Maryam Mohammadi 1
  • Shahram Fattahi 2
  • Kiomars Sohaili 2

1 M.A. in Economics, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Associate Professor of Economics, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

This study examines the correlation and causal relationship between energy carriers' consumption and Iran’s provinces' gross product for the period 1988-2017 using wavelet analysis with panel data and the Dumitrescu-Hurlin causality test. The results of correlation analysis show that the correlation pattern between energy consumption and GDP, in different energy carriers, is different. The correlation between natural gas, gasoline, kerosene, and electricity with GDP is strong at all energy intensity levels. The correlation between furnace oil and GDP is reported to be low and weak for all provinces in the long run. Furthermore, the findings show that in provinces with high energy consumption intensity, consumption of gasoline, fuel oil and total energy have led to GDP in the short run. In high-intensity cases, consumption of kerosene, gas oil, fuel oil and natural gas, in medium intensity all types of energy, and in low intensity, consumption of kerosene, furnace oil and gasoline have led to GDP. In provinces with very low energy consumption, energy carriers' consumption has not led to GDP while in the medium and long term, the feedback hypothesis is proven

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Consumption
  • GDP
  • Wavelet
  • Analysis
  • Dumitrescu-hurlin causality
حسنی صدرآبادی، محمدحسین و عمادالاسلام، هدیه و کاشمری، علی. (1385). بررسی رابطه علی مصرف انرژی، اشتغال و تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های 1384-1350. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، دوره 7، شماره 24، صفحات 58-31.
محمدی، تیمور و ناظمان، حمید و نصرتیان‌نسب، محسن. (1391). رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران (تحلیل از مدل‌های علّیت خطی و غیر خطی). فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، سال دوم، شماره5، زمستان ،صفحات 170-153.
مرکز آمار ایران، حساب‌های منطقه‌ای.
مرکز آمار ایران، سالنامه‌های آماری استان‌ها.
میزیتی، میشل و میزیتی، ایو و اپنهایم، ژرژ و میشل پوژی، ژان. (2016). موجک‌ها و کاربردهای آن. ترجمه امین غفاری، مینا و ابوالحسنی، علی. مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
وزارت نیرو، معاونت انرژی، ترازنامه انرژی، سال‌های 1367 تا 1396
Aslan. A. and Apergis N. and Yildirim S. (2014). Causality between energy consumption and GDP in the U.S.: Evidence from wavelet analysis. Front Energy, Vol. 8(1), pp.1-8. https://doi.org/10.1007/s11708-013-0290-6. ISSN 20951701
Chakamera, C. and Alagidede, P. (2018). The nexus between infrastructure (quantity and quality) and economic growth in Sub Saharan Africa. International Review of Applied Economics, Vol.32 (5), pp.641- 672. https://doi.org/10.1080/02692171.2017.1355356
Cifter, A. and Ozun, A. (2007). Multi-scale Causality between Energy Consumption and GNP in Emerging Markets: Evidence from TurkeyMPRA Paper 2483, University Library of Munich, Germany.
Crowley, P. M. (2005). An intuitive guide to wavelets for economists. Bank of Finland Research Discussion Paper, p.71. https://dx.doi.org/ 10.2139/ssrn.787564.
Dumitrescu, E. and Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Econ Model 2012, Vol. 29(4), pp.1450–1460. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.02. 014. ISSN 02649993.
Granger, C. W. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica: Journal of the Econometric Society, Vol. 37, No. 3 (Aug., 1969), pp. 424-438 (15 pages)
Hassani Sadrabadi, M. Emad al-Islam, H. Kashmari, A (2007). Causality relation among energy consumption, employment and GDP Iran 1971-2005, Journal of Humanities and Social Sciences, 7(24), 31-58. [In Persian]
Hsiao, C. (2007). Panel data analysis-advantages and challenges. Test 2007, Vol.16 (1), pp.1–22.https://doi.org/10.1007/s11749-007-0046-x. ISSN 11330686.
Kenneth B. MedlockIII. (2004). Economics of Energy Demand. InEncyclopedia of Energy, Pages 65-78. https://doi.org/10.1016/B0-12-176480-X/00133-9.
Kozak, M. (2009). What is strong correlation? Teaching Statistics Trust 2009; Vol.31 (3), pp. 85-86.
Kraft, J., & Kraft, A. (1978). On the relationship between energy and GNP. The Journal of Energy and Development, 401-403.
Kristjanpoller, W. Sierra, A. and Scavia, J. (2018). Dynamic co-movements between energy consumption and economic growth, a panel data and wavelet perspective. Energy Economics, Vol.72, pp.640-649. DOI: 10.1016/j.eneco.2018.05.010.
Ministry of Energy, Energy Deputy, Energy Balance Sheet, 1988 to 2017. [In Persian].
Misiti, M., Misiti, Y., Oppenheim, G. and Poggi, J., (1996), Wavelets and their applications, Translated by Amin Ghafari, Mina & Abolhasani, Ali. Scientific Publishing Institute of Sharif University of Technology. [In Persian]
Mohammadi H, Parvaresh, S. (2014). Energy consumption and output: Evidence from a panel of 14 oil-exporting countries. Energy Econ, Vol.41, pp.41-46. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2013.11.002.
Mohammadi, T., Nazeman, H., & Nasratian Nasab, M. (2012). Relationship between Economic Growth and Energy Consumption in Iran (Analysis of Linear and Non-linear Causality Models). Iranian Energy Economics, 2(5), 53-170. [In Persian]
Saldivia, M, and Kristjanpoller, W and Olson, J, E. (2020). Energy consumption and GDP revisited: A new panel data approach with wavelet decomposition. Applied Energy, 272 (2020), 115207.014. ISSN 02649993.
Solow, R. (1956). A Contribution ti the Theory of Economic Growth. Quarterly Jornal of Economics, Vol.70, pp.65-94. https://doi.org/ 10.2307/1884513.
Statistical Centre of Iran, regional accounts. [In Persian].
Statistical Centre of Iran, statistical yearbooks of the provinces. [In Persian].
Stern, D., & Cleveland, C. J. (2004). Energy and Economic Growth (Rensselaer Working Papers in Economics). Rensselaer Polytechnic Institute, Department of Economics. DOI: 10.4236/me.2015.61002