نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

تخریب محیط زیست یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه است. یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که بررسی آن کمک شایانی به فهم میزان حمایت کشورهای جهان از بهبود کیفیت محیط زیست می‌کند، ردپای اکولوژیکی است. ردپای اکولوژیکی شاخصی است که نشان‌دهنده محدودیت‌های زیست‌محیطی و میزان تجاوز انسان‌ها از این محدودیت‌ها است. عوامل متعددی از قبیل مصرف انرژی و ... بر ردپای اکولوژیکی مؤثرند اما از یکسو با توجه به نقش مؤثر آزادی اقتصادی و حکمرانی در ردپای اکولوژیکی و از سوی دیگر با توجه به عدم بررسی تأثیر متقابل این دو متغیر بر ردپای اکولوژیکی در هیچکدام از مطالعات داخلی، هدف مقاله حاضر عبارت از بررسی تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره 2017-1971 بوده و از دو مدل اقتصادسنجی (مدل اول: تأثیر آزادی اقتصادی و حکمرانی به عنوان متغیرهای مستقل از هم بر ردپای اکولوژیکی و مدل دوم: تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی) در قالب روش داده‌های پانل استفاده شده است. نتایج مدل اول حاکیست که تأثیر آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه به ترتیب مثبت (و معنی‌دار) و منفی (و معنی‌دار) است اما نتایج برآورد مدل دوم حاکیست که تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه، منفی و معنی‌دار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Interaction of Economic Freedom and Governance on Ecological Footprint (Selected Developing Countries)

نویسندگان [English]

  • rezvan hemati 1
  • musa khoshkalam khosroshahi 2

1 M.A. in Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Department of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Environmental degradation is one of the most important concerns in developing countries. One of the most important indicators whose study helps to understand the extent of the world's support for improving the quality of the environment is the ecological footprint (EF). EF is an indicator that shows the environmental constraints and the extent of human encroachment on these constraints. Numerous factors such as energy consumption, etc. are effective on the EF, but on the one hand due to the effective role of economic freedom and governance in the EF, and on the other hand, due to the lack of interaction between these two variables on the EF in any domestic studies, the purpose of this paper is to investigate the interaction of economic freedom and governance on the EF of selected developing countries during the period 1971-2017 and two econometric models (The first model: the effect of economic freedom and governance as independent variables on the EF and the second model: the interaction of economic freedom and governance on the EF) in the form of panel data method have been used. The results of the first model indicate that the effect of economic freedom and governance on the EF of selected developing countries are positive (and significant) and negative (and significant), respectively, but the results of the second model estimate indicate that the interaction of economic freedom and governance on the EF of selected developing countries is negative and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic freedom
  • Governance
  • Ecological Footprint
  • Energy Consumption
  • Interaction and Selected Countries
پرویزخانلو، کرم و پایتختی، علی و ازلی، رباب (1399). بررسی تأثیر آزادی سیاسی و اقتصادی بر انتشار 2CO و آزمون منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای همسایه ایران. مطالعات علوم محیط‌زیست، دوره پنجم، شماره دوم، صفحات 2512-2504.
پژویان، جمشید و لشگری‌زاده، م. (1389). بررسی عوامل تأثیرگذار بر رابطه رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هفتم، شماره 23 ، صفحات 163-147.
پورعلی، علی و فلاحی، محمدعلی و ناجی میدانی، علی اکبر (1398). تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب و آزادیهای سیاسی ـ مدنی بر شاخص عملکرد زیست محیطی: تجزیه وتحلیل 101 کشور در جهان. پژوهش‌های اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، سال بیست و ششم، شمارة 17، صفحات 94-63.
طرازکار، حسن و کارگر، نوید و اسفنجاری، رضا و قربانیان، عفت (1399). اثر رشد اقتصادی بر تخریب محیط زیست در منطقه خاورمیانه: کاربرد ردپای اکولوژیکی. محیط زیست طبیعی، دوره 73، شماره1، صفحات 77-90.
مداح، م. و عبداللهی، م. (1391). اثر کیفیت نهادها بر آلودگی محیط زیست در چارچوب منحنی کوزنتس با استفاده از الگوهای پانل دیتا ایستا و پویا (مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی). فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، شماره 2(5)، 186-171.
Acar, S. and Asici, A. (2017). Nature and economic growth in Turkey: what does ecological footprint imply?. Middle East Development Journal, Vol. 9, Issue 1.
Akalin, G. and Erdogan, S. and Sarkodie, S. (2021).  Do dependence on fossil fuels and corruption spur ecological footprint?. Environmental Impact Assessment Review, Vol. 90, 106641.
Barrett, S. and Graddy, K. (2000). Freedom, growth, and the environment. Environment and Development Economics, Vol. 5, issue 4, pp.433-456.
Biswas, A. K. and Farzanegan, M. R.  and Thum, M. (2012). Pollution, Shadow Economy and Corruption: Theory and Evidence. Ecological Economics, Vol.75, pp.114-125.
Callejas, D. G. (2010). Democracy and Environmental Quality in Latin America: A Panel System of Equations Approach, 1995-2008. Borradores Departamento de Economía, No. 36.
Carlsson, F and Lundstrom. S. (2001). Political and Economic Freedom and the Environment: The Case of CO2 Emission. Economic Studies Department of Economics School of Economics and Commercial Law Göteborg University: p. 29.
Charfeddine, L. anf Marbet, Z. (2017). The impact of economic development and social-political factors on ecological footprint: A panel data analysis for 15 MENA countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 76, issue C, pp. 138-154
Culas, R. J. (2007). Deforestation and the Environmental Kuznets Curve: An Institutional Perspective. Ecological Economics, Vol. 61(2-3), pp. 429-437.
Dadgar, Y. and Nazari, R. (2016). The Impact of Good Governance on Environmental Pollution in South-West Asian Countries, Iranian Journal of Economic Studies, Vol. 5(1), pp. 49-63.
Damania, R. and Fredriksson, P. G. and List, J. A. (2003). Trade Liberalization, Corruption, and Environmental Policy Formation: Theory and Evidence. Journal of Environmental Economics and Management, Vol. 46(3), pp. 490-512.
Dinda, S. and Coondoo, D. and Pal, M. (2000). Air Quality and Economic Growth: An Empirical Study. Ecological Economics, Vol. 34(3), pp. 409-423.
Duit, A. (2005). Understanding Environmental Performance of States: An Institution Centered Approach and Some Difficulties. Qog Working Paper Series, 7.
Economic Freedom of the World, FRAZER Institute, (2020).
Fakher, H. and Abedi, Z. (2017). Relationship between Environmental Quality and Economic Growth in Developing Countries (based on Environmental Performance Index). Environmental Energy and Economic Research, Vol. 1, pp. 299-310.
Governance and the Law Report, World Bank (2020)
Graafland, J. (2019). Economic freedom and corporate environmental responsibility: The role of small government and freedom from government regulation. Journal of Cleaner Production، Vol. 218, pp. 250-258.
Harman, J. (2005). The Relationship Between Good Governance and Environmental Compliance and Enforcement. Paper presented at the INECE 7th Conference Proceedings.
Kaufmann, D. and Kraay, A. and Zoido-Lobaton, P. (1999). Governance mattersPolicy Research Working Paper Series, 2196, The World Bank.
Landell-Mills, P. and Serageldin, I. (1992). Governance and the External Factor, The World Bank Economic Review, Vol. 5, Issue suppl-1, pp. 303–320.
Li, Q. and Reuveny, R. (2006). Democracy and environmental degradation. International Studies Quarterly, Vol. 50(4), pp. 935–956.
Morrison, A. (2009). Democracy and the Environment: The Visibility Factor. Paper presented at the annual meeting of the Midwest Political Science Association 67th Annual National Conference, The Palmer House Hilton, Chicago, IL.
Mulali, U. and Ozturk, I. (2017). The effect of energy consumption, urbanization, trade openness, industrial output, and the political stability on the environmental degradation in the MENA (Middle East and North African) region. Energy, Vol. 84, pp. 382-389
Torras, M. and Boyce, J. (1998). Income, inequality, and pollution: a reassessment of the environmental Kuznets Curve. Ecological Economics, Vol. 25, issue 2, pp. 147-160.
Welsch, H. (2004). Corruption, growth, and the environment: a cross-country analysis. Environment and Development Economics, Vol. 9(5), pp. 663-693.
Zhang C. and Lin Y. (2012). Panel estimation for urbanization, energy consumption and CO2 emissions: a regional analysis in China. Energy Policy, Vol. 49, pp. 488-498.
[1]          
 
استناد به این مقاله: همتی، رضوان، خوشکلام خسروشاهی، موسی. (1399). تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی (کشورهای منتخب در حال توسعه)، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 37 (10)، 159-182.
 Iranian Energy Economics is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.